Opony Michelin PILOT ALPIN 5 SUV 295/35R21 107V XL FR 4×4

1 287,00

Opis

Opony Michelin PILOT ALPIN 5 SUV 295/35R21 107V XL FR 4×4

Opony zimowe Michelin Pilot Alpin 5 SUV w rozmiarze 295/35 R21 107V XL

Opony zimowe Michelin Pilot Alpin 5 SUV 295/35 R21 s? najcz??ciej montowane w nast?puj?cych modelach samochodów: Porsche Cayenne (I FL), VW Touareg (I FL), BMW Seria 7, Porsche Cayenne czy VW Touareg. Prezentowany produkt ma indeks pr?dko?ci V, co oznacza ?e mo?na si? na nim porusza? z maksymaln? pr?dko?ci? 240 km/h. Z kolei indeks no?no?ci opon zimowych Michelin Pilot Alpin 5 SUV 295/35 R21 to 107 – najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 975 kg. Opona zimowa Michelin Pilot Alpin 5 SUV w omawianym rozmiarze otrzyma?a na unijnej etykiecie klas? E w ramach pomiaru oporów toczenia maj?cych wp?yw na poziom spalania paliwa. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni produkt otrzyma? klas? C, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez model Michelin Pilot Alpin 5 SUV 295/35 R21 da? wynik 74 dB. Jak nale?y interpretowa? zapis rozmiaru opony, który umieszczony jest na ?cianie bocznej ka?dego modelu? Pierwsza liczba to szeroko?? opony podawana w milimetrach – w omawianym przypadku jest to 295 mm. Druga liczba to wysoko?? profilu opony prezentowana jako procent z szeroko?ci – tutaj 35% z 295, czyli 103,25 mm. Litera mówi to typie konstrukcji opony (najcz??ciej jest to „R” – radialna), a ostatnia liczba to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 21 cali, czyli 53,34 cm.

Opona do aut 4×4 / SUV

Pilot Alpin 5 SUV w rozmiarze 295/35 R21 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony stworzone z my?l? o samochodach typu SUV, autach terenowych i tych z nap?dem 4×4, ró?ni? si? od opon do aut osobowych wy?szymi indeksami no?no?ci i pr?dko?ci, które s? dostosowane do wi?kszej mocy silnika i masy samochodu. Technologie i bie?niki wykorzystywane w oponach do aut typu SUV s? jednak podobne do tych u?ywanych w oponach osobowych – ró?ni? si? g?ównie w zakresie wzmocnionej konstrukcji, która redukuje falowanie opony w czasie jazdy i gwarantuje optymaln? stabilno?? na ka?dym typie nawierzchni.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Michelin pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium (wy?szej) s? oferowane przez marki Michelin, Pirelli, Dunlop, Hankook, Nokian, Goodyear, Bridgestone czy Yokohama. Tego typu produkty oferuj? najwy?sze osi?gi w ka?dym obszarze, co jest efektem zastosowanych w nich nowoczesnych rozwi?za? technologicznych. Dowodem s? bardzo pozytywne opinie kierowców, doskona?e wyniki w testach i wysokie parametry na etykietach. Opony klasy premium wybierane s? przez kierowców mocnych aut, o dynamicznym stylu jazdy czy pokonuj?cych du?e roczne przebiegi.

Etykieta unijna opon Pilot Alpin 5 SUV 295/35 R21 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena E Spalanie paliwa to bardzo wa?ny parametr decyduj?cy cz?sto o wyborze danego modelu. Dzi?ki etykiecie unijnej, kierowca kupuj?cy ogumienie na terenie Unii Europejskiej zyskuje wiedz? na temat spalania paliwa ka?dego modelu. Efektywno?? paliwowa jest obrazowana na etykiecie za pomoc? kolorowej skali i liter od A do G. Litera A (kolor zielony) to najwy?sza klasa oszcz?dno?ci paliwa, podczas gdy G (kolor czerwony) najni?sze parametry w zakresie spalania. To istotne dane, poniewa? ró?nica mi?dzy klasami A i G mo?e oznacza? zu?ycie paliwa ograniczone nawet o 7,5%. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Michelin (producent), zimowe (sezon) oraz 295/35 R21 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena C Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 67 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony zimowe (sezon), 21 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 74 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „74 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 295/35 R21 (rozmiar) oraz zimowe (sezon).

