Obiektyw Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

5 999,00

Opis

Obiektyw Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

Obiektyw szerokok?tnyNIKKOR Z 14-30mm f/4 S – JMA705DA

Ultraszerokok?tny obiektyw zmiennoogniskowy NIKKOR Z.Pe?noklatkowy, ultraszerokok?tny obiektyw zapewnia Tobie nowe mo?liwo?ci twórcze pozwalaj?c uchwyci? istot? sceny. Obiektyw NIKKOR Z 14–30mm f/4 S-Line ma kompaktow? konstrukcj? i p?ask? przedni? soczewk?. Umo?liwia stosowanie filtrów 82 mm i ?atwo mie?ci si? w mniejszych torbach fotograficznych. Rejestrowanie fascynuj?cych zdj?? i filmów – w ka?dym miejscu.

ULTRASZEROKOK?TNYOBIEKTYW 14-30 MM
STA?A PRZYS?ONA F/4
JAKO??SERII S
NANO CRYSTAL COAT
PRZYSTOSOWANYDO MOCOWANIA FILTRÓW

Fascynuj?ce zdj?cia i filmy

Uwydatnij perspektyw?. Twórz kameralne portrety kontekstowe. Dzi?ki du?ej ?rednicy mocowania Z obiektyw ten umo?liwia rejestrowanie jasnych zdj?? nie obarczonych winietowaniem. Ultraszeroki zakres ogniskowych oraz kompaktowa konstrukcja zapewniaj? swobod? i komfort podczas dalekich podró?y. Uchwy? pi?kno ka?dej sceny, od krajobrazów z szerok? perspektyw? po w?skie uliczki.

Przystosowany do mocowania filtrówPierwszy na ?wiecie ultraszerokok?tny pe?noklatkowy obiektyw umo?liwiaj?cy mocowanie filtrów 82 mm bez u?ycia niepor?cznych uchwytów. Znakomity do fotografowania. Jeszcze lepszy do filmowania.

Zawsze doskona?a ostro??Zaawansowana konstrukcja uk?adu optycznego. Szybsza komunikacja mi?dzy obiektywem a aparatem. Wyj?tkowa ostro?? i minimalna dystorsja w ca?ym zakresie ogniskowych.

Krajobrazy. Krajobrazy miejskie.Poka? wi?cej. Od pe?nych dramatyzmu miejskich scenerii po rozleg?e przestrzenie, obiekty s? odwzorowane z nadzwyczajn? ostro?ci? i niezwykle bogatymi szczegó?ami. Gwiazdy i lampy uliczne s? odtworzone jako punkty.

Architektura. Wn?trzaLinie prowadz?ce. Szerokie uj?cia. Bez trudu uchwycisz obiekty w ciasnych przestrzeniach lub w?skich uliczkach. Minimalna odleg?o?? zdj?ciowa wynosz?ca zaledwie 0,28 m w ca?ym zakresie ogniskowych daje pe?n? kontrol? nad kadrem – zarówno z bliska, jak i w niesko?czono?ci.

Znakomity do filmowania?atwe ?ledzenie przy przej?ciu z jasnego pleneru do ciemnego wn?trza. Wielosilnikowy AF i sta?y otwór przys?ony f/4 zapewniaj? doskona?e wyniki przy s?abym o?wietleniu i spójne ustalanie ekspozycji w ca?ym zakresie ogniskowych.

Wspania?a jako?? obrazu. Na ca?ej powierzchni kadru.Dzi?ki wyj?tkowej zdolno?ci rozdzielczej tego obiektywu o zmiennej ogniskowej ka?dy element kadru jest oddany bardzo wiernie. Kontrola winietowania pozwala zachowa? jasno?? na ca?ej powierzchni kadru. Zdj?cia s? ostre, kolory ?ywe, a kontrast wysoki w ca?ym kadrze.

Znakomita ostro??Opracowana przez firm? Nikon przeciwodblaskowa pow?oka nanokrystaliczna ogranicza refleksy i flar?, co pozwala uzyska? kontrastowe zdj?cia nawet podczas fotografowania pod ?wiat?o.

RealistycznyMinimalizacja aberracji komatycznej pozwala doskonale odwzorowa? punktowe ?ród?a ?wiat?a, na przyk?ad latarnie uliczne noc?. Punktowe ?ród?a ?wiat?a s? odwzorowane jako punkty, nawet przy kraw?dziach kadru.

Wyj?tkowa kolorystykaSoczewki ze szk?a ED i soczewki asferyczne gwarantuj? ?ywe kolory i wysoki kontrast.

Ostry. Bezg?o?ny. Precyzyjny.Obiektywy NIKKOR Z wykorzystuj? wielosilnikowy AF z systemem wielokrotnego ustawiania ostro?ci, aby z?apa? i utrzyma? ostro?? fotografowanych obiektów. Ustawianie ostro?ci jest p?ynne i bezg?o?ne, co sprawia, ?e obiektyw ten idealnie si? nadaje do robienia zarówno filmów, jak i zdj??.

Redukcja drga?
Obiektyw korzysta z dost?pnego w aparacie systemu redukcji drga?, umo?liwiaj?c fotografowanie z czasami otwarcia migawki d?u?szymi nawet o pi?? stopni ni? by?oby to mo?liwe bez u?ycia tego systemu². To pozwala rejestrowa? ostrzejsze zdj?cia przy s?abn?cym ?wietle dziennym oraz filmy bez niechcianych skutków drgania aparatu.

Przepi?knie precyzyjny
P?ywaj?ce soczewki zapewniaj? doskona?? ostro?? przy niewielkich odleg?o?ciach. Elektromagnetyczna przys?ona umo?liwia precyzyjne ustalanie ekspozycji podczas szybkich zdj?? seryjnych.

Dynamiczne perspektywy. Urzekaj?ce filmy.Konstrukcja uk?adu optycznego wykorzystuj?ca do maksimum szeroki zakres dynamiczny aparatu Z firmy Nikon pozwala na rejestrowanie wspania?ych, pe?noklatkowych materia?ów wideo. Spójrz z bliska na chwile sk?adaj?ce si? na opowie??.

Cisza na planie
Bardzo cicha praca AF jest mo?liwa dzi?ki praktycznie bezg?o?nemu silnikowi krokowemu. Zoom dzia?a cicho, a bezg?o?ny pier?cie? steruj?cy umo?liwia regulacj? przys?ony bez klikni??.

Przepi?knie p?ynny
Zastosowany w obiektywie wielosilnikowy AF pozwala ustawia? ostro?? z niezwyk?? p?ynno?ci? i dok?adno?ci?. Zredukowano zarówno „oddychanie” obiektywu, jak i przesuni?cie ostro?ci podczas zmian ogniskowej.

Przejmij kontrol?
Moletowany pier?cie? steruj?cy umo?liwia niezwykle precyzyjn? i intuicyjn? obs?ug?. Podczas fotografowania w trybie AF do pier?cienia steruj?cego mo?na przypisa? ustawienia kompensacji ekspozycji. Podczas fotografowania z r?cznym ustawianiem ostro?ci pier?cie? steruj?cy mo?e s?u?y? jako pier?cie? ustawiania ostro?ci. Ostro?? zmienia si? w zale?no?ci od tego, jak szybko lub wolno pier?cie? jest obracany, co daje precyzyjn? kontrol? nad punktem ostro?ci.

Niewielki, wytrzyma?y, lekkiMechanizm chowania obiektywu sprawia, ?e pe?noklatkowy ultraszerokok?tny obiektyw o zmiennej ogniskowej zajmuje niewiele miejsca, gdy nie jest u?ywany. W celu ochrony przed kurzem i kropelkami wody dok?adnie uszczelniono ka?d? ruchom? cz??? tubusu obiektywu. Pow?oka fluorowa aktywnie chroni przed wod?, py?em i brudem, nie wp?ywaj?c przy tym na jako?? zdj??.

Nikon: Obiektywy

płatność mandatu przez internet, seat toledo, 2007 nissan murano, 2.0 tdi 170 km, ford transit ładowność, nissan qashqai silnik 2.0 benzyna opinie, a4b7 kombi, jaworzno izera, ebs-zabkowice slaskie, skoda oto moto, hyundai i40 kombi opinie, umowa kupna sprzedaży samochodu polsko niemiecka dwóch kupujących, bmw e39 525d opinie

yyyyy