Neoline Wideorejestrator G-Tech X27

699,00

Opis

Neoline Wideorejestrator G-Tech X27

Rejestrator Lusterko Neoline FHD GPS z Baz? RadarówKamera cofania w zestawie2-kamerowy wideorejestrator z informatorem GPS o fotoradarach – ekran 4.3″, FullHD+HD, obiektyw 150st., matryca Sony, tryb parkingowy, kamera cofania.______________________________________________W ZESTAWIEWideorejestrator samochodowy Neoline G-Tech X27Dodatkowa wodoodporna kamera tylnaZewn?trzny modu? GPS z baz? fotoradarów i kamer drogowych?adowarka samochodowaKabel USBZestaw akcesoriów monta?owychSzczegó?owa instrukcja obs?ugi w j?zyku polskim i angielskimOpakowanie fabryczneDowód sprzeda?yInnowacyjny rejestrator z kamer? cofaniaKompletne rozwi?zanie o zaawansowanej funkcjonalno?ci i wysokiej jako?ci wykonania: panoramiczne lusterko wsteczne z wy?wietlaczem LCD, dwukana?owy rejestrator wideo o wysokiej rozdzielczo?ci, druga wodoodporna kamera rejestruj?ca obraz z ty?u samochodu, która mo?e równie? pe?ni? funkcj? kamery cofania oraz zaawansowany informator GPS ostrzegaj?cy przed stacjonarnymi radarami, fotoradarami, kamerami odcinkowego pomiaru ?redniej pr?dko?ci, kamerami przejazdu na czerwonym ?wietle, itp. To wszystko w jednym bardzo elegancko wykonanym urz?dzeniu. Neoline G-Tech X27 posiada tak?e cz?sto poszukiwane rozwi?zanie konstrukcyjne – obiektyw kamery znajduje si? na ?rodku pod lusterkiem, a nie z boku, jak ma to miejsce w wi?kszo?ci podobnych produktów innych marek. Dzi?ki temu rejestrator mo?na zamontowa? dok?adnie na ?rodku oryginalnego lusterka, co sprawia, ?e ca?o?? wygl?da du?o lepiej, urz?dzenie jest zdecydowanie mniej widoczne z zewn?trz, a kamera rejestruje obraz ze ?rodka szeroko?ci przedniej szyby. Ponadto, przyciski do obs?ugi rejestratora Neoline G-Tech X27 s? umieszczone z przodu lusterka, co znacznie u?atwia obs?ug? urz?dzenia. Uzupe?nieniem ca?o?ci s? bardzo mocno trzymaj?ce rozsuwane uchwyty monta?owe z gumowymi ko?cówkami, które umo?liwiaj? estetyczny monta? rejestratora praktycznie na ka?dym standardowym lusterku wstecznym bez konieczno?ci stosowania niezbyt estetycznie wygl?daj?cych gumowych opasek mocuj?cych.SPECYFIKACJARozdzielczo?? wideo:—– kamera przednia: Full HD / 1920x1080px (30 kl./sek.)—– kamera tylna: HD / 1280x720px (30 kl./sek.)K?t widzenia obiektywu:—– kamera przednia: 150º—– kamera tylna: 100ºWodoodporna kamera tylna do monta?u wewn?trz lub na zewn?trz pojazduSensor optyczny (matryca): Sony ExmorObiektyw ze szklanymi soczewkamiPrzek?tna ekranu: 4,3 cala, LCDWbudowane awaryjne podtrzymanie zasilania: akumulator 600 mAhFormat nagrywania wideo: MOV (H.264)Przetwarzanie wideo: WDRKarta pami?ci: MicroSD / 8 – 32 GB (klasa 10, UHS-I / U3), najlepiej o zwi?kszonej trwa?o?ci w technologii MLCWbudowany mikrofon i g?o?nikZewn?trzny modu? GPS z baz? fotoradarów i kamer drogowychTryb aparatu PhotoTryb parkingowyCzujnik wstrz?sów (G-sensor)Nagrywanie w p?tli, czas: 1 min. / 5 min.Nagrywanie ci?g?eAutomatyczne za??czanie i w??czanieZnacznik czasu i datyZnacznik numeru tablicy rejestracyjnejZnacznik wspó?rz?dnych GPSZnacznik pr?dko?ciInformator GPS powiadamiaj?cy o stacjonarnych punktach kontroli pr?dko?ci i ruchu drogowego:—– powiadomienia o radarach, fotoradarach i kamerach odcinkowego pomiaru ?redniej pr?dko?ci—– powiadomienia o kamerach kontroli skrzy?owa? (np. przejazd na czerwonym ?wietle)—– powiadomienia o innych punktach kontroli drogowej (kontrola pas ruchu, bramki kontrolne, itp.)—– regulacja g?o?no?ci ostrze?e? i powiadomie?