Nankang SL-6 205/75R16C 110/108R

428,64

Opis

Nankang SL-6 205/75R16C 110/108R

Opony zimowe Nankang Snow SL-6 w rozmiarze 205/75 R16 110/108R C

Opony zimowe Nankang Snow SL-6 maj? w tym przypadku rozmiar 205/75 R16. Oznaczenie to jest zawsze umieszczone na ?cianie bocznej danego produktu. Jak nale?y je interpretowa?? Pierwsza liczba w rozmiarze to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 205 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu, która w oznaczeniu rozmiaru podawana jest jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 75% z 205 wynosi 153,75). Litera umieszczona po wysoko?ci profilu to informacja o typie konstrukcji opony (mo?e by? radialny lub diagonalny). Trzecia liczba w rozmiarze to informacja o ?rednicy felgi, na jakiej powinna by? zamontowana dana opona – w omawianym przypadku jest to 16 cali. Opony Nankang Snow SL-6 205/75 R16 maj? indeks pr?dko?ci R i indeks no?no?ci 110/108. Oznacza to, ?e podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 170 km/h opona wytrzyma obci??enie do 1060/1000 kg. Prezentowany model ma nast?puj?ce parametry na etykietach: E za opory toczenia, C za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 70 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Nankang Snow SL-6 205/75 R16 najlepiej sprawdz? si? w samochodach typu Saab 9-3, VW Multivan, Toyota Avensis, Toyota Corolla czy Toyota Auris.

Opona do samochodów dostawczych

Snow SL-6 w rozmiarze 205/75 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie dostawcze. Opony dostawcze to produkty, których zadaniem jest zapewnienie nie tylko dobrego prowadzenia, ale te? wysokiej wytrzyma?o?ci i odporno?ci na obci??enia. Tego typu modele, które projektowane s? z my?l? o ró?nego rodzaju vanach, busach i pó?ci??arówkach, musz? by? niezawodne podczas codziennego intensywnego u?ytkowania. Jak rozpozna? opony dostawcze? Zwykle maj? one liter? „C” (ang. cargo) na ?cianie bocznej obok oznaczenia rozmiaru oraz podwójny indeks no?no?ci, np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze.

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy Nankang pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej (bud?etowej) to optymalny wybór dla kierowców, którzy pokonuj? niewielkie przebiegi g?ownie w mie?cie i nie chc? przep?aca?. Modele tej klasy sprawdz? si? w niewielkich, miejskich autach o silnikach s?abszej mocy i w przypadku kierowców prowadz?cych na co dzie? spokojnie. Ich najwi?ksz? zalet? jest niewygórowana cena, przy czym gwarantuj? one bezpiecze?stwo w kluczowych zakresach. Do najch?tniej wybieranych marek opon klasy ekonomicznej nale??: Nankang, Apollo, D?bica, Matador, Riken, Sava czy Laufenn.

Etykieta unijna opon Snow SL-6 205/75 R16 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Wed?ug standardów Unii Europejskiej, na etykiecie do??czonej do opon definiuje si? a? 7 kategorii efektywno?ci paliwowej. A oznacza najwy?sz? (najwi?ksze oszcz?dno?ci paliwa), a G najni?sz?. Warto zwraca? uwag? na ten parametr podczas zakupu opon, poniewa? decyduje on o tym, jak du?o wydamy na codzienn? eksploatacj? samochodu i czy przyczynimy si? do ochrony ?rodowiska naturalnego. Jest te? prostym sposobem na porównanie parametrów wielu modeli opon bez potrzeby wczytywania si? w wyniki testów i znajomo?ci bran?y oponiarskiej. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 33 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 205/75 R16 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena C Skala od A do G umieszczona po prawej stronie unijnej etykiety na opony, okre?la d?ugo?? hamowania na mokrej nawierzchni. To niezwykle wa?ny parametr decyduj?cy o bezpiecze?stwie, dlatego wielu kierowców wybieraj?cych ogumienie do swojego auta, zwraca na niego szczególn? uwag?. Litera A oznacza najkrótsz? drog? hamowania, a F najd?u?sz? (klas D i G nie stosuje si? przy oponach do samochodów osobowych). Ró?nica drogi hamowania pomi?dzy poszczególnymi klasami wynosi ok. 3 metrów, co oznacza, ?e opony z oznaczeniem A zatrzymaj? si? przy tej samej pr?dko?ci o 18 metrów szybciej ni? te klasy F. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 217 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony zimowe (sezon), 16 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Zmniejszenie ha?asu wytwarzanego przez opony podczas jazdy, to nie tylko wi?kszy komfort dla kierowców i mieszka?ców miast, ale tak?e element wp?ywaj?cy na chronienie ?rodowiska naturalnego. Dzi?ki zawarciu na unijnej etykiecie do??czonej do opony informacji dotycz?cej ha?asu zewn?trznego generowanego przez opon?, ka?dy kierowca mo?e wybra? model gwarantuj?cy odpowiedni poziom komfortu. Parametr wyra?a si? w decybelach, a tak?e za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego trzy fale d?wi?kowe, gdzie jedna fala okre?la opony najcichsze, a trzy – emituj?ce najwi?cej ha?asu zewn?trznego.

