Olfen Patch 5 plastrów leczniczych

30,50

Opis

Olfen Patch 5 plastrów leczniczych

Mepha Olfen Patch 5 plastrów

Olfen Patch to lek ?agodz?cy ból. Nale?y do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).Sk?ad Substancj? czynn? leku jest: diklofenak sodowy.Ka?dy plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.Wskazania Olfen Patch stosowany jest miejscowo do ?agodzenia bólu spowodowanego nag?ym nadwyr??eniem, zwichni?ciem lub st?uczeniami w obr?bie r?k i nóg powsta?ymi w nast?pstwie urazów, np. kontuzji w trakcie uprawiania sportu.

Stosowanie Doro?liPrzykleja? plaster leczniczy na bol?ce miejsce dwa razy na dob?, rano i wieczorem. Mo?na zastosowa? nie wi?cej ni? dwa plastry lecznicze na dob?, nawet je?eli urazy wyst?puj? w kilku miejscach. Jednocze?nie mo?na stosowa? tylko na jedno bol?ce miejsce.Dzieci i m?odzie?Ze wzgl?du na brak bada? klinicznych nie zaleca si? stosowania leku Olfen Patch u dzieci i m?odzie?y.

Stosowanie w okresie ci??y i karmienia piersi? Przed za?yciem jakiegokolwiek leku nale?y zwróci? si? po porad? do lekarza lub farmaceuty. W okresie pierwszych sze?ciu miesi?cy ci??y Olfen Patch mo?e by? stosowany tylko po konsultacji z lekarzem.Podczas trzech ostatnich miesi?cy ci??y nie wolno stosowa? Olfen Patch ze wzgl?du na zwi?kszone ryzyko wyst?pienia komplikacji.

TEVA: Przeciwbólowe

słabe ładowanie alternatora objawy, audi a6 c6 2.4 dane techniczne, holandia autostrady, kary za nieprzerejestrowanie pojazdu 2020, 105 kw ile to km, kupie bmw x6, hennessey venom f5 cena, ile kosztuje badanie techniczne samochodu

yyyyy