Opony Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 255/50 R19 107 Y XL, FR 4×4

726,00

Opis

Opony Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 255/50 R19 107 Y XL, FR 4×4

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV w rozmiarze 255/50 R19 107Y XL

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/50 R19 zosta?y zaprojektowane i wyprodukowane z my?l? o samochodach typu Mercedes Klasa M (W166), BMW X6 (I (E71)), BMW X5 (E70 FL), BMW X6 (I (E71) Restyling) czy Mercedes Klasa M (W164). Testy wykonane na potrzeby europejskiego systemu etykiet pozwoli?y na przyznanie omawianemu modelowi nast?puj?cych klas: A w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, C za opory toczenia, które wp?ywaj? na spalanie paliwa oraz 70 dB w pomiarze emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/50 R19 posiadaj? indeks pr?dko?ci Y (maksymalnie na tym modelu mo?na jecha? 300 km/h) oraz indeks no?no?ci 107 (najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 975 kg). Warto wiedzie?, ?e samo oznaczenie rozmiaru 255/50 R19 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony w milimetrach, druga to wysoko?? profilu liczona jako procent z szeroko?ci (tutaj 50 przek?ada si? na warto?? 127,50 mm), a trzecia to ?rednica felgi, na jak? nale?y za?o?y? dan? opon? – w tym przypadku wynosi ona 19 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy to typ konstrukcji opony (radialny lub diagonalny).

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV w rozmiarze 255/50 R19 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV charakterystyk? przypominaj? osobowe. Bardzo cz?sto maj? taki sami bie?nik i oferuj? typowe dla nich osi?gi: dobr? przyczepno?? na asfalcie i komfort jazdy, niskie opory toczenia itd. Nie nadaj? si? one natomiast do jazdy w terenie. Opony do aut typu SUV przystosowane s? do ci??kich samochodów z wy?ej po?o?onym ?rodkiem ci??ko?ci, dlatego maj? wzmocnione ?ciany boczne i wy?szy indeks no?no?ci. Tego typu opony najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony firmy Goodyear pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to g?ównie marki Goodyear, Pirelli, Yokohama, Nokian, Dunlop, Bridgestone, Michelin czy Continental. Opony z tej pó?ki oferuj? najwy?szy poziom przyczepno?ci w zró?nicowanych warunkach pogodowych, s? komfortowe i maj? ma?e opory toczenia. Wybierane s? przez w?a?cicieli samochodów o du?ej mocy, kierowców pokonuj?cych du?e przebiegi roczne (np. w trasie) czy preferuj?cych dynamiczny styl jazdy. Tego typu opon najcz??ciej wygrywaj? testy opon i zbieraj? szereg pozytywnych recenzji kierowców.

Etykieta unijna opon Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/50 R19 czyli ocena ha?asu, hamowania i…

Spalanie paliwa – ocena C Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 535 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 19 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena A Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Goodyear (producent), letnie (sezon) oraz 255/50 R19 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 10 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV (model) oraz 19 cali (?rednica).

Firma Goodyear

Opony Goodyear nale?? do klasy premium i od wielu lat ciesz? si? opini? jednych z najlepszych na rynku. Pierwsze modele marki by?y stosowane ju? w pierwszych samochodach poruszaj?cych si? po drogach, mi?dzy innymi legendarnym Fordzie T. Obecnie na oponach Goodyear je?d?? niezliczone ilo?ci pojazdów na ca?ym ?wiecie. Oferuj? one najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze, co przek?ada si? na szereg zwyci?stw w testach, tysi?ce pozytywnych opinii kierowców oraz zaufanie producentów aut, którzy cz?sto stosuj? opony Goodyear jako oryginalne wyposa?enie swoich pojazdów.

Jak sprawdza si? asymetryczna rze?ba bie?nika w oponie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/50 R19 107Y? Poznaj jej wady i zalety

Model Eagle F1 Asymmetric 3 SUV (Goodyear) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Asymetryczna rze?ba pozwala na uzyskanie lepszych parametrów jazdy zarówno na suchej, jak i na mokrej nawierzchni. Za osi?gi na suchej jezdni odpowiada zewn?trzna cz??? bie?nika sk?adaj?ca si? z mocnych bloków, które zapewniaj? stabilno?? podczas gwa?townych manewrów oraz na zakr?tach. Bezpiecze?stwo podczas jazdy na mokrej nawierzchni gwarantuje natomiast wewn?trzny segment bie?nika, odpowiadaj?cy za efektywne odprowadzanie wody oraz trakcj? w czasie opadów deszczu. Taki rodzaj rze?by to najlepsze rozwi?zanie dopasowane do zmiennych warunków pogodowych.

Oznaczenia 107Y, XL oraz FP

Napisy „107” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 975 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Akronim FP oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony letnie

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/50 R19 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie gwarantuj? najlepsze osi?gi w warunkach typowych dla tego sezonu w Polsce. Powinno si? je montowa?, gdy temperatura na zewn?trz jest wy?sza ni? 7°C, poniewa? tylko wtedy posiadaj? pe?ni? w?a?ciwo?ci trakcyjnych i oferuj? najlepsze bezpiecze?stwo jazdy. Producenci stosuj? w nich ró?ne rze?by bie?nika – kierunkowy, symetryczny i asymetryczny zale?nie od roli danego modelu i jego przeznaczenia. Opony letnie przy ich prawid?owym stosowaniu s? trwalsze od modeli uniwersalnych u?ytkowanych przez ca?y rok.

Gwarancja na opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Gwarancja na opony Goodyear jest wa?na przez 5 lat od daty ich produkcji, któr? mo?na znale?? na ?cianie bocznej ka?dego modelu pod postaci? numeru DOT. Standardowo mo?na zareklamowa? opony, które posiadaj? wady zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Je?li ewentualna reklamacja opon Goodyear zostanie uznana, kierowca ma prawo do uzyskania rekompensaty, której wysoko?? zale?y od stopnia zu?ycia uszkodzonego modelu.

Goodyear: Opony terenowe letnie

renault trafic leasing, zarobki robert lewandowski, peugeot boxer 2.2 hdi, audi a3 l8, alkomat apteka, renault megane 1.6 benzyna opinie, oświadczenie poszkodowanego kolizji drogowej, ford escort mk5, luksusowe campery, 2012 volkswagen jetta, okoliczności kolizji jak opisać, suzuki grand vitara 2007, maseczki w samochodzie prywatnym, auto komis śrem, pozycja bezpieczna, laguna iii spalanie, tablet do samochodu zamiast radia, przegląd samochodu z gazem cena 2021, i panel, v6 silnik, hyundai veloster dane techniczne

yyyyy