Firma Nankang

Nankang to opony klasy ekonomicznej cechuj?ce si? zrównowa?onymi osi?gami i atrakcyjn? cen?. Ta tajwa?ska marka, której historia si?ga 1959 roku, cieszy si? popularno?ci? w?ród kierowców na ca?ym ?wiecie ze wzgl?du na niezawodno?? i szerok? dost?pno??. Fabryki Nankang, w których powstaj? opony do aut osobowych, samochodów dostawczych, motocykli, SUV-ów i samolotów umiejscowione s? na Tajwanie i w Chinach. Na wszystkie produkty firma Nankang udziela dwuletniej gwarancji obowi?zuj?cej od daty zakupu.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nankang Snow SL-6 205/75 R16 110/108 R? Poznaj jej wady i zalety

Model Snow SL-6 (Nankang) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Rze?ba opon kierunkowych przypomina liter? V. Taki bie?nik sprawia, ?e woda i b?oto po?niegowe s? sprawnie i efektywnie odprowadzane spod opony zapewniaj?c stabilne prowadzenie nawet podczas niesprzyjaj?cej pogody. Taki atrakcyjny, dynamiczny wygl?d bie?nika to tak?e inne zalety – pewna jazda na suchej nawierzchni, a ponadto ni?sze opory toczenia, co przek?ada si? na zmniejszenie ilo?ci spalanej benzyny. Nale?y pami?ta?, ?e montuj?c takie opony, ich kierunek toczenia musi by? zgodny z kierunkiem ruchu samochodu, co zaznaczono strza?k? na ogumieniu.

Oznaczenia 110/108R, C oraz 3PMSF, M+S

Napisy „110/108” oraz „R” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1060/1000 kg) oraz pr?dko?ci (do 170 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opona zimowa

Nankang Snow SL-6 205/75 R16 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to segment ogumienia, którego zadaniem jest zapewnienie bezpiecze?stwa w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny, gdy ?rednie dobowe temperatury regularnie spadaj? poni?ej 7 st. C. Rze?ba bie?nika opon zimowych wyposa?ona jest w specjalne naci?cia zwane lamelami, które wgryzaj? si? w ?nieg zwi?kszaj?c stabilno?? samochodu. Z kolei ich elastyczna mieszanka zapewnia odpowiedni? przyczepno?? w niskich temperaturach. W oponach zimowych najcz??ciej stosowana jest kierunkowa rze?ba bie?nika, ale w modelach do mocniejszych aut mo?na spotka? te? asymetryczn?.

Gwarancja na opony Snow SL-6

Opony warto reklamowa? w przypadku zauwa?enia wady fabrycznej – wówczas u?ytkownik mo?e uzyska? rekompensat? finansow? lub wymieni? produkt na nowy. Kiedy szanse na pozytywne rozstrzygni?cie sprawy malej?? Producent nie uzna reklamacji we wszystkich sytuacjach, w których uszkodzenie zaistnia?o z winy u?ytkownika – np. w wyniku usterki mechanicznej, jazdy z nieprawid?owym ci?nieniem lub niew?a?ciwego przechowywania ogumienia. W przypadku marki Nankang, gwarancja udzielana jest na okres 2 lat od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 205/75 R16 o oponach Nankang Snow SL-6

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Nankang: Opony dostawcze zimowe

a4 katowice kraków długość płatnego odcinka, ile osób może jechać w samochodzie prywatnym, zeppelin koparka, quady spalinowe, audi a4 b6 2.0 benzyna opinie, świeca zapłonowa, ford kuga titanium

yyyyy