Opony Goodyear VECTOR 4SEASONS 255/45R18 99V FR M+S 3PMSF

716,91

Opis

Opony Goodyear VECTOR 4SEASONS 255/45R18 99V FR M+S 3PMSF

Opony ca?oroczne Goodyear Vector 4Seasons w rozmiarze 255/45 R18 99V

Opona ca?oroczna Goodyear Vector 4Seasons 255/45 R18 w prezentowanym przypadku ma indeks pr?dko?ci V i indeks no?no?ci 99. Oznacza to, ?e przy je?dzie z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 240 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 775 kg. Oznaczenie rozmiaru omawianych opon wielosezonowych Goodyear Vector 4Seasons 255/45 R18 nale?y czyta? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? w milimetrach, czyli tutaj 255 mm. Druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci – w tym modelu jest to 45% z 255, czyli 114,75 mm. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model 255/45 R18 – tutaj 18 cali. Litera to z kolei typ konstrukcji opony. Etykieta opon wielosezonowych Goodyear Vector 4Seasons 255/45 R18 wygl?da nast?puj?co: ocena „E” za poziom oporów toczenia, „C” za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 69 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony ca?oroczne Goodyear Vector 4Seasons w rozmiarze 255/45 R18 s? montowane w samochodach typu: Mercedes Klasa S (W140), Audi A8 (D3), Mercedes Klasa S (W221), Chevrolet Captiva czy Citroen C4.

Opony do auta osobowego

Opony osobowe to najszerszy segment ogumienia. Zaliczane do tej grupy modele montowane s? w ró?nego rodzaju samochodach – od najmniejszych klasy miejskiej, przez rodzinne sedany i kombi, a? po luksusowe limuzyny i sportowe auta o du?ej mocy. W zale?no?ci od mocy posiadanego samochodu, preferowanego stylu jazdy czy posiadanego bud?etu mo?na wybiera? w?ród opon osobowych klasy ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe powinny oferowa? dobr? przyczepno?? oraz ekonomi? i komfort podró?owania.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony klasy premium charakteryzuj? si? wszechstronnymi osi?gami na najwy?szym poziomie. Wynika to z faktu stosowania innowacyjnych metod produkcji i najbardziej zaawansowanych technologicznie materia?ów. Z tego wzgl?du opony klasy premium najcz??ciej wybieraj? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy posiadaj?cy samochód o du?ej mocy. Marki opon klasy premium to przede wszystkim: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Vredestein czy Yokohama.

Etykieta unijna opon Vector 4Seasons 255/45 R18 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Vector 4Seasons (model) oraz 18 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Przyczepno?? na mokrej nawierzchni okre?la d?ugo?? drogi hamowania i bezpiecze?stwo jazdy po jezdni pokrytej wod?. Tu równie? stosuje si? skal? siedmiostopniow?, w której najwy?sze osi?gi nagradzane s? klas? „A”, a kolejne litery od „B” do „G” oznaczaj? coraz s?absze zachowanie na mokrej drodze. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony 255/45 R18 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Umieszczana na oponach etykieta unijna informuje o ha?asie zewn?trznym, który jest przez nie emitowany. Jest to wynik polityki ochrony ?rodowiska prowadzonej przez UE. Dla kierowców z pewno?ci? bardziej istotna by?aby informacja o poziomie ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie pojazdu i ma wp?yw ma komfort podró?owania (szczególnie na d?ugich trasach). W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni w przypadku ha?asu zewn?trznego nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 41 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 18 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Goodyear

Opony Goodyear to dzie?o ameryka?skiego koncernu obecnego na rynku od ponad 100 lat. Produkty marki zaliczane s? do klasy premium, co oznacza, ?e podczas ich produkcji stosowane s? najnowocze?niejsze rozwi?zania technologiczne maj?ce bezpo?rednie prze?o?enie na wysok? przyczepno??, komfort, wytrzyma?o?? i oszcz?dno?? ka?dego oferowanego modelu. Opony Goodyear s? cenione przez kierowców, bardzo cz?sto montowane na oryginalne wyposa?enie wielu samochodów na rynku oraz wygrywaj? mi?dzynarodowe testy opon.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Bie?nik kierunkowy to rozwi?zanie, które kszta?tem przypomina liter? „V”. Cz?sto jest te? okre?lane mianem jode?ki. Opony z bie?nikiem kierunkowym doskonale sprawdzaj? si? w trudnych warunkach drogowych – na wodzie, ?niegu czy b?ocie po?niegowym (dlatego opony zimowe maj? najcz??ciej tak? rze?b?). Do zalet opon kierunkowych nale?? 20% wy?sza odporno?? na aquaplaning od asymetrycznych, dobre trzymanie toru jazdy oraz atrakcyjny wygl?d. Warto pami?ta?, ?e opony kierunkowe montuje si? zgodnie z ich kierunkiem toczenia.

Oznaczenia 99V, FP oraz 3PMSF, M+S

Napisy „99” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 775 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy przeznaczenie opony na sezon zimowy oraz M+S – mud and Snow czyli opony przeznaczone do jazdy po b?ocie i ?niegu. Opona z oznaczeniem FP posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami.

Opona na sezon letni oraz zimowy

Opony ca?oroczne to kompromisowe rozwi?zanie pomi?dzy modelami przeznaczonymi typowo na lato lub na zim?. W uproszczeniu mo?na wyja?ni?, ?e s? one lepsze od opon letnich w czasie zimy i od zimowych latem. Bie?niki opon ca?orocznych ??cz? cechy modeli na lato i na zim? (np. centralna cz??? ma wi?cej lameli u?atwiaj?cych jazd? po ?niegu). Nazwy popularnych opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku. Na oponach ca?orocznych powinien widnie? symbol 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu) potwierdzaj?cy ich przystosowanie do zimowych warunków.

Gwarancja na opony Vector 4Seasons

Goodyear ka?demu kupuj?cemu opony marki udziela gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji (mo?na j? znale?? na ?cianie bocznej w numerze DOT). Gwarancja na opony Goodyear dotyczy wszelkich wad zwi?zanych z jako?ci? wykonania opon, ich konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi podczas produkcji. W przypadku uznania ewentualnej reklamacji kierowcy przyznawana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwych opon (tym wy?sza, im mniej zu?yty by? wadliwy produkt).

Opinie kierowców rozmiaru 255/45 R18 o oponach Goodyear Vector 4Seasons

Opinie o oponach ca?orocznych Goodyear najlepiej ?wiadcz? o wysokiej jako?ci opon ameryka?skiej marki. Wi?kszo?? kierowców, którzy zdecydowali si? na ich zakup wypowiada si? o nich bardzo pozytywnie. Przyk?adowe opinie o oponach ca?orocznych Goodyear brzmi? nast?puj?co: „super odprowadzaj? wod?, s? nieco g?o?niejsze od letnich, ale to zupe?nie nie przeszkadza”; „nie wida? po nich ?ladów zu?ycia, s? komfortowe, bardzo pozytywne zaskoczenie”; „najlepsze opony w swojej klasie”.

Goodyear: Opony ca?oroczne

toyota wyprzedaż rocznika, mazda cx 5, daelim daystar 125, rejestracja dja, otomoto toyota celica, peugeot 508 wersje wyposażenia, 55kw ile km, kia salon katowice, ford puma wnętrze, aplikacja mirrorlink, marketplace samochody, otomoto.pl śląskie, co oznacza pojemność silnika, porsche macan 2.0 test, passat b8 2015, kiedy otrzymujemy kartę pojazdu, oklejanie samochodów cena, mazda 3 2009

yyyyy