Opony Kleber Quadraxer2 195/50R16 88V Xl

457,00

Opis

Opony Kleber Quadraxer2 195/50R16 88V Xl

Opony ca?oroczne Kleber Quadraxer 2 w rozmiarze 195/50 R16 88V XL

Opony ca?oroczne Kleber Quadraxer 2 195/50 R16 s? najcz??ciej montowane w nast?puj?cych modelach samochodów: Mitsubishi Lancer (IX), Seat Ibiza (IV), Seat Toledo (IV), Mitsubishi Lancer (X) czy Mercedes Klasa A (W168). Prezentowany produkt ma indeks pr?dko?ci V, co oznacza ?e mo?na si? na nim porusza? z maksymaln? pr?dko?ci? 240 km/h. Z kolei indeks no?no?ci opon wielosezonowych Kleber Quadraxer 2 195/50 R16 to 88 – najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 560 kg. Opona ca?oroczna Kleber Quadraxer 2 w omawianym rozmiarze otrzyma?a na unijnej etykiecie klas? C w ramach pomiaru oporów toczenia maj?cych wp?yw na poziom spalania paliwa. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni produkt otrzyma? klas? B, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez model Kleber Quadraxer 2 195/50 R16 da? wynik 69 dB. Jak nale?y interpretowa? zapis rozmiaru opony, który umieszczony jest na ?cianie bocznej ka?dego modelu? Pierwsza liczba to szeroko?? opony podawana w milimetrach – w omawianym przypadku jest to 195 mm. Druga liczba to wysoko?? profilu opony prezentowana jako procent z szeroko?ci – tutaj 50% z 195, czyli 97,50 mm. Litera mówi to typie konstrukcji opony (najcz??ciej jest to „R” – radialna), a ostatnia liczba to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 16 cali, czyli 40,64 cm.

Opony do samochodów osobowych

Opony osobowe to produkty, które projektowane s? z my?l? o autach miejskich, klasy ?redniej, rodzinnych sedanach i kombi, a tak?e luksusowych limuzynach i samochodach sportowych. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego prowadzenia w zró?nicowanych warunkach, a tak?e komfortu i optymalnego zu?ycia paliwa (poprzez redukcj? oporów toczenia). Kierowcy mog? wybiera? spo?ród opon osobowych klasy bud?etowej, ?redniej i premium. Niektóre z nich maj? wzmocnion? konstrukcj?, rant ochronny lub technologi? Run Flat.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony klasy ?redniej stanowi? kompromis pomi?dzy najwy?szymi osi?gami modeli z segmentu premium a niskimi cenami produktów z pó?ki bud?etowej. Na wybór opon klasy ?redniej decyduj? si? kierowcy, którzy z jednej strony ceni? sobie osi?gi na odpowiednim poziomie, a z drugiej chc? nieco zaoszcz?dzi? – posiadacze aut o przeci?tnej mocy, preferuj?cy umiarkowany styl jazdy i je?d??cy g?ównie po mie?cie z okresowymi wyjazdami w trasy. Marki opon klasy ?redniej to mi?dzy innymi: Fulda, Firestone, Kleber, Uniroyal czy Hankook.

Etykieta unijna opon Quadraxer 2 195/50 R16 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 7 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Quadraxer 2 (model) oraz 16 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena B Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 36 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców. Wynik ” dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Kleber (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 195/50 R16 (rozmiar).

Firma Kleber (marka Michelin)

Opony Kleber zaliczane s? do klasy ?redniej, co oznacza, ?e charakteryzuj? si? najlepszym stosunkiem ceny do jako?ci. Zarówno modele przeznaczone na sezon letni, zimowy czy te? ca?oroczne oferuj? dobry poziom osi?gów i niezawodno?? przez ca?y okres eksploatacji. Warto wiedzie?, ?e marka Kleber nale?y do koncernu Michelin i korzysta z jego rozwi?za? technologicznych. Symbolem marki od lat 70. XX wieku jest pies rasy bokser. Zgodnie ze sloganem ówczesnych reklam opony Kleber „gryz?y asfalt, co ma podkre?la? ich wysokie osi?gi.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Opony kierunkowe uznawane s? z najlepsze rozwi?zanie na trudne warunki pogodowe. Charakteryzuj? si? 20% wi?ksz? odporno?ci? na aquaplaning w porównaniu do modeli asymetrycznych. Bardzo dobrze odprowadzaj? wod?, b?oto po?niegowe czy ?nieg. Opony kierunkowe mo?na rozpozna? po kszta?cie rowków, który przypomina „V” i „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Podczas monta?u nale?y pami?ta? o za?o?eniu ich g?ównie z kierunkiem jazdy (oznaczenie „Rotation” na ?cianie bocznej). Opony kierunkowe s? spotykane w?ród modeli letnich, zimowych i ca?orocznych.

Oznaczenia 88V oraz XL

Napisy „88” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 560 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Opony ca?oroczne, zwane te? wielosezonowymi, polecane s? kierowcom, którzy mieszkaj? w miejscu o ?agodnym klimacie (zima bez du?ych mrozów, lato bez upa?ów). Ich w?a?ciwo?ci stanowi? kompromis pomi?dzy osi?gami opon letnich i zimowych. Opony ca?oroczne przystosowane s? do jazdy na ?niegu (?wiadczy o tym symbol trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu). Ich bie?nik cz?sto dzieli na dwie strefy – bardziej zimow? z lamelami i letni?. Opony ca?oroczne w nazwie maj? zwykle skojarzenie z 4 porami roku: 4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather” itd.

Gwarancja na opony Quadraxer 2

Gwarancja na opony Kleber standardowo obejmuje wady zwi?zane z jako?ci? wykonania, materia?ami u?ytymi do produkcji czy sam? konstrukcj?. Obowi?zuje ona przez 5 lat od daty zakupu lub do momentu osi?gni?cia przez opony granicznego stanu zu?ycia bie?nika (w zale?no?ci od tego co nast?pi szybciej). W przypadku uznania reklamacji w?a?cicielowi opon przys?uguje 100% rekompensata finansowa (je?li opony nie by?y zu?yte w stopniu wi?kszym ni? 20%) lub cz??ciowy zwrot w zale?no?ci od stopnia zu?ycia wadliwego produktu.

Opinie kierowców rozmiaru 195/50 R16 o oponach Kleber Quadraxer 2

Opony ca?oroczne Kleber produkowane s? w oparciu o technologie koncernu Michelin. W efekcie oferuj? osi?gi na dobrym poziomie i jednocze?nie s? dost?pne w atrakcyjnych cenach. Opinie o oponach ca?orocznych Kleber prezentuj? si? bardzo pozytywnie. Oto kilka przyk?adów: „model Quadraxer to idealne rozwi?zanie dla oszcz?dnych”; „dobrze sobie radz? w trudniejszych warunkach, nie zauwa?y?em ?adnego buksowania kó? czy innych niepokoj?cych objawów”; „zdecydowanie warte zakupu”.

Kleber: Opony ca?oroczne

ford włocławek, tir amerykański, skoada, bmw f10 530d, mitsubishi outlander 3 opinie, ottomto, komis samochodowy kielce bilcza, nissan qashqai 1.6 opinie, toyota verso 2012, stara toyota, volvo fh 2019, toyota fj cruiser opinie, skoda fabia 1 żarówki, łożysko przód mondeo mk3 objawy, kable rozruchowe jak podłączyć, ford focus cennik, roadstar

yyyyy