Nokian Tyres Snowproof C 215/60R17C 109/107T

808,00

Opis

Nokian Tyres Snowproof C 215/60R17C 109/107T

SPOKÓJ I BEZPIECZE?STWO NA ZIMOWYCH DROGACHNokian Snowproof C to bezpieczne i niezawodne opony zimowe, opracowane z my?l? o samochodach u?ytkowych. Opony daj? maksimum bezpiecze?stwa i znakomit? przyczepno?? w deszczu, na ?niegu i b?ocie po?niegowym. Nokian Snowproof C maj? równie? du?? ?ywotno?? i pozwalaj? pokona? wiele kilometrów z ci??kim ?adunkiem.Cechy produktu:BEZPIECZNE I STABILNE W KA?DYCH ZIMOWYCH WARUNKACH, NA ?NIEGU I B?OCIE PO?NIEGOWYMD?UGA ?YWOTNO?? – MAKSYMALNA WYTRZYMA?O?? I WI?KSZY PRZEBIEGWI?KSZY KOMFORT JAZDY I NI?SZY POZIOM HA?ASUPRZYCZEPNO?? I ZRÓWNOWA?ONA JAZDAOpony do samochód dostawczych projektowane s? z my?l? o je?dzie w trudnych, zró?nicowanych warunkach. Musz? by? mocne, by zapewni? niezawodno?? i bezpieczn? jazd? z ci??kim ?adunkiem po s?abej nawierzchni. Koncepcja Alpine Sense Grip jest gwarancj? zrównowa?onej i przewidywalnej jazdy zim?. Sk?adaj? si? na ni? innowacyjne rozwi?zania w zakresie budowy bie?nika opony, struktury oraz mieszanki gumowej, dobranych tak, aby kierowca mia? auto zawsze pod kontrol?, nawet przy du?ym obci??eniu i w zmiennych zimowych warunkach.WYTRZYMA?O?? I OSZCZ?DNO?? PALIWAOpony Nokian Snowproof C s? niezwykle wytrzyma?e dzi?ki wyj?tkowej technologii aramidowych ?cian bocznych. Niewiarygodnie mocne w?ókno aramidowe w ?cianach bocznych opony gwarantuje wytrzyma?o?? i ochron? w trudnych warunkach drogowych.Opory toczenia maj? tym wi?kszy wp?yw na zu?ycie paliwa, im ci??szy jest samochód. Mieszanka gumowa nowych opon Nokian Snowproof C powsta?a z my?l? o transporcie ci??kich ?adunków w du?ym zakresie temperatur i niskich oporach toczenia.BEZPIECZE?STWO W KA?DYCH ZIMOWYCH WARUNKACHKoncepcja Alpine Sense Grip ??czy innowacyjne rozwi?zania techniczne w obszarze designu bie?nika, mieszanki gumowej i budowy opony. Specjalny zimowy wzór bie?nika z agresywnymi lamelami oraz wi?ksz? liczb? kraw?dzi oznacza kontrol?, przyczepno?? i bezpiecze?stwo w zmiennych warunkach. Mieszanka gumowa Alpine Grip znakomicie sobie radzi w du?ym zakresie temperatur, ma ?wietn? przyczepno?? na ?niegu i mokrej jezdni oraz du?? odporno?? na zu?ycie. Mocna konstrukcja z technologi? aramidowych ?cian bocznych zwi?ksza wytrzyma?o?? i odporno?? na zu?ycie.LEPSZA PRZYCZEPNO?? I WI?KSZY KOMFORT JAZDYZnakomita przyczepno?? na ?niegu. Przyczepne pazury pomi?dzy blokami bie?nika zwi?kszaj? przyczepno?? na ?niegu i lodzie, zw?aszcza przy przyspieszaniu i hamowaniu. Kana?y na wod? i b?oto po?niegowe w ?rodkowej cz??ci bie?nika zmniejszaj? ryzyko po?lizgu na b?ocie i aquaplaningu. Kana?y zbieraj? wod? i b?oto po?niegowe spomi?dzy opony i jezdni i skutecznie odprowadzaj? je na zewn?trz.Kluczow? cech? opon jest komfort jazdy. Nowy wzór bie?nika, zoptymalizowane komputerowo bloki bie?nika oraz budowa nowych opon Nokian Snowproof C maj? na celu popraw? komfortu i obni?enie poziomu ha?asu.WSKA?NIK G??BOKO?CI BIE?NIKANokian Snowproof C posiadaj? wska?nik g??boko?ci bie?nika (DSI), który w czas informuje kierowc? o konieczno?ci wymiany opon. Wska?nik pokazuje g??boko?? bie?nika w milimetrach, a kolejne cyfry ?cieraj? si? w miar? zu?ycia opony. Bezpieczna jazda zim? wymaga g??boko?ci bie?nika co najmniej 4 do 5 mm. Symbol p?atka ?niegu pozostaje widoczny do g??boko?ci czterech milimetrów. Kiedy zniknie, zalecamy wymian? opon na nowe w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy.

Nokian Tyres: Opony dostawcze zimowe

lexus rx 350 opinie, vsc system, baterie do samochodów elektrycznych, jak działa silnik, ile kosztuje naprawa wgniecenia w samochodzie, kmh to mph, wozek widlowy linde, fiat tipo kombi bagażnik, land cruiser 150, wzór darowizny pojazdu

yyyyy