Mikavi PQ6 3CH

862,65

Opis

Mikavi PQ6 3CH

PQ6 ZADBA O TWOJE BEZPIECZE?STWO

Po dog??bnej analizie potrzeb i wymaga? kierowców opracowali?my model kamery, który spe?nia wszystkie oczekiwania jednocze?nie pozostaj?c w przyst?pnej cenie. Przedstawiamy Mikavi PQ6 – model 3-kana?owy, który nagra nie tylko to co z przodu i ty?u pojazdu, ale równie? to co po bokach dzi?ki kamerze wewn?trznej. Rejestrator wyposa?ony jest w aktywny tryb parkingowy, a sta?e zasilanie do??czone jest w zestawie co zapewnia sta?y monitoring ze wszystkich trzech kamer. Materia?y i komponenty wysokiej jako?ci zapewniaj? d?ugie u?ytkowanie, a znakomita jako?? nagra? oraz niezawodno?? funkcjonowanie sprawi?, ?e kamera spe?ni swoj? podstawow? rol?, czyli pomo?e czu? si? bezpieczniej na drodze. 

WYSOKA ROZDZIELCZO?? Rozdzielczo?? wideo przód 2.5K QHD 30 fps + ty? FHD 30 fps + wn?trze FHD 30 fpsZarejestrowany obraz jest wyra?ny i pozwala na wychwycenie nawet drobnych szczegó?ów, np. numerów rejestracyjnych. Po??czenie 2.5K + FHD + FHD to bardzo wysoka rozdzielczo?? nagrywania na tle konkurencyjnych kamer samochodowych.

ZAAWANSOWANA OPTYKA – WYJ?TKOWA JAKO?? NAGRA?Przód f1.6 (5 Mpix) + ty? f1.8 (2 Mpix) + wn?trze f1.8 (2 Mpix)Jako?? nagra? uzale?niona jest g?ównie od podzespo?ów optycznych. Dlatego we wszystkich trzech kamerach postawili?my na sensory optyczne o zwi?kszonej czu?o?ci na ?wiat?o (GC4653 oraz GC2053). Ostro?? rejestrowanego obrazu oraz szczegó?owo?? obrazu tak?e w warunkach nocnych zapewnia 6-warstwowa szklana soczewka i jasny obiektyw (niska warto?? przys?ony). 

WYDAJNY PROCESOR (CHIPSET) Sprawdzone rozwi?zanie – NOVATEK 96670 (DDR 2GB)Serce kamery ma du?y wp?yw na jako?? obrazu. Odpowiada m.in. za przetworzenie sygna?u z sensora optycznego na posta? cyfrow?, która ostatecznie jest zapisywana w postaci pliku na karcie pami?ci. Najwy?szej pó?ki procesor zapewni niezawodne funkcjonowanie kamery.

SZEROKI K?T WIDZENIA OBIEKTYWU Przód 170 stopni + ty? 160 stopni + wn?trze 150 stopniZadaniem dodatkowej kamery jest zarejestrowanie nie tylko wn?trza pojazdu. Ze wzgl?du na szeroki k?t widzenia, kamera rejestruje tak?e zdarzenia po bokach samochodu. Jest to zupe?nie inna perspektywa, której nie uzyskamy w przypadku kamer typu dual.  Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie dowodowe w razie kolizji, szkody parkingowej czy agresji drogowej.

AUTOMATYCZNY TRYB PARKINGOWY24-godzinny monitoring pojazdu – sta?e nagrywanieJedn? z najbardziej poszukiwanych i oczekiwanych funkcji rejestratora jest 24-godzinna ochrona pojazdu.  W tej kwestii Mikavi PQ6 zadowoli najbardziej wymagaj?cych, poniewa? posiada zaawansowany, a zarazem wygodny automatyczny tryb parkingowy.  Aktywacja/dezaktywacja nast?puje wraz z zap?onem.  Rejestrator samoczynnie wykrywa, kiedy pojazd jest zaparkowany i automatycznie prze??cza si? do trybu parkingowego. 

AUTOMATYCZNY TRYB PARKINGOWY24-godzinny monitoring pojazdu – sta?e nagrywanieRozbudowany tryb parkingowy oferuje trzy pod-tryby parkingowe, w których wszystkie trzy kamery nagrywaj? jednocze?nie

ADAPTER ZASILANIA W ZESTAWIEDedykowany adapter zabezpieczaj?cy akumulator przed roz?adowaniem Adapter wpinany do instalacji elektrycznej jest metod? sta?ego zasilania rejestratora tak?e podczas postoju i przy wy??czonym silniku, np. w celu wykorzystania trybu parkingowego. Dodatkowy przewód ACC zastosowany w adapterze pozwala na aktywacj?/dezaktywacj? trybu parkingowego w kamerze wraz z zap?onem samochodu. Adapter posiada regulowan? opcj? odci?cia napi?cia.

