Opony Goodyear Ultra Grip +Suv 245/60R18 105H

1 547,33

Opis

Opony Goodyear Ultra Grip +Suv 245/60R18 105H

Opony zimowe Goodyear UltraGrip + SUV w rozmiarze 245/60 R18 105H

Zadaniem opon Goodyear UltraGrip + SUV 245/60 R18 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze?stwa i komfortu podczas podró?owania w zró?nicowanych, i cz?sto zmiennych, warunkach drogowych. S? to opony zimowe. Ich rozmiar nale?y interpretowa? w nast?puj?cy sposób: pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach (w prezentowanym przypadku 245 mm), druga liczba jest wysoko?ci? profilu podawan? jako procent z szeroko?ci (60 w milimetrach wynosi 147), a trzecia to ?rednica opony najcz??ciej podawana w calach (tutaj 18 cali). Opony Goodyear UltraGrip + SUV 245/60 R18 maj? maj? indeks pr?dko?ci H (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 210 km/h) i indeks no?no?ci 105 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 925 kg). Przeznaczone s? do samochodów typu Renault Clio, Opel Insignia czy Peugeot 208. W ramach systemu etykietowana otrzyma?y klas? E w ramach pomiaru oporów toczenia (wp?yw na spalanie paliwa), C za hamowanie na mokrej drodze i 69 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opona do auta 4×4 / SUV

UltraGrip + SUV w rozmiarze 245/60 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV/4×4 to produkty projektowane z my?l? o samochodach, które s? stosunkowo ci??kie i maj? wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci. Aby zapewni? odpowiedni? stabilno?? pojazdu takie opony maj? wi?ksz? no?no?? i sztywniejsze, cz?sto wzmocnione ?ciany boczne. Jednocze?nie musz? one zagwarantowa? odpowiedni? przyczepno?? i komfort jazdy po asfalcie. Bie?niki opon do aut typu SUV/4×4 s? cz?sto takie same, jak w modelach osobowych (w wielu przypadkach opony SUV to warianty produktów przeznaczonych do osobówek).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony firmy Goodyear pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium, zwanej tak?e wy?sz?, charakteryzuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów w najtrudniejszych warunkach drogowych. Oprócz tego s? najbardziej komfortowe i maj? najni?sze opory toczenia. Wynika to z nowoczesnych rozwi?za? technologicznych stosowanych podczas ich produkcji. To najbardziej zaawansowane produkty na rynku, które wybierane s? przez wymagaj?cych kierowców o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cych mocne auto czy pokonuj?cych du?e roczne przebiegi. Marki premium to m.in.: Goodyear, Dunlop, Pirelli, Vredestein, Yokohama, Continental, Hankook czy Nokian.

Etykieta unijna opon UltraGrip + SUV 245/60 R18 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia to si?y dzia?aj?ce na opony przeciwnie do kierunku jazdy (tarcie, opór powietrza itd.). Im gorzej dany model si? im przeciwstawia, tym ma wi?ksze opory toczenia, a wi?c potrzebuje wi?cej energii do pozostawania w ruchu. Wi??e si? to ze zwi?kszonym spalaniem paliwa. Opony o ma?ych oporach toczenia s? w stanie wp?yn?? na spadek jego zu?ycia nawet o 0,25 litra na 100 km. Za poziom oporów toczenia opony na etykiecie unijnej mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony UltraGrip + SUV (model) oraz 18 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony 245/60 R18 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Nat??enie ha?asu podczas pracy opony oznaczane jest warto?ci? liczbow? podan? w decybelach (dB) oraz graficznym znakiem z jedn? fal? (ha?as co najmniej 3 dB poni?ej limitu UE), dwoma falami (ha?as na poziomie równym lub ni?szym maksymalnie o 3dB od limitu UE) oraz trzema falami (nat??enie powy?ej limitu unijnego).

Firma Goodyear

Opony Goodyear nale?? do klasy premium i od wielu lat ciesz? si? opini? jednych z najlepszych na rynku. Pierwsze modele marki by?y stosowane ju? w pierwszych samochodach poruszaj?cych si? po drogach, mi?dzy innymi legendarnym Fordzie T. Obecnie na oponach Goodyear je?d?? niezliczone ilo?ci pojazdów na ca?ym ?wiecie. Oferuj? one najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze, co przek?ada si? na szereg zwyci?stw w testach, tysi?ce pozytywnych opinii kierowców oraz zaufanie producentów aut, którzy cz?sto stosuj? opony Goodyear jako oryginalne wyposa?enie swoich pojazdów.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model UltraGrip + SUV (Goodyear) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy, obok asymetrycznego, jest obecnie najcz??ciej stosowanym rozwi?zaniem w przypadku opon osobowych. Uk?ad rowków w oponach kierunkowych przypomina litery „V”, „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Takie rozwi?zanie zapewnia 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami bie?nika. Ponadto opony kierunkowe zapewniaj? wysok? stabilno?? i sterowno?? pojazdu podczas jazdy na wprost i wed?ug wielu kierowców maj? bardzo atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 105H oraz 3PMSF, M+S

Napisy „105” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 925 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony zimowe

Goodyear UltraGrip + SUV 245/60 R18 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to segment ogumienia, którego zadaniem jest zapewnienie bezpiecze?stwa w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny, gdy ?rednie dobowe temperatury regularnie spadaj? poni?ej 7 st. C. Rze?ba bie?nika opon zimowych wyposa?ona jest w specjalne naci?cia zwane lamelami, które wgryzaj? si? w ?nieg zwi?kszaj?c stabilno?? samochodu. Z kolei ich elastyczna mieszanka zapewnia odpowiedni? przyczepno?? w niskich temperaturach. W oponach zimowych najcz??ciej stosowana jest kierunkowa rze?ba bie?nika, ale w modelach do mocniejszych aut mo?na spotka? te? asymetryczn?.

Gwarancja na opony UltraGrip + SUV

Gwarancja na opony Goodyear jest wa?na przez 5 lat od daty ich produkcji, któr? mo?na znale?? na ?cianie bocznej ka?dego modelu pod postaci? numeru DOT. Standardowo mo?na zareklamowa? opony, które posiadaj? wady zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Je?li ewentualna reklamacja opon Goodyear zostanie uznana, kierowca ma prawo do uzyskania rekompensaty, której wysoko?? zale?y od stopnia zu?ycia uszkodzonego modelu.

Opinie kierowców rozmiaru 245/60 R18 o oponach Goodyear UltraGrip + SUV

Opony Goodyear to jedne z najlepszych produktów na rynku. Oferuj? one najwy?szy poziom osi?gów, co potwierdzaj? mi?dzynarodowe testy, europejskie etykiety i recenzje u?ytkowników. Przyk?adowe opinie o oponach zimowych Goodyear opublikowane w Internecie prezentuj? si? nast?puj?co: „po mocnych opadach ?niegu samochód nie mia? problemu z podjazdem pod gór?”; „super przyczepno??, ma?e opory toczenia i cicha praca”; „bardzo dobrze trzymaj? w zakr?tach, doskonale radz? sobie z b?otem po?niegowym”.

Goodyear: Opony terenowe zimowe

bmw e24 m6, marki opla, suv modele, suv modele, mitsubishi 3000gt, bmw 3 m, suzuki swift v, infotainment, prawo jazdy samochód osobowy, łódź motorowa, kia wrocław otomoto, yamaha tracer 700 cena, umowa kupna samochodu polsko niemiecka, fiat doblo multijet

yyyyy