Nexen Nfera Su1 205/55 R16 94V

260,48

Opis

Nexen Nfera Su1 205/55 R16 94V

Opony letnie Nexen NFera SU1 w rozmiarze 205/55 R16 94V XL

Opony letnie Nexen NFera SU1 w rozmiarze 205/55 R16 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu Ford Focus (III FL), Audi A4 (B5), Audi A6 (C4), Ford Focus (II), BMW Seria 3 (E90) czy Ford Focus (II FL). Omawiany rozmiar oznacza, ?e opona posiada szeroko?? 205 mm, jej wysoko?? profilu (procent z szeroko?ci) wynosi 55 (czyli 112,75 mm), a ?rednica 16 cali. Etykieta opon Nexen NFera SU1 prezentuje si? nast?puj?co: C za opory toczenia, C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 72 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Omawiane opony Nexen NFera SU1 205/55 R16 maj? indeks pr?dko?ci V (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 240 km/h) i indeks no?no?ci 94 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 670 kg).

Opony do auta osobowego

NFera SU1 w rozmiarze 205/55 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe produkowane s? z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach – od ma?ych aut miejskich po mocne sportowe. Najcz??ciej wyposa?one s? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Mog? w nich by? równie? zastosowane dodatkowe rozwi?zania, jak rant ochronny felgi, technologia Run Flat (umo?liwiaj?ca jazd? po przebiciu) czy wzmocniona konstrukcja. Opony osobowe s? dost?pne w ramach trzech klas: ekonomicznej (najbardziej atrakcyjne cenowo), ?redniej (optymalny stosunek cena-jako??) i premium (najwy?szy poziom osi?gów, nowoczesna technologia).

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Nexen pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej, jak sama nazwa wskazuje, pod wzgl?dem osi?gów i cen stoj? pomi?dzy modelami premium a bud?etowymi. Do najbardziej popularnych marek w tym segmencie nale??: Nexen, Kumho, Falken, Kleber czy Cooper. Opony klasy ?redniej s? wybierane przez kierowców, którzy preferuj? umiarkowany styl jazdy i nie pokonuj? bardzo du?ej liczby kilometrów w ci?gu roku, a ich samochody maj? przeci?tn? moc (nale?? np. do segmentu kompaktowego). Produkty z tej pó?ki ciesz? si? bardzo du?ym zainteresowaniem ze wzgl?du na ich doskona?y stosunek ceny do jako?ci.

Etykieta unijna opon NFera SU1 205/55 R16 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 12 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony NFera SU1 (model) oraz 16 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Jednym z parametrów, który uwzgl?dniono na etykiecie unijnej do??czonej do opony jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo istotna wiadomo?? dla osób, które chc? wybra? najlepsze opony, poniewa? okre?la on bezpieczne zachowanie samochodu podczas trudnych warunków pogodowych. Skala parametru obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Co ciekawe, ró?nice w odleg?o?ci hamowania na mokrym mi?dzy modelem z liter? A, a tym z F (ocena G nie jest u?ywana) wynosz? a? 18 metrów. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Nexen (producent), letnie (sezon) oraz 205/55 R16 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 21 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 205/55 R16 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Nexen

Opony klasy ?redniej to doskona?e rozwi?zanie dla kierowców, którzy chc? cieszy? si? komfortowym prowadzeniem i dobrymi osi?gami w ka?dej sytuacji, a jednocze?nie nie przep?aca?. Wszystko to zapewnia ogumienie po?udniowokorea?skiego producenta opon Nexen. Ta uznana na ca?ym ?wiecie firma z histori? si?gaj?c? 1942 roku dostarcza na rynek opony do samochodów osobowych, SUV-ów i aut dostawczych. Obecnie modele Nexen trafiaj? do kierowców w 120 krajach na ca?ym ?wiecie, a firma zatrudnia tysi?ce pracowników.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Model NFera SU1 (Nexen) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik asymetryczny jest wraz z kierunkowym najcz??ciej spotykany w oponach osobowych. Kszta?t takiego bie?nika pozwala wyró?ni? jego cz??? zewn?trzn? (o bardziej masywnych blokach) i wewn?trzn? (z wi?ksz? liczb? rowków). Pierwsza z nich odpowiada za stabilno?? podczas dynamicznego manewrowania i pokonywania zakr?tów, a druga za odprowadzenie wody. Opony asymetryczne dobrze t?umi? te? ha?as i s? odporne na z?bkowanie. Cz?sto wybieraj? je kierowcy o agresywnym stylu jazdy i w?a?ciciele aut o wi?kszej mocy.

Oznaczenia 94V oraz XL

Napisy „94” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 670 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona letnia

Nexen NFera SU1 205/55 R16 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie dedykowane s? warunkom pogodowym, które panuj? w Polsce od lata do jesieni. Oznacza to, ?e powinny by? montowane wiosn?, gdy temperatura przekracza 7°C i zmieniane na zimowe, gdy temperatura jesieni? spadnie poni?ej tego progu. Zapewniaj? najlepsze osi?gi, najkrótsz? drog? hamowania i najwi?kszy komfort jazdy w sytuacjach pogodowych najcz?stszych dla tego sezonu – podczas intensywnych opadów deszczu, na rozgrzanym asfalcie i suchej nawierzchni. Sprawdzaj? si? doskonale zarówno w mie?cie, jak i na d?ugich trasach.

Gwarancja na opony NFera SU1

Nexen obejmuje wszystkie swoje produkty gwarancj? przez okres 5 lat od daty zakupu, nie d?u?ej jednak ni? 6 lat od daty produkcji. Bardzo wa?na jest jednak prawid?owa eksploatacja, wywa?enie i przechowywanie opon mi?dzy sezonami, poniewa? producent nie uzna uszkodzenia, które powsta?o w wyniku z?ej techniki jazdy czy b??dów u?ytkownika. W przypadku uznania reklamacji, opona zostanie wymieniona na now? lub zostanie wyp?acona rekompensata finansowa – zale?nie od czasu, który up?yn?? od zakupu i stopnia zu?ycia bie?nika.

Opinie kierowców rozmiaru 205/55 R16 o oponach Nexen NFera SU1

Opony letnie Nexen ciesz? si? bardzo dobrymi opiniami w?ród kierowców, którzy dziel? si? swoj? opini? o modelu w mediach spo?eczno?ciowych i na forach motoryzacyjnych. O oponach tego po?udniowokorea?skiego producenta kierowcy pisz? tak: „bardzo dobry stosunek ceny do parametrów trakcyjnych, sprawdzaj? si? w ka?dej sytuacji pogodowej”, „doskonale trzymaj? si? drogi tak?e podczas gwa?townych manewrów i na zakr?tach, a poza tym dobrze t?umi? nierówno?ci i s? zaskakuj?co ciche nawet podczas szybkiej jazdy”.

Nexen: Opony letnie

kampery z niemiec, ford focus 1.6, program do rozkodowania radia ford, jaka kamerka do samochodu, kia rio 2020, land cruiser 2019, lamborghini elemento, mercedes x, scarabeo 125, volkswagen golf 6 opinie, termostat passat b5 1.9 tdi, bmw z4, zolta kontrolka, minikoparka schaeff, audi rs 4 avant

yyyyy