—– informacja o rodzaju radaru lub kamery—– informacja o odleg?o?ci do radaru lub kamery—– informacja o dozwolonej pr?dko?ci na odcinku obj?tym pomiarem pr?dko?ci—– informacja o aktualnej pr?dko?ci pojazdu—– informacja o ?redniej pr?dko?ci pojazdu w strefie odcinkowego pomiaru ?redniej pr?dko?ci—– rodzaj generowanych powiadomie?: ekran+g?os / ekran—– ustawianie pr?dko?ci, po której przekroczeniu b?d? generowane powiadomienia: Wy?. / 10~100 km/h (w krokach co 10)- tolerancja doliczana do dozwolonej pr?dko?ci dla generowania powiadomie?: Wy?. / 5-20 km/h (w krokach co 5)Temperatura pracy: od -10ºC do +40ºCTemperatura przechowywania: od -20ºC do +70ºCNapi?cie wyj?ciowe ?adowarki (DC): 5 V / 1,5 ANapi?cie wej?ciowe ?adowarki (DC): 12-24 VRozsuwane uchwyty do monta?u na oryginalnym lusterku wstecznymWymiary: 284x99x16 mmWaga: 328 gMenu w j?zyku polskimUNIWERSALNO??, ESTETYKA I BOGATE WYPOSA?ENIENeoline G-Tech X27 to panoramiczne lusterko wsteczne, dwukana?owy wideorejestrator o wysokiej rozdzielczo?ci FULL HD + HD, kamera cofania oraz informator GPS z aktualizowan? baz? lokalizacji fotoradarów, kamer odcinkowego pomiaru pr?dko?ci i innych miejsc kontroli drogowej.NAGRANIA O WYSOKIEJ JAKO?CI Z PRZODU I Z TY?UNeoline G-Tech X27 jest 2-kana?owym wideorejestratorem, który mo?e nagrywa? jednocze?nie obraz z przodu i z ty?u samochodu. Bardziej zaawansowana technicznie kamera przednia zosta?a wyposa?ona w wysokiej jako?ci matryc? Sony Exmor, która umo?liwia nagrywanie filmów o rozdzielczo?ci Full HD 1920x1080px z szybko?ci? 30 klatek na sekund?. Kamera tylna dostarcza nagra? w rozdzielczo?ci HD 1280x720px, co nale?y szczególnie podkre?li?, gdy? standardowe kamery tylne zazwyczaj oferuj? ni?szej jako?ci obraz w rozdzielczo?ci VGA.WSZYSTKO POD KONTROL? W TRASIE I NA PARKINGUKamera tylna Neoline G-Tech X27 rejestruje podczas jazdy wszystkie szczegó?y za samochodem w rozdzielczo?ci HD, a po w??czeniu wstecznego biegu automatycznie staje si? praktyczn? kamer? cofania. Na wy?wietlaczu w lusterku pojawi si? widok z ty?u samochodu wraz z pomocniczymi liniami u?atwiaj?cymi parkowanie. Ponadto, Neoline G-Tech X27 jest wyposa?ony w tryb parkingowy wspó?pracuj?cy z zaawansowanym trójosiowym akcelerometrem (G-sensor) o regulowanej czu?o?ci. Czujnik ten aktywuje automatyczne nagrywanie w przypadku wykrycia uderzenia w samochód i dodatkowo zabezpiecza na karcie nagranie wideo jako dowód potwierdzaj?cy st?uczk? lub wandalizm.MODU? GPS Z BAZ? FOTORADARÓW I KAMER DROGOWYCHNeoline G-Tech X27 posiada modu? GPS, który jest zintegrowany z baz? danych zawieraj?c? wspó?rz?dne stacjonarnych radarów policyjnych, fotoradarów, kamer odcinkowego pomiaru ?redniej pr?dko?ci, kamer przejazdu na czerwonym ?wietle i innych punktów kontroli ruchu drogowego. Neoline G-Tech X27 informuje o aktualnej, ?redniej i dozwolonej pr?dko?ci oraz z wyprzedzeniem generuje komunikaty o lokalizacji radarów, fotoradarów i kamer drogowych. Baza zawiera informacje o ograniczeniach pr?dko?ci oraz lokalizacji radarów i kamer na drogach 45 krajów (ca?a Europa, Rosja, Bia?oru?, Ukraina, Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejd?an, Armenia). Regularne aktualizacje bazy danych s? dost?pne do bezp?atnego pobrania na internetowej stronie Neoline.com.INTELIGENTNE PRZETWARZANIE DANYCH PRZY ODCINKOWYM POMIARZE PR?DKO?CICharakterystyczn? cech? Neoline G-Tech X27 jest system inteligentnego przetwarzania danych w przypadku odcinkowego pomiaru ?redniej pr?dko?ci. Algorytm zastosowany w G-Tech X27 pozwala na bie??co monitorowa? sytuacj? przed oraz na obszarze obj?tym kontrol? i wysy?a? odpowiednie