Opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3Suv 295/35R22 108Y Xl Fr

1 257,00

Opis

Opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3Suv 295/35R22 108Y Xl Fr

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV w rozmiarze 295/35 R22 108Y XL

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 295/35 R22 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu auta niemieckie, japo?skie, francuskie, w?oskie, ameryka?skie czy hiszpa?skie. Ich konstrukcja i osi?gi s? dostosowane do mo?liwo?ci w?a?nie takich aut i oczekiwa? ich kierowców. Prezentowany tutaj model Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 295/35 R22 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? C za poziom oporów toczenia, A w pomiarze drogi hamowania na mokrej drodze i 70 dB za emisj? ha?asu zewn?trznego. Rozmiar 295/35 R22 opon Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV nale?y czyta? nast?puj?co: szeroko?? 295 mm, wysoko?? profilu 35 (jako procent z szeroko?ci, czyli 103,25 mm) i ?rednica 22 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. Omawiane opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 295/35 R22 maj? indeks pr?dko?ci Y (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 300 km/h) i indeks no?no?ci 108 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 1000 kg).

Opona do samochodów 4×4 / SUV

Opony 4×4 znajdziemy w?ród bogatych ofert marek bud?etowych, klasy ?redniej i premium. Nie nale?y ich myli? z oponami SUV, którym du?o bli?ej do osobowych (cz?sto dany model SUV ma taki sam bie?nik, jak typowo osobowy). Opony terenowe maj? bardziej agresywn? rze?b?, na której umieszczono charakterystyczne klocki. Wyró?niamy w?ród nich modele A/T – All Terrain (równie dobrze nadaj? si? do jazdy po asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony premium to doskona?a propozycja dla kierowców, którzy posiadaj? samochód o wi?kszej mocy, pokonuj? du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy preferuj? dynamiczny styl jazdy. Tego typu opony produkowane s? z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych sk?adników i zaawansowanych rozwi?za? technologicznych. Efektem s? osi?gi na najwy?szym poziomie – wysoka przyczepno??, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie i niska emisja ha?asu. Opony premium to marki Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli.

Etykieta unijna opon Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 295/35 R22 czyli ocena ha?asu, hamowania i…

Spalanie paliwa – ocena C Ekonomiczno?? paliwa to jedna z informacji zawartej na unijnej etykiecie do??czonej do opony. Ka?dy model ma okre?lon? klas? spalania – od A do G, która informuje o oporach toczenia opony. To bardzo wa?ny parametr, poniewa? ma bezpo?rednie prze?o?enie na zu?ycie paliwa, a co za tym idzie – ekonomiczny aspekt jazdy. Najwy?sza klasa efektywno?ci czyli A oznacza najmniejsze zu?ycie paliwa. Informacja o spalaniu jest tak?e istotna pod wzgl?dem ochrony ?rodowiska – bardziej ekonomiczne modele emituj? mniejsz? ilo?? spalin do atmosfery. Tak? sam? ocen? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Goodyear (producent), letnie (sezon) oraz 295/35 R22 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena A Bezpiecze?stwo jazdy uzale?nione jest w du?ej mierze od przyczepno?ci opony na mokrej nawierzchni. Droga hamowania w takich warunkach oceniana jest z pomoc? siedmiostopniowej skali literowej. Najlepsze modele nagradzane s? liter? „A” – najs?absze zalicza si? do klasy „G”. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony 295/35 R22 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Jednym z parametrów, które mo?na porówna? dzi?ki etykiecie do??czonej do opony jest ha?as na zewn?trz auta. Mierzony jest on podczas ruchu i wyra?any w decybelach oraz za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opony generuj?ce niski ha?as, a trzy – najwi?kszy, jednak wci?? nie przekraczaj?cy obowi?zuj?cej normy. Najcichsze opony s? najbardziej przyjazne ?rodowisku. Nale?y te? pami?ta?, ?e badanie jakiemu obowi?zkowo poddaje si? modele obejmuj? tylko g?o?no?? na zewn?trz auta, a nie w ?rodku pojazdu. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 16 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 22 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Goodyear

Opony Goodyear nale?? do klasy premium i od wielu lat ciesz? si? opini? jednych z najlepszych na rynku. Pierwsze modele marki by?y stosowane ju? w pierwszych samochodach poruszaj?cych si? po drogach, mi?dzy innymi legendarnym Fordzie T. Obecnie na oponach Goodyear je?d?? niezliczone ilo?ci pojazdów na ca?ym ?wiecie. Oferuj? one najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze, co przek?ada si? na szereg zwyci?stw w testach, tysi?ce pozytywnych opinii kierowców oraz zaufanie producentów aut, którzy cz?sto stosuj? opony Goodyear jako oryginalne wyposa?enie swoich pojazdów.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik asymetryczny, obok kierunkowego, jest obecnie najcz??ciej stosowany w oponach do samochodów osobowych. Jego charakterystyczn? cech? jest podzia? na cz??? zewn?trzn? i wewn?trzn?, co pozwala uzyska? wysokie osi?gi w zró?nicowanych warunkach pogodowych i przy wy?szych pr?dko?ciach. Do zalet opon asymetrycznych nale?? te? równomierne zu?ycie, dobre t?umienie wibracji i atrakcyjny wygl?d. Tego typu opony s? cz?sto wybierane przez posiadaczy mocniejszych samochodów i kierowców o dynamicznym stylu jazdy.

Oznaczenia 108Y, XL oraz FP

Napisy „108” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1000 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Opona z oznaczeniem FP posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona na sezon letni

Opony letnie to grupa produktów przystosowana do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C. Opony letnie najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny, a ich zadaniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedniego komfortu jazdy i optymalnego zu?ycia paliwa. Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, recenzjami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Gwarancja na opony Goodyear jest wa?na przez 5 lat od daty ich produkcji, któr? mo?na znale?? na ?cianie bocznej ka?dego modelu pod postaci? numeru DOT. Standardowo mo?na zareklamowa? opony, które posiadaj? wady zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Je?li ewentualna reklamacja opon Goodyear zostanie uznana, kierowca ma prawo do uzyskania rekompensaty, której wysoko?? zale?y od stopnia zu?ycia uszkodzonego modelu.

Opinie kierowców rozmiaru 295/35 R22 o oponach Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Opony Goodyear zaliczane s? do klasy premium, poniewa? s? produkowane w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i oferuj? osi?gi na najwy?szym poziomie. Opinie o oponach letnich Goodyear prezentuj? si? nast?puj?co: „nie mam ?adnych zastrze?e? do tych opon, doskona?e na zakr?tach, ?wietne na mokrej nawierzchni – jestem bardzo zadowolony za zakupu”; „dobrze trzymaj? si? drogi na ?ukach, opony dla ceni?cych sobie komfort jazdy”; „spad?o spalanie, a droga hamowania z du?ych pr?dko?ci potrafi zaskoczy? na plus”.

Goodyear: Opony terenowe letnie

dacia sandero stepway 2019, samochody na e, ford escort, adblue co to jest, arteon 2018, golf 4 2.3 v5 opinie, punto 2002, bagażniki grochowska, gdzie sprawdzić mandaty, japan motors sosnowiec, awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem, xc70, samochody paterek, płachta na auto, can-am, peugeot 407 opis przycisków, gle 2019, audi c6 opinie, budowa s5, mały opel, 2008 subaru outback

yyyyy