Firma Michelin

Opony Michelin uznawane s? z jedne z najlepszych na ?wiecie. Poszczególne modele marki zajmuj? czo?owe pozycje w testach, maj? dobre parametry na etykietach i s? polecane przez setki tysi?cy kierowców. Warto wiedzie?, ?e jedna z najbardziej nowoczesnych fabryk koncernu znajduje si? w Olsztynie. Opony Michelin zawsze maj? do zaproponowania nowatorskie rozwi?zania technologiczne i najwy?sz? jako?? wykonania. Marka s?ynie z uczestnictwa w cyklu WRC i rekordowej liczby zwyci?stw w wy?cigu 24h Le Mans.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Michelin Pilot Alpin 5 SUV 295/35 R21 107V? Poznaj jej wady i zalety

Model Pilot Alpin 5 SUV (Michelin) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy najcz??ciej mo?na spotka? w przypadku opon zimowych, ale trzeba pami?ta?, ?e równie dobrze sprawdza si? on tak?e w przypadku modeli przeznaczonych na lato. Opony kierunkowe doskonale sprawuj? si? na mokrej, za?nie?onej czy zab?oconej nawierzchni. Bie?nik kierunkowy zapewnia o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami. Oprócz tego oferuje doskona?? stabilno?? podczas jazdy na wprost i ma atrakcyjny wygl?d. Opony z bie?nikiem kierunkowym s? montowane zarówno w mniejszych, jak i wi?kszych i mocniejszych autach.

Oznaczenia 107V, XL, FR oraz 3PMSF, M+S

Napisy „107” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 975 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Akronim FR oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony zimowe

Michelin Pilot Alpin 5 SUV 295/35 R21 nale?y do grupy opon zimowych. Budowa bie?nika dostosowana do zró?nicowanych warunków pogodowych oraz specjalna mieszanka gumowa to cechy charakterystyczne opon zimowych. Dzi?ki wi?kszej zawarto?ci krzemionki, ogumienie zimowe nie twardnieje w niskich temperaturach zapewniaj?c odpowiedni? elastyczno??, a co za tym idzie, przyczepno?? w warunkach pogodowych typowych dla tej pory roku. Agresywny bie?nik pe?en naci?? i lameli efektywnie odprowadza wod?, b?oto i ?nieg, sprawiaj?c ?e przyczepno?? podczas ruszania, hamowania oraz dynamicznej jazdy pozostaje na wysokim poziomie.

Gwarancja na opony Pilot Alpin 5 SUV

Gwarancja udzielana na opony Michelin jest pod wzgl?dem warunków jedn? z najbardziej atrakcyjnych na rynku. Obowi?zuje ona przez 5 lat od daty zakupu i obejmuje wszelkie wady zwi?zane z jako?ci? wykonania opon i materia?ami wykorzystanymi do produkcji. Je?li reklamowana opona nie jest zu?yta w wi?kszym stopniu ni? 20%, producent zwróci 100% warto?ci opony. W innym przypadku udzielona zostanie stosowana rekompensata w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony. Na rozpatrzenie gwarancji francuski koncern daje sobie 14 dni kalendarzowych.

Opinie kierowców rozmiaru 295/35 R21 o oponach Michelin Pilot Alpin 5 SUV

Opinie o oponach zimowych Michelin publikowane na ró?nego rodzaju forach internetowych czy portalach spo?eczno?ciowych pokazuj?, ?e modele francuskiej marki ciesz? si? bardzo du?ym uznaniem w?ród kierowców i przez wi?kszo?? z nich s? polecane. W przyk?adowych opiniach o oponach zimowych Michelin mo?emy znale?? nast?puj?ce zwroty: „dopracowane pod ka?dym wzgl?dem”, „niezawodne nawet w g??bokim ?niegu”, „samochód jeszcze nigdy nie by? tak ?atwy do opanowania zim?” czy „opony zimowe Michelin to klasa sama w sobie”.

Michelin: Opony terenowe zimowe

leon ornontowice, otomoto fiat croma, minikoparka otomoto, suzuki swift 1.3 spalanie, peugeot 208 wnętrze, stacje benzynowa, trion nemesis, kontrolki opel astra, bmw 4 f36

yyyyy