Maxxis Victra Sport 5 235/55R18 100Y SUV

451,00

Opis

Maxxis Victra Sport 5 235/55R18 100Y SUV

Opony letnie Maxxis Victra Sport 5 VS5 w rozmiarze 235/55 R18 100Y SUV

Opony letnie Maxxis Victra Sport 5 VS5 235/55 R18 maj? za zadanie zapewni? bezpieczne podró?owanie niezale?nie od warunków drogowych. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 235/55 R18 to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 235 mm). Wysoko?? profilu to 55 (liczba jest procentem z szeroko?ci – tutaj 129,25. ?rednica tego modelu ma z kolei 18 cali. Indeks no?no?ci modelu Maxxis Victra Sport 5 VS5 235/55 R18 to 100, a indeks pr?dko?ci Y. Za hamowanie na mokrej drodze produkt otrzyma? klas? A na etykiecie, C w kategorii oporów toczenia i 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony 235/55 R18 najcz??ciej montowane s? w samochodach takich, jak VW Tiguan (II), Chevrolet Captiva (I Facelift), Audi A8 (D4), Audi A8 (D4 FL), Chevrolet Captiva (I) czy Toyota RAV4 (IV). Konstrukcja opon letnich Maxxis Victra Sport 5 VS5 235/55 R18 jest przystosowana do osi?gów czy mo?liwo?ci w?a?nie takich aut.

Opony do aut 4×4 / SUV

Victra Sport 5 VS5 w rozmiarze 235/55 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony 4×4 cz?sto s? mylone z produktami do samochodów typu SUV. Omawiane tutaj produkty maj? agresywny bie?nik z blokami w postaci klocków, a opony SUV s? zbli?one do osobowych. Opony terenowe najlepiej sprawdzaj? si? podczas jazdy po bezdro?ach – na b?ocie, trawie, kamieniach itp. W?ród opon terenowych wyró?niamy A/T – All Terrain (dobrze radz? sobie na asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren). Opony terenowe znajdziemy w ofertach marek ekonomicznych, ?rednich i premium.

Klasa – bud?etowa. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Maxxis pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej okre?lane s? tak?e mianem bud?etowych. W porównaniu do modeli z klasy ?redniej czy premium oferuj? nieco ni?szy poziom osi?gów, ale z drugiej strony s? od nich ta?sze. Do klasy ekonomicznej zaliczane s? marki Maxxis, Sava, Barum, Dayton, Zeetex, Premiorri, Goodride i wiele innych. Tego typu produkty s? najcz??ciej polecane w?a?cicielom mniejszych i s?abszych aut, którzy nie pokonuj? zbyt du?ych przebiegów rocznych, preferuj? spokojny styl jazdy albo po prostu dysponuj? ograniczonym bud?etem na zakup opon.

Etykieta unijna opon Victra Sport 5 VS5 235/55 R18 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 234 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony letnie (sezon), 18 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena A Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 55 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 235/55 R18 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Victra Sport 5 VS5 (model) oraz 18 cali (?rednica).

Firma Maxxis (grupa Cheng Shin)

Za?o?ona na Tajwanie w 1967 roku przez Cheng-Shin Rubber Ind. Co. Ltd firma Maxxis jest jednym 10 z najwi?kszych producentów opon samochodowych na ?wiecie. Firma oferuje klientom w ponad 170 krajach na ca?ym ?wiecie szerok? gam? opon do samochodów osobowych, ci??arowych, rowerów, motocykli, przyczep, gokartów i quadów. Firma Maxxis dostarcza równie? opony do szybkich samochodów wy?cigowych, transportu przemys?owego i wielu innych pojazdów. Opony Maxxis produkowane s? w fabrykach w Chinach, Tajwanie i Tajlandii w ilo?ci przesz?o 60 milionów sztuk rocznie. Dzi?ki odpowiedzialnej polityce jako?ci opony s? certyfikowane równie? na rynkach g?ównych partnerów, takich jak USA i Japonia.

Jak sprawdza si? asymetryczna rze?ba bie?nika w oponie Maxxis Victra Sport 5 VS5 235/55 R18 100Y? Poznaj jej wady i zalety

Model Victra Sport 5 VS5 (Maxxis) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Asymetryczna rze?ba pozwala na uzyskanie lepszych parametrów jazdy zarówno na suchej, jak i na mokrej nawierzchni. Za osi?gi na suchej jezdni odpowiada zewn?trzna cz??? bie?nika sk?adaj?ca si? z mocnych bloków, które zapewniaj? stabilno?? podczas gwa?townych manewrów oraz na zakr?tach. Bezpiecze?stwo podczas jazdy na mokrej nawierzchni gwarantuje natomiast wewn?trzny segment bie?nika, odpowiadaj?cy za efektywne odprowadzanie wody oraz trakcj? w czasie opadów deszczu. Taki rodzaj rze?by to najlepsze rozwi?zanie dopasowane do zmiennych warunków pogodowych.

Oznaczenia 100Y, SUV oraz ZR

Napisy „100” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 800 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie SUV – opona przeznaczona do aut segmentu SUV oraz ZR – opon? z pe?nym obci??eniem mo?na u?ytkowa? do pr?dko?ci 240 km/h.

Opony letnie

Maxxis Victra Sport 5 VS5 235/55 R18 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie dedykowane s? warunkom pogodowym, które panuj? w Polsce od po?owy wiosny do jesieni. Oznacza to, ?e powinny by? montowane wiosn?, gdy temperatura przekracza 7°C i zmieniane na zimowe, gdy temperatura jesieni? spadnie poni?ej tego progu. Zapewniaj? najlepsze osi?gi, najkrótsz? drog? hamowania i najwi?kszy komfort jazdy w sytuacjach pogodowych najcz?stszych dla tego sezonu – podczas intensywnych opadów deszczu, na rozgrzanym asfalcie i suchej nawierzchni. Sprawdzaj? si? doskonale zarówno w mie?cie, jak i na d?ugich trasach.

Gwarancja na opony Victra Sport 5 VS5

Maxxis to opony klasy bud?etowej, na które producent udziela gwarancji trwaj?cej 2 lata od daty zakupu. Warto reklamowa? opony, gdy zauwa?ymy wady fabryczne np. deformacje uniemo?liwiaj?ce prawid?owe wywa?enie ogumienia. W przypadku, gdy mamy w?tpliwo?ci odno?nie powstania uszkodzenia, warto skonsultowa? si? ze specjalist? z serwisu wulkanizacyjnego. Doradzi on czy warto skorzysta? z gwarancji i podpowie jak przeprowadzi? proces krok po kroku, aby wymieni? opon? na now? lub uzyska? rekompensat? finansow?.

Opinie kierowców rozmiaru 235/55 R18 o oponach Maxxis Victra Sport 5 VS5

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Maxxis: Opony letnie

cena myjni bezdotykowej, cordell walker, autotrader, opinie o vw tiguan, samochody podkarpackie, vw t4 waga, test kamer samochodowych motor, volkswagen crafter 9 osobowy, kia rio sedan test, jak sprawdzić silnik krokowy, suzuki swift 2004, dl rejestracja, opony zimowe 205/55/16, bmw f 800 gs adventure, ford pickup ranger, sygnalizator s-3, porsche macan diesel, żarówki postojowe audi a4 b6

yyyyy