KONDENSATOR Kondensator zast?puj?cy akumulator litowo-jonowyRejestrator wyposa?ony jest w kondensator zast?puj?cy akumulator litowo-jonowy. Kondensatory s? znacznie trwalsze od baterii, s? odporne na czynniki zewn?trzne, np. upa?, mróz, a tym samym bardziej bezpieczne ni? baterie li-ion.

WI?CEJ NAGRA? NA KARCIE PAMI?CIFormat zapisu plików H.265Obs?uga kart do 256 GB oraz skuteczna kompresja z zachowaniem jako?ci pozwol? na wi?cej zapisanych nagra?. Najwi?ksz? korzy?ci? ze stosowania kodowania nagra? w H.265 wzgl?dem dotychczas najbardziej popularnego H.264 jest wi?ksza wydajno?? przetwarzania sygna?u video. Przy zachowaniu zbli?onej jako?ci obrazu, wynikowe pliki zajmuj? mniejsz? obj?to?? na karcie pami?ci, a? do 50%.

MODU? GPSZapis pr?dko?ci, przebieg tras, znacznik czasowyModu? GPS zapewnia mo?liwo?? zapisywania danych geolokalizacyjnych. Korzystaj?c z programu do odtwarzania nagra? z danymi GPS mo?emy ?ledzi? tras? pojazdu na mapie wraz z bie??cymi danymi (pr?dko??, po?o?enie, przy?pieszenie). Dodatkowo, mo?emy wy?wietla? pr?dko?? i wspó?rz?dne na nagraniach. Dzi?ki synchronizacji zegara na podstawie sygna?u satelitarnego nagrania zawieraj? precyzyjny znacznik czasowy.

WBUDOWANY MODU? WIFIPodgl?d obrazu z kamery na ?ywo i szybkie pobieranie nagra?Z pomoc? bezp?atnej aplikacji mo?emy bezpo?rednio na wy?wietlaczu smartfona wygodnie odtworzy? nagrania zgromadzone na karcie pami?ci w kamerze oraz pobra? je do pami?ci telefonu. Funkcja ta jest niezwykle przydatna w nag?ych sytuacjach takich jak kolizja. Dedykowana aplikacja pozwala równie? na konfiguracj? i obs?ug? rejestratora z poziomu smartfonu z systemem iOS/Android.

DLACZEGO WARTOMikavi PQ6 posiada wszystko co najwa?niejsze w kamerze samochodowejTrzy kamery nagrywaj?ce jednocze?nieChipset i sensor optyczny renomowanych producentówK?t widzenia obiektywów 170+160+150 stopni, szklana soczewkaWysoka rozdzielczo?? obrazu z trzech kamer, kodowanie H.26524-godzinny tryb parkingowy aktywacjadezaktywacja wraz z zap?onemWy?wietlacz 2.4” IPS HD z polskim menuModu? GPS, modu? WiFiKondensator zast?puj?cy bateri? li-ionDedykowany adapter zabezpieczaj?cy akumulator przed roz?adowaniemStandardowe funkcje czyli zabezpieczanie plików, nagrywanie w p?tliObs?uga kart microSD do 256 GBTrwa?e materia?y, nowoczesny design oraz ?atwa obs?ugaPolska marka – gwarancja jako?ci produktu oraz wsparcie techniczne

Zach?camy do kontaktu z Infolini? Mikavi 22 4 875 875 Zarówno przed zakupem, by dowiedzie? si? wi?cej o produkcie jak i po zakupie, by uzyska? wsparcie podczas monta?u. Zespó? Mikavi ch?tnie doradzi i odpowie na wszelkie pytania.

Mikavi: Kamery samochodowe

samochód dymi na biało, jeep compass 2007 opinie, sejczento na sprzedaż, peugeot traveller test, bmw tanie, rozrząd audi a6 c6 3.0 tdi, laguna iv, vw t5 silnik 2.5 tdi opinie, bmw f22, dobro narodowe, wypadek na sokratesa film, kod 96 egzamin, wyząbkowana opona, dodge avenger 2008, audi a5 2006, aston martin cygnet cena, kolektor ssący objawy, golf v gti opinie, koenigsegg agera rs cena

yyyyy