Opony Maxxis Premitra AS AP3 SUV 205/70R15 96H

360,00

Opis

Opony Maxxis Premitra AS AP3 SUV 205/70R15 96H

Opony ca?oroczne Maxxis Premitra All Season AP3 SUV w rozmiarze 205/70 R15 96H

Opony ca?oroczne Maxxis Premitra All Season AP3 SUV maj? w tym przypadku rozmiar 205/70 R15. Oznaczenie to jest zawsze umieszczone na ?cianie bocznej danego produktu. Jak nale?y je interpretowa?? Pierwsza liczba w rozmiarze to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 205 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu, która w oznaczeniu rozmiaru podawana jest jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 70% z 205 wynosi 143,50). Litera umieszczona po wysoko?ci profilu to informacja o typie konstrukcji opony (mo?e by? radialny lub diagonalny). Trzecia liczba w rozmiarze to informacja o ?rednicy felgi, na jakiej powinna by? zamontowana dana opona – w omawianym przypadku jest to 15 cali. Opony Maxxis Premitra All Season AP3 SUV 205/70 R15 maj? indeks pr?dko?ci H i indeks no?no?ci 96. Oznacza to, ?e podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h opona wytrzyma obci??enie do 710 kg. Prezentowany model ma nast?puj?ce parametry na etykietach: E za opory toczenia, B za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 72 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Maxxis Premitra All Season AP3 SUV 205/70 R15 najlepiej sprawdz? si? w samochodach typu Honda CR-V (I), Peugeot 206, Peugeot 208, Renault Kangoo czy Chevrolet Aveo.

Opona 4×4 / SUV

Premitra All Season AP3 SUV w rozmiarze 205/70 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV budow? bie?nika najcz??ciej przypominaj? opony osobowe (wiele modeli opon osobowych wyst?puje w wariancie SUV bez zauwa?alnych ró?ni? w kszta?cie bie?nika). Jednak ze wzgl?du na wy?sz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci samochodów typu SUV, opony do nich przeznaczone charakteryzuj? si? wzmocnion? konstrukcj? i podwy?szon? no?no?ci?. Dzi?ki temu s? w stanie zapewni? bezpieczne i komfortowe prowadzenie du?ego i mocnego auta niezale?nie od panuj?cych warunków.

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Maxxis pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej s? najcz??ciej wybierane przez kierowców mniejszych i s?abszych aut, którzy nie pokonuj? zbyt du?ych przebiegów rocznych, preferuj? spokojny styl jazdy albo po prostu poszukuj? oszcz?dno?ci. Bardzo cz?sto opony klasy ekonomicznej korzystaj? ze starszych rozwi?za? technologicznych w porównaniu do marek klasy ?redniej czy premium, ale tak?e oferuj? dobry poziom osi?gów w ró?nych obszarach. Najcz??ciej wybierane marki opon klasy ekonomicznej to Maxxis, Neolin, Sunny, Riken, Dayton, Barum i Firemax.

Etykieta unijna opon Premitra All Season AP3 SUV 205/70 R15 czyli ocena hamowania, spalania…

Spalanie paliwa – ocena E Efektywno?? paliwowa to jeden z parametrów zawartych na etykiecie do??czanej do ka?dej opony sprzedawanej na terenie Unii Europejskiej. Segment w lewym górnym rogu etykiety okre?la spalanie paliwa – im opona jest oszcz?dniejsza w eksploatacji, tym posiada wy?sz? klas? w skali od A do G. To wa?na informacja dla wszystkich kierowców chc?cych oszcz?dza?; A (kolor zielony) oznacza bardzo ekonomiczn? opon?, podczas gdy G (kolor czerwony) – najmniej ekonomiczn?. Jednocze?nie, klasy D nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Maxxis (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 205/70 R15 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Etykieta unijna do??czona do opony zawiera m. in. informacj? o drodze hamowania na mokrej nawierzchni. To dla kierowców cz?sto decyduj?cy parametr przy wyborze ogumienia do codziennej jazdy. Parametr ten wyra?any jest w skali od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania, przy czym kategorie D i G pozostaj? puste. Warto przyjrze? si? tym danym, poniewa? mi?dzy modelem z pocz?tku i ko?ca skali ró?nica w drodze hamowania na mokrej jezdni wynosi a? 18 metrów (przy pr?dko?ci wynosz?cej 80 km/h). Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 108 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony ca?oroczne (sezon), 15 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 13 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 205/70 R15 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon).

