Opony Bridgestone Dueler H/P Sport 255/50R20 109H

934,46

Opis

Opony Bridgestone Dueler H/P Sport 255/50R20 109H

Opony letnie Bridgestone Dueler H/P Sport w rozmiarze 255/50 R20 109H XL

Opony letnie Bridgestone Dueler H/P Sport maj? w tym przypadku rozmiar 255/50 R20. Oznaczenie to jest zawsze umieszczone na ?cianie bocznej danego produktu. Jak nale?y je interpretowa?? Pierwsza liczba w rozmiarze to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 255 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu, która w oznaczeniu rozmiaru podawana jest jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 50% z 255 wynosi 127,50). Litera umieszczona po wysoko?ci profilu to informacja o typie konstrukcji opony (mo?e by? radialny lub diagonalny). Trzecia liczba w rozmiarze to informacja o ?rednicy felgi, na jakiej powinna by? zamontowana dana opona – w omawianym przypadku jest to 20 cali. Opony Bridgestone Dueler H/P Sport 255/50 R20 maj? indeks pr?dko?ci H i indeks no?no?ci 109. Oznacza to, ?e podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h opona wytrzyma obci??enie do 1030 kg. Prezentowany model ma nast?puj?ce parametry na etykietach: C za opory toczenia, B za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 72 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Bridgestone Dueler H/P Sport 255/50 R20 najlepiej sprawdz? si? w samochodach typu BMW X6, BMW X5, BMW Seria 7, Skoda Superb czy Renault Grand Scenic.

Opony do aut 4×4 / SUV

Dueler H/P Sport w rozmiarze 255/50 R20 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV zyska?y na popularno?ci, gdy na drogach zacz??o pojawia? si? coraz wi?cej samochodów osobowych z nap?dem na cztery ko?a okre?lanych mianem sportowo-u?ytkowych czy te? crossoverów. Opony tego typu najcz??ciej maj? taki sam bie?nik, jak modele osobowe (nawet takie same nazwy z dopiskiem SUV). Ze wzgl?du na wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci aut, w których s? montowane, s? wyposa?one w usztywnione ?ciany boczne i maj? wy?sz? no?no??. Opony do aut SUV mog? mie? technologi? Run Flat i rant ochronny felgi.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Bridgestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium okre?lane s? mianem najbardziej zaawansowanych technologicznie na rynku. Ka?dy producent posiadaj?cy w swoim portfolio mark? premium, nowe rozwi?zania wprowadza w?a?nie do niej. W efekcie opony kasy premium oferuj? doskona?? przyczepno?? w zmiennych warunkach drogowych, maj? ma?e opory toczenia oraz s? ciche i odporne na zu?ycie. W efekcie mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach, co z kolei przyci?ga zainteresowanie kierowców. Najwa?niejsze marki to: Bridgestone, Goodyear, Yokohama, Dunlop, Pirelli, Continental, Nokian czy Michelin.

Etykieta unijna opon Dueler H/P Sport 255/50 R20 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Hamowanie na mokrym – ocena B Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 10 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Dueler H/P Sport (model) oraz 20 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 7 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 255/50 R20 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Bridgestone

Wytrzyma?e, innowacyjne i zapewniaj?ce maksymalne osi?gi – takie s? opony Bridgestone. Ten japo?ski koncern, którego historia si?ga 1931 roku, jest najwi?kszym producentem opon i artyku?ów gumowych na ?wiecie. Misja firmy to „s?u?y? spo?ecze?stwu najwy?sz? jako?ci?”. Firma, która powsta?a w Kurume w Japonii szybko podbi?a serca milionów kierowców i zaznaczy?a swoj? obecno?? w sportach motorowych, takich jak Formu?a 1, na potrzeby której przez wiele lat koncern dostarcza? ogumienie.

Symetryczna rze?ba bie?nika

Model Dueler H/P Sport (Bridgestone) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które jest najstarsze pod wzgl?dem technologicznym. Jest ono tak?e najta?sze pod wzgl?dem projektowania i produkcji. Dwie po?owy opony z omawian? rze?b? s? takie same, co sprawia, ?e mo?na je dowolnie zamontowa? na samochodzie i niezale?nie od kierunku toczenia pracuj? tak samo. W efekcie osi?gi opon z bie?nikiem symetrycznym s? do?? przeci?tne, szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach. Bie?nik symetryczny mo?na obecnie spotka? g?ównie w oponach ci??arowych i dostawczych.

Oznaczenia 109H, XL oraz FR

Napisy „109” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1030 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Akronim FR oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony letnie

Bridgestone Dueler H/P Sport 255/50 R20 nale?y do grupy opon letnich. Decyduj?c si? na wybór opon letnich warto wzi?? pod uwag? to, w jakich warunkach b?d? u?ytkowane i na których osi?gach najbardziej zale?y kierowcy – w zale?no?ci od tego mo?na dobra? model z odpowiednim bie?nikiem (kierunkowych, symetrycznym lub asymetrycznym), który sprawdzi si? najlepiej np. podczas intensywnych opadów deszczu czy na rozgrzanym asfalcie. Opony letnie montuje si?, gdy temperatura na zewn?trz przekracza 7°C, poniewa? tylko wtedy gwarantuj? pe?ni? bezpiecze?stwa jazdy i najlepsze w?a?ciwo?ci trakcyjne.

Gwarancja na opony Dueler H/P Sport

Warunki gwarancji ró?ni? si? w zale?no?ci od producenta. W przypadku marki Bridgestone, gwarancja obowi?zuje przez 60 miesi?cy od daty produkcji. W jakiej sytuacji warto reklamowa? opony? Wtedy, gdy zauwa?ymy nieprawid?owo?ci, takie jak oznaki deformacji lub trudno?ci z wywa?eniem. Trzeba jednak pami?ta?, ?e gwarancja nie obejmuje naturalnego zu?ycia opony i zewn?trznych uszkodze? mechanicznych lub wynikaj?cych z nieprawid?owej techniki jazdy czy niew?a?ciwego monta?u i demonta?u opony.

Opinie kierowców rozmiaru 255/50 R20 o oponach Bridgestone Dueler H/P Sport

Na internetowych forach dyskusyjnych i grupach w mediach spo?eczno?ciowych mo?na przeczyta? setki opinii kierowców korzystaj?cych z opon Bridgestone. Zapoznanie si? z nimi to dobry sposób na znalezienie odpowiedniego modelu do swoich potrzeb i bud?etu. Co u?ytkownicy wymieniaj? w?ród najwi?kszych zalet opon letnich Bridgestone? Przede wszystkim doskona?e osi?gi i pewno?? prowadzenia. Kierowcy pisz?: „samochód ?wietnie trzyma si? na zakr?tach oraz na suchej i mokrej nawierzchni”, „bardzo ciche opony, doskona?y komfort w kabinie”.

Bridgestone: Opony terenowe letnie

fiat punto 1998, mercedes a 45 amg otomoto, nawigacja europy offline, 2018 honda odyssey, przyczepa samochodowa używana, subaru olsztyn, logo mazda, ile to promili, 85kw ile to koni, toyota rav 4 2018, peugeot boxer wiki

yyyyy