Neoline Wideorejestrator G Tech X83

529,00

Opis

Neoline Wideorejestrator G Tech X83

Wideorejestrator samochodowy NEOLINE G-TECH X83SZCZEGÓ?OWY OBRAZ 2K QUAD HDNagrywanie odbywa si? w rozdzielczo?ci 2592×1520 pikseli przy 30 klatkach na sekund?, co zapewnia prawie dwukrotny wzrost szczegó?owo?ci w porównaniu do standardowego Full HD. Numery samochodów s? czytelne z odleg?o?ci do 15 metrów w dzie? i do 12 metrów o zmierzchu i w nocy. Wyra?ny obraz przy s?abym o?wietleniu jest wynikiem zastosowania matrycy 5 MP i szklanego obiektywu z przys?on? F1,5, co jest rzadko spotykane nawet w urz?dzeniach premium.DOTYKOWY EKRAN IPSNeoline G-Tech X83 zachwyci mi?o?ników sterowania dotykowego – rozwi?zanie podobne jak w smartofnach. Ta metoda przyspiesza wykonywanie operacji w porównaniu z wersj? tradycyjn?, przyciskow?, a u?ytkownik nie musi pami?ta?, za jak? funkcj? odpowiada ten lub inny fizyczny przycisk.UCHWYT Z AKTYWNYM ?ADOWANIEMKabel zasilaj?cy jest pod??czony nie do obudowy rejestratora, ale bezpo?rednio do uchwytu. Oszcz?dza to czas, je?li nie chcesz zostawia? rejestratora w samochodzie i korzystnie wp?ywa na ?ywotno?? urz?dzenia.MO?LIWO?? ZAPISU DO 20 GODZIN NAGRA?Neoline G-Tech X83 mo?e korzysta? z kodeka H.265, co pozwala osi?gn?? wysoki stopie? kompresji bez utraty jako?ci. Urz?dzenie obs?uguje karty pami?ci do 128 GB, a ??czny nieprzerwany czas trwania nagra? mo?e wynosi? do 20 godzin!PRACA W RÓ?NYCH WARUNKACH KLIMATYCZNYCHNEOLINE G-Tech X83 jest wyposa?ony w kondensator, a nie w standardowy akumulator. Kondensator jest znacznie bardziej odporny na wysokie temperatury i ma d?ug? ?ywotno??. Dzi?ki kondensatorowi rozwi?zanych jest wiele typowych problemów rejestratorów: przegrzanie, zagro?enie wybuchem baterii, utrata „ostatnich” plików.SZEROKI K?T WIDZENIADzi?ki szerokiemu k?towi widzenia, wynosz?cemu a? 150°, NEOLINE G-Tech X83 obejmuje ponad 5 pasów jezdni bez zniekszta?cania obrazu. Wideorejestrator nagra naprawd? wszystko, co dzieje si? na drodze.TRYB PARKINGOWYWideorejestrator Neoline G-Tech X83 jest w stanie automatycznie prze??czy? si? w tryb parkowania przy wy??czonym silniku samochodu. W tym celu wystarczy pod??czy? rejestrator bezpo?rednio do uk?adu elektrycznego pojazdu przy u?yciu specjalnego przewodu Neoline Fuse Cord X81/83 (do kupienia oddzielnie).

Neoline: Kamery samochodowe

nissan 370z spalanie, svx subaru, golf auto, www samochud pl, lpg drożeje, honda 125 skuter, busso, opel antara wady

yyyyy