Firma Maxxis (grupa Cheng Shin)

Za?o?ona na Tajwanie w 1967 roku przez Cheng-Shin Rubber Ind. Co. Ltd firma Maxxis jest jednym 10 z najwi?kszych producentów opon samochodowych na ?wiecie. Firma oferuje klientom w ponad 170 krajach na ca?ym ?wiecie szerok? gam? opon do samochodów osobowych, ci??arowych, rowerów, motocykli, przyczep, gokartów i quadów. Firma Maxxis dostarcza równie? opony do szybkich samochodów wy?cigowych, transportu przemys?owego i wielu innych pojazdów. Opony Maxxis produkowane s? w fabrykach w Chinach, Tajwanie i Tajlandii w ilo?ci przesz?o 60 milionów sztuk rocznie. Dzi?ki odpowiedzialnej polityce jako?ci opony s? certyfikowane równie? na rynkach g?ównych partnerów, takich jak USA i Japonia.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Maxxis Premitra All Season AP3 SUV 205/70 R15 96H? Poznaj jej wady i zalety

Model Premitra All Season AP3 SUV (Maxxis) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony z bie?nikiem kierunkowym charakteryzuj? si? uk?adem rowków, który kszta?tem przypomina liter? „V”. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu opony kierunkowe s? w stanie doskonale odprowadza? wod? i b?oto po?niegowe. Badania wykaza?y, ?e oferuj? o 20% wy?sz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu do opon asymetrycznych. Z tego wzgl?du kierunkowa rze?ba jest stosowana w wi?kszo?ci opon zimowych. Do pozosta?ych zalet omawianego bie?nika nale?? dobre trzymanie toru jazdy oraz atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 96H

Napisy „96” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 710 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych.

Opona ca?oroczna

Maxxis Premitra All Season AP3 SUV 205/70 R15 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne ??cz? w?a?ciwo?ci opon letnich z oponami zimowymi. Polecane s? dla kierowców, którzy preferuj? spokojny styl jazdy, pokonuj? niewielkie dystanse, a tak?e podró?uj? g?ównie w mie?cie. Mimo ?e opony ca?oroczne nie gwarantuj? tak dobrych osi?gów jak opony letnie latem i zimowe zim?, to gwarantuj? bezpiecze?stwo w kluczowych obszarach zapewniaj?c stabilne prowadzenie. Ich bie?nik wyposa?ony jest w lamele (podobnie jak w oponach zimowych) pomagaj?ce odprowadza? wod? i b?oto po?niegowe, co przek?ada si? na pewniejsze prowadzenie i krótsz? drog? hamowania.

Gwarancja na opony Premitra All Season AP3 SUV

Zastanawiasz si? czy warto reklamowa? opony z usterk?? To, czy odzyskasz pieni?dze zale?y od pochodzenia wady. Je?eli zaistnia?a ona podczas produkcji, jest zwi?zana z nisk? jako?ci? materia?ów lub b??dami technologicznymi, reklamowanie opon pozwoli ci na wymian? produktu lub rekompensat? finansow?. W przypadku opon Maxxis, gwarancja producenta obowi?zuje przez 2 lata od daty zakupu. Warto jednak pami?ta?, ?e wad? najlepiej zg?osi? jak najszybciej od jej zauwa?enia – usprawni to proces uznania reklamacji.

Opinie kierowców rozmiaru 205/70 R15 o oponach Maxxis Premitra All Season AP3 SUV

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Maxxis: Opony ca?oroczne

skoda superb kombi 2018, stawka za kilometr 2020, samochód chrysler, targi motoryzacyjne genewa, opony dębica presto opinie, przełożenia skrzyni biegów, golf 5 2.0 tdi

yyyyy