powiadomienia. System informuje o odleg?o?ci do kontrolowanego obszaru, podaje informacje o pierwszej kamerze rozpoczynaj?cej pomiar i o dopuszczalnej pr?dko?ci na kontrolowanym odcinku, wy?wietla aktualn? i ?redni? pr?dko??, ostrzega o przekroczeniu ?redniej pr?dko?ci, informuje o odleg?o?ci do drugiej kamery ko?cz?cej pomiar, informuje o opuszczeniu kontrolowanego obszaru, informuje o rodzaju i odleg?o?ci do innych punktów kontroli pr?dko?ci (rodzaj kamery lub fotoradaru) itp. Algorytm potrafi automatycznie kasowa? ostrze?enia i obliczanie ?redniej pr?dko?ci po wyje?dzie z kontrolowanego obszaru oraz po zjechaniu w boczn? drog? lub posesj? pomi?dzy kamerami pomiarowymiOBIEKTYW O SZEROKIM K?CIE WIDZENIAWideorejestrator Neoline G-Tech X27 zosta? wyposa?ony w wysokiej jako?ci przedni? kamer? z szerokok?tnym obiektywem o k?cie widzenia 150º, który obejmuje nawet 5 pasów jezdni bez zniekszta?cania obrazu. Obiektyw dodatkowej kamery tylnej ma k?t widzenia 100º. Rejestrator nagrywa naprawd? wszystko, co dzieje si? na drodze przed oraz za samochodem, dzi?ki czemu nagrania mog? by? bardzo pomocne podczas oceny zdarze? drogowych i przy rozstrzyganiu ewentualny sporów.WA?NY ASYSTENT W RAZIE KOLIZJI LUB WYPADKUWideorejestrator Neoline G-Tech X27 posiada mo?liwo?? wy?wietlania oraz dodawania do nagrywanych filmów wideo znaczników zawieraj?cych dat?, czas i numer rejestracyjny pojazdu. Pliki wideo, które podczas odtwarzania posiadaj? widoczne znaczniki daty i czasu, mog? by? dopuszczone oraz uwzgl?dnione jako materia? dowodowy podczas rozstrzygania spornych spraw. Dodatkowym rozszerzeniem tych opcji jest mo?liwo?? dodawania do nagrywanych filmów znaczników z modu?u GPS, zawieraj?cych wspó?rz?dne geograficzne oraz pr?dko??, z jak? w danym momencie porusza? si? pojazd. Ponadto, nagrania z dodatkowej tylnej kamery mog? jeszcze bardziej rozszerzy? obszar niezb?dnych informacji podczas wyja?niania okoliczno?ci wypadku lub innego zdarzenia. Neoline G-Tech X27 jest rozbudowan? czarn? skrzynk? w Twoim samochodzie chroni?c? Twoj? niewinno?? w razie próby oszustwa.SYSTEM OSTRZEGANIA O ZATRZYMANIU NAGRYWANIAAby zapobiec przypadkowej utracie zapisu, Neoline G-Tech X27 zosta? wyposa?ony w funkcj? powiadamiania o zatrzymaniu nagrywania lub braku karty pami?ci. O takich przypadkach rejestrator poinformuje specjalnym sygna?em d?wi?kowym.?ATWO?? I WYGODA U?YTKOWANIANeoline G-Tech X27 posiada du?y 4,3-calowy wy?wietlacz umieszczony na ?rodku lusterka oraz wygodne i dobrze widoczne przyciski dost?pne z przodu. Gdy urz?dzenie jest wy??czone, to ekran rejestratora jest praktycznie niewidoczny i nie rozprasza kierowcy podczas jazdy.WDR – POPRAWA JAKO?CI OBRAZU W TRUDNYCH WARUNKACHNeoline G-Tech X27 przetwarza wideo w trybie WDR (Wide Dynamic Range), który poprawia jako?? obrazu poprzez zrównowa?enie jego parametrów w intensywnie i szybko zmieniaj?cych si? warunkach o?wietleniowych. Jest to szczególnie wa?ne, np. przy wje?d?aniu do tunelu i wyje?d?aniu z niego w bezpo?rednie, mocne ?wiat?o s?oneczne. Dzi?ki WDR jako?? nagra? wideo z rejestratora Neoline G-Tech X27 zawsze b?dzie wysoka, nawet w najtrudniejszych warunkach.UNIWERSALNE MOCOWANIEWygodne i bardzo mocne uchwyty monta?owe z gumowanymi ko?cówkami o regulowanej wysoko?ci pozwalaj? estetycznie zamontowa? rejestrator Neoline G-Tech X27 praktycznie na ka?dym zwyk?ym lusterku wstecznym bez ryzyka jego uszkodzenia.

Neoline: Kamery samochodowe

mvagusta, sest leon, rejestrator jazdy ranking 2018, hyundai i40 opinie kierowców, golf 5 gti otomoto

yyyyy