Opony Michelin PILOT SPORT 4 SUV 235/60 R18 107 V XL VOL 4×4

682,00

Opis

Opony Michelin PILOT SPORT 4 SUV 235/60 R18 107 V XL VOL 4×4

Opony letnie Michelin Pilot Sport 4 SUV w rozmiarze 235/60 R18 107V XL, VOL

Jeste? posiadaczem samochodu typu Audi Q5 (I), Audi Q5 (II), Honda CR-V (V) czy Volvo XC90 (I) i poszukujesz opon na sezon letni? Je?li tak, to z pewno?ci? zainteresuje Ci? Michelin Pilot Sport 4 SUV. Prezentowane opony maj? rozmiar 235/60 R18, ich indeks pr?dko?ci wynosi V (dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach to 240 km/h), a no?no?ci 107 (dopuszczalne obci??enie to 975 kg). Samo oznaczenie rozmiaru nale?y interpretowa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony mierzona w milimetrach (tu 235), druga to wysoko?? profilu (jest to procent z wysoko?ci, a wi?c w tym przypadku 60 procent z 235 wynosi 141 mm). „R” to informacja o radialnej budowie modelu, a ostatnia liczba to ?rednica mierzona w calach – tutaj 18. Prezentowane opony Michelin Pilot Sport 4 SUV 235/60 R18 mog? pochwali? si? nast?puj?cymi parametrami na etykietach: A za opory toczenia, A w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 70 dB za ha?as zewn?trzny.

Opona do samochodów 4×4 / SUV

Opony do aut typu SUV charakterystyk? przypominaj? osobowe. Bardzo cz?sto maj? taki sami bie?nik i oferuj? typowe dla nich osi?gi: dobr? przyczepno?? na asfalcie i komfort jazdy, niskie opory toczenia itd. Nie nadaj? si? one natomiast do jazdy w terenie. Opony do aut typu SUV przystosowane s? do ci??kich samochodów z wy?ej po?o?onym ?rodkiem ci??ko?ci, dlatego maj? wzmocnione ?ciany boczne i wy?szy indeks no?no?ci. Tego typu opony najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony klasy premium to najbardziej zaawansowane technologicznie produkty na rynku. Nowatorskie rozwi?zania pojawiaj? si? na pocz?tku w?a?nie w oponach klasy wy?szej. W efekcie oferuj? one doskona?? przyczepno?? niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze, wysoki poziom komfortu, odporno?? na zu?ycie i ma?e opory toczenia. Opony klasy premium zajmuj? czo?owe pozycje w testach organizowanych przez organizacje i czasopisma motoryzacyjne. Najwa?niejsze marki to: Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop.

Etykieta unijna opon Pilot Sport 4 SUV 235/60 R18 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena A Opory toczenia to si?y dzia?aj?ce na opony przeciwnie do kierunku jazdy (tarcie, opór powietrza itd.). Im gorzej dany model si? im przeciwstawia, tym ma wi?ksze opory toczenia, a wi?c potrzebuje wi?cej energii do pozostawania w ruchu. Wi??e si? to ze zwi?kszonym spalaniem paliwa. Opony o ma?ych oporach toczenia s? w stanie wp?yn?? na spadek jego zu?ycia nawet o 0,25 litra na 100 km. Za poziom oporów toczenia opony na etykiecie unijnej mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Tak? sam? ocen? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Michelin (producent), letnie (sezon) oraz 235/60 R18 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena A Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Pilot Sport 4 SUV (model) oraz 18 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Za ha?as zewn?trzny unijna etykieta przewiduje przyznanie od 1 do 3 fal i umieszczenie obok nich liczbowego wyniku pomiaru w dB. Warto wspomnie?, ?e decyzja o umieszczeniu na etykietach w?a?nie tego parametru budzi pewne kontrowersje. Dla kierowców wi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Informacja o ha?asie zewn?trznym emitowanym przez opony wynika z prowadzonej przez UE polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 50 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 18 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Michelin

Opony Michelin uznawane s? z jedne z najlepszych na ?wiecie. Poszczególne modele marki zajmuj? czo?owe pozycje w testach, maj? dobre parametry na etykietach i s? polecane przez setki tysi?cy kierowców. Warto wiedzie?, ?e jedna z najbardziej nowoczesnych fabryk koncernu znajduje si? w Olsztynie. Opony Michelin zawsze maj? do zaproponowania nowatorskie rozwi?zania technologiczne i najwy?sz? jako?? wykonania. Marka s?ynie z uczestnictwa w cyklu WRC i rekordowej liczby zwyci?stw w wy?cigu 24h Le Mans.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik asymetryczny to rozwi?zanie przeznaczone w szczególno?ci do samochodów o wi?kszej mocy (typu SUV, luksusowych limuzyn czy o sportowym charakterze). Opony asymetryczne dziel? si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za trakcj? podczas dynamicznego manewrowania czy pokonywania zakr?tów. Zadaniem drugiej jest zapewnienie odpowiedniej przyczepno?ci podczas hamowania i przyspieszania oraz odprowadzanie wody spod opony. Do zalet opon asymetrycznych nale?y tak?e wysoka odporno?? na szybkie i nieregularne zu?ycie.

Oznaczenia 107V, XL oraz VOL

Napisy „107” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 975 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Model Pilot Sport 4 SUV (Michelin 235/60 R18) posiada homologacj? VOL (Volvo).

Opona letnia

Opony letnie to grupa produktów przystosowana do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C. Opony letnie najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny, a ich zadaniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedniego komfortu jazdy i optymalnego zu?ycia paliwa. Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, recenzjami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony Pilot Sport 4 SUV

Ka?dy producent zapewnia o wysokiej jako?ci i niezawodno?ci swoich produktów, ale ka?demu mog? zdarzy? si? b??dy czy niedopatrzenia. W takich sytuacjach kupuj?cy mo?e skorzysta? z gwarancji, która w przypadku opon Michelin obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu i dotyczy wad zwi?zanych z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Przy uznanej reklamacji, w przypadku opon zu?ytych w mniejszym stopniu ni? 20% producent zwraca 100% warto?ci wadliwego produktu. Przy bardziej zu?ytej oponie udziela rekompensaty w wysoko?ci proporcjonalnej do jej stopnia zu?ycia.

Opinie kierowców rozmiaru 235/60 R18 o oponach Michelin Pilot Sport 4 SUV

Opony Michelin to bardzo dopracowane produkty, które oferuj? najwy?szy poziom osi?gów. Potwierdzenie tego mo?na znale?? w mi?dzynarodowych testach, na europejskich etykietach czy w recenzjach u?ytkowników publikowanych w Internecie. Przyk?adowe opinie o oponach letnich Michelin brzmi? nast?puj?co: „doskona?e jako?ciowo – trzymaj? si? drogi, dobrze t?umi? nierówno?ci, spalanie na dobrym poziomie – zdecydowanie polecam”; „bardzo dobrze zainwestowane pieni?dze, na par? sezonów mo?na zapomnie? o oponach – po prostu robi? swoje”.

Michelin: Opony terenowe letnie

captiva spalanie, citroen lubin, renault elblag, samochód pickup, tracer 700 2020, yamaha fazer s2, ile ładować akumulator, wymiary astra h kombi, lancer dane techniczne

yyyyy