Msw Grin250D

499,00

Opis

Msw Grin250D

Funkcjonalna szlifierka sto?owa s?u?y do r?cznej obróbki ró?nych przedmiotów. Dzi?ki tarczy i pasowi o ró?nej gradacji (ziarnisto?? 36 i 80) model nadaje si? do szlifowania, ci?cia