Nokian Tyres WR SUV 4 245/50R19 105V XL

784,00

Opis

Nokian Tyres WR SUV 4 245/50R19 105V XL

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 w rozmiarze 245/50 R19 105V XL

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 w omawianym przyk?adzie maj? rozmiar 245/50 R19. Warto wiedzie?, ?e pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach – tutaj 245 mm. Druga z liczb w rozmiarze 245/50 R19 to wysoko?? profilu, która w rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – w tym prezentowanych oponach zimowych Nokian WR SUV 4 245/50 R19 jest to 50% z 245, czyli 122,50 mm. Litera przed ostatni? liczb? to typ konstrukcji opony, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model w rozmiarze 245/50 R19 – tutaj wynosi ona 19 cali. Omawiane opony zimowe Nokian WR SUV 4 245/50 R19 maj? indeks pr?dko?ci V i indeks no?no?ci 105. Oznacza to, ?e przy poruszaniu si? z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 240 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 925 kg. Tego typu model najcz??ciej jest montowany w samochodach takich, jak Volvo XC90, Volvo S60, Volvo V60, Skoda Octavia czy Ford S-MAX. Zastanawiaj?c si? nad zakupem opon zimowych Nokian WR SUV 4 245/50 R19 warto zapozna? si? z ich etykiet?. Za opory toczenia prezentowany produkt otrzyma? klas? C, za hamowanie na mokrej nawierzchni C, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez ten model da? wynik 72 dB.

Opony do samochodu 4×4 / SUV

WR SUV 4 w rozmiarze 245/50 R19 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV maj? bardzo podobn? konstrukcj? do opon osobowych i oferuj? zbli?ony wachlarz osi?gów. Bardzo cz?sto modele do samochodów typu SUV dost?pne s? jako wariant danych opon osobowych. Opony do aut typu SUV nie nadaj? si? do jazdy w terenie. Bardzo dobrze spisuj? si? za to na asfalcie – niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. Oferuj? równie? wysoki komfort jazdy i optymalne opory toczenia. Opony do aut typu SUV przystosowane s? do ci??kich samochodów z wy?ej po?o?onym ?rodkiem ci??ko?ci poprzez zwi?kszony indeks no?no?ci i usztywnione ?ciany boczne.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium (wy?szej) to najbardziej zaawansowane modele na rynku. Podczas ich projektowania i produkcji wykorzystywane s? nowoczesne technologie i doskona?e jako?ciowo sk?adniki. W efekcie opony klasy premium oferuj? najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od panuj?cych warunków. Na zakup opon z tego segmentu najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku. Popularne marki: Nokian, Dunlop, Yokohama, Continental, Vredestein, Goodyear, Michelin, Pirelli czy Hankook.

Etykieta unijna opon WR SUV 4 245/50 R19 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia to si?y dzia?aj?ce na opony przeciwnie do kierunku jazdy (tarcie, opór powietrza itd.). Im gorzej dany model si? im przeciwstawia, tym ma wi?ksze opory toczenia, a wi?c potrzebuje wi?cej energii do pozostawania w ruchu. Wi??e si? to ze zwi?kszonym spalaniem paliwa. Opony o ma?ych oporach toczenia s? w stanie wp?yn?? na spadek jego zu?ycia nawet o 0,25 litra na 100 km. Za poziom oporów toczenia opony na etykiecie unijnej mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 71 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony zimowe (sezon), 19 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena C Przyczepno?? na mokrej nawierzchni okre?la d?ugo?? drogi hamowania i bezpiecze?stwo jazdy po jezdni pokrytej wod?. Tu równie? stosuje si? skal? siedmiostopniow?, w której najwy?sze osi?gi nagradzane s? klas? „A”, a kolejne litery od „B” do „G” oznaczaj? coraz s?absze zachowanie na mokrej drodze. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 11 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony WR SUV 4 (model) oraz 19 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony 245/50 R19 (rozmiar) oraz zimowe (sezon).

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium, który pochodzi z mro?nej Finlandii. Produkty marki przed dopuszczeniem do sprzeda?y s? testowane w najbardziej ekstremalnych warunkach, dlatego idealnie sprawdzaj? si? w zmiennej aurze Europy ?rodkowej – dotyczy to zarówno letnich, jak i zimowych opon Nokian. Doskona?e prowadzenie, niski poziom ha?asu i spalania paliwa to zas?uga nowoczesnych i ekologicznych technologii wykorzystywanych podczas produkcji. Opony Nokian ciesz? si? pozytywnymi opiniami u?ytkowników i zdobywaj? doskona?e miejsca w testach.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model WR SUV 4 (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony kierunkowe posiadaj? uk?ad rowków i bloków przypominaj?cy kszta?tem litery „V” i „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Takie opony s?yn? z doskona?ego odprowadzania wody (tak?e ?niegu i b?ota po?niegowego w przypadku zimowych) i wysokiej odporno?ci na zjawisko aquaplaningu. Warto wiedzie?, ?e opony kierunkowe trzeba montowa? zgodnie z ich kierunkiem toczenia, dlatego na ?cianie bocznej jest umieszczona strza?ka i napis „Rotation”. Rze?ba kierunkowa jest stosowana zarówno w przypadku modeli letnich, zimowych, jak i ca?orocznych.

Oznaczenia 105V, XL oraz 3PMSF

Napisy „105” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 925 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych.

Opona zimowa

Nokian WR SUV 4 245/50 R19 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to segment ogumienia, którego zadaniem jest zapewnienie bezpiecze?stwa w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny, gdy ?rednie dobowe temperatury regularnie spadaj? poni?ej 7 st. C. Rze?ba bie?nika opon zimowych wyposa?ona jest w specjalne naci?cia zwane lamelami, które wgryzaj? si? w ?nieg zwi?kszaj?c stabilno?? samochodu. Z kolei ich elastyczna mieszanka zapewnia odpowiedni? przyczepno?? w niskich temperaturach. W oponach zimowych najcz??ciej stosowana jest kierunkowa rze?ba bie?nika, ale w modelach do mocniejszych aut mo?na spotka? te? asymetryczn?.

Gwarancja na opony WR SUV 4

Opony Nokian maj? 5-letni? gwarancj?, której bieg jest liczony od daty zakupu. Warto wiedzie?, ?e je?li wada produktu jest widoczna tylko po napompowaniu, to do reklamacji trzeba odda? opon? wraz z felg?, na której jest zamontowana. Reklamacji podlegaj? tak?e opony po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e wykona?a je firma Nokian lub autoryzowany serwisant. Zg?osi? mo?na wszelkie uchybienia zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Po uznaniu reklamacji zwracana jest cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (proporcjonalnie do jej zu?ycia).

Opinie kierowców rozmiaru 245/50 R19 o oponach Nokian WR SUV 4

Opinie o zimówkach Nokiana publikowane s? na ró?nego rodzaju forach tematycznych, portalach spo?eczno?ciowych czy stronach sklepów internetowych z oponami. Ich wyd?wi?k jest w wi?kszo?ci przypadków pozytywny. Przyk?adowe komentarze brzmi? nast?puj?co: „dobre, wytrzyma?e opony – samochód je?dzi codziennie z ?adunkiem, a one spokojnie wytrzymuj? ca?y sezon – 60 tysi?cy kilometrów”, „dobre prowadzenie, przy intensywnym u?ytkowaniu nie wida? jakich? uszkodze? czy bardzo szybkiego zu?ycia”.

Nokian Tyres: Opony zimowe

renault mégane, chrysler neon 2, nowe modele aut 2022, honda crossrunner 800, skoda kodiaq sportline, hamulec elektryczny scenic 2

yyyyy