Nokian Tyres Iline 175/65R14 82T

660,00

Opis

Nokian Tyres Iline 175/65R14 82T

Opony letnie Nokian iLine w rozmiarze 175/65 R14 82T

Opony letnie Nokian iLine 175/65 R14 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu Mazda 2 (II Restyling (DE2)), Fiat 500 (I), Citroen Berlingo (I), Fiat Punto (I), Peugeot 206 (I) czy VW Up! (Facelift). Ich konstrukcja i osi?gi s? dostosowane do mo?liwo?ci w?a?nie takich aut i oczekiwa? ich kierowców. Prezentowany tutaj model Nokian iLine 175/65 R14 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? C za poziom oporów toczenia, C w pomiarze drogi hamowania na mokrej drodze i 67 dB za emisj? ha?asu zewn?trznego. Rozmiar 175/65 R14 opon Nokian iLine nale?y czyta? nast?puj?co: szeroko?? 175 mm, wysoko?? profilu 65 (jako procent z szeroko?ci, czyli 113,75 mm) i ?rednica 14 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. Omawiane opony Nokian iLine 175/65 R14 maj? indeks pr?dko?ci T (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 190 km/h) i indeks no?no?ci 82 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 475 kg).

Opona do samochodu osobowego

Opony osobowe to zdecydowanie najwi?kszy segment ogumienia. Kierowcy samochodów klasy miejskiej, kompaktowej, ?redniej czy wy?szej mog? wybiera? spo?ród tysi?cy produktów pozycjonowanych w klasach ekonomicznej, medium i premium. Opony osobowe maj? za zadanie zapewni? nie tylko bezpieczn?, ale te? komfortow? i oszcz?dn? jazd?. Najcz??ciej posiadaj? bie?nik asymetryczny lub kierunkowy. Przed zakupem opon osobowych warto zapozna? si? z ich testami, etykietami i opiniami u?ytkowników zamieszczonymi w Internecie.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony klasy premium charakteryzuj? si? wszechstronnymi osi?gami na najwy?szym poziomie. Wynika to z faktu stosowania innowacyjnych metod produkcji i najbardziej zaawansowanych technologicznie materia?ów. Z tego wzgl?du opony klasy premium najcz??ciej wybieraj? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy posiadaj?cy samochód o du?ej mocy. Marki opon klasy premium to przede wszystkim: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Vredestein czy Yokohama.

Etykieta unijna opon iLine 175/65 R14 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 8 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony iLine (model) oraz 14 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni etykieta unijna przewiduje przyznawanie oponom klas od A do G, ale klasa D pozostaje pusta dla rozgraniczenia modeli z lepszym wynikiem pomiaru. Z kolei produkty z klas? G s? na tyle s?abe pod wzgl?dem przyczepno?ci, ?e mog? stanowi? zagro?enie i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Warto?ci przyczepno?? na mokrej nawierzchni na potrzeby systemu etykiet wyznacza si? w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon. Zapoznaj?c si? z tym parametrem mo?na wyrobi? sobie opini? na temat zachowania danego modelu w trudnych warunkach. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 8 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony letnie (sezon), 14 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 67 dB Za ha?as zewn?trzny unijna etykieta przewiduje przyznanie od 1 do 3 fal i umieszczenie obok nich liczbowego wyniku pomiaru w dB. Warto wspomnie?, ?e decyzja o umieszczeniu na etykietach w?a?nie tego parametru budzi pewne kontrowersje. Dla kierowców wi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Informacja o ha?asie zewn?trznym emitowanym przez opony wynika z prowadzonej przez UE polityki ochrony ?rodowiska. Wynik ” dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 175/65 R14 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium pochodz?cy z Finlandii. Firma specjalizuje si? w modelach przystosowanych do jazdy w najtrudniejszych i zmieniaj?cych si? warunkach atmosferycznych. Zarówno opony letnie, jak i zimowe Nokian doskonale sprawdzaj? si? w kapry?nej aurze Europy ?rodkowej. Nowoczesne technologie i ekologiczne materia?y wykorzystywane podczas produkcji przek?adaj? si? na wysok? przyczepno??, efektywno?? paliwow? i komfort podró?owania. Opony Nokian mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach i dobrymi opiniami kierowców.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Opony asymetryczne uznawane s? za najbardziej zaawansowane technologicznie na rynku. Najcz??ciej spotyka si? je w przypadku modeli premium, ale znajdziemy je te? w ofertach marek klasy ?redniej czy ekonomicznej. Bie?nik opon asymetrycznych dzieli si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za zachowanie stabilno?ci podczas manewrowania, a zadaniem drugiej jest odprowadzanie wody. Opony asymetryczne sprawdzaj? si? w samochodach o wi?kszej mocy, dobrze t?umi? ha?asy i zu?ywaj? si? najbardziej równomiernie.

Oznaczenia 82T

Napisy „82” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 475 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich.

Opony letnie

Opony letnie to grupa produktów przystosowana do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C. Opony letnie najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny, a ich zadaniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedniego komfortu jazdy i optymalnego zu?ycia paliwa. Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, recenzjami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony iLine

Na opony Nokian udzielana jest 5-letnia gwarancja, która liczona jest od daty zakupu (mo?na j? znale?? na paragonie lub fakturze). Producent gwarantuje, ?e wszystkie modele wypuszczane na rynek charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci?, ale uchybienia mog? si? zdarzy?. W przypadku wykrycia wady, reklamacja powinna zosta? zg?oszona u autoryzowanego sprzedawcy opon Nokian w ci?gu dwóch miesi?cy. W przypadku jej uznania przys?uguje rekompensata finansowa w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 175/65 R14 o oponach Nokian iLine

Opinie o oponach letnich Nokian, które mo?na znale?? na ró?nego rodzaju portalach internetowych potwierdzaj? deklaracje producenta na temat osi?gów poszczególnych modeli. W opiniach o letnich Nokianach mo?na przeczyta?, ?e „maj? krótk? drog? hamowania i s? bardzo komfortowe: dobrze t?umi? nierówno?ci i s? ciche”; „jak na opony klasy premium dost?pne s? w bardzo dobrych cenach”; „sprawnie ruszaj? (nie buksuj?) na mokrej nawierzchni czy piachu, umo?liwiaj? wygodn? jazd? w trasach”.

Nokian Tyres: Opony letnie

drive by wire, testy na prawo jazdy online, grand vitara otomoto, wrangler jl, esp kontrolka, m prawo jazdy, zmiana miejsca zameldowania a prawo jazdy, toyota rav4 2009, ford kuga nowy cena, jak przeliczyć kw na konie mechaniczne, hyundai i20 active 2019, escalade 2016, petrygo a borygo, kymco agility city 125, otomoto mazda rx8, seat leon cupra r otomoto, cena maserati, testy na prawo jazdy rozwiąż, systemy autonomiczne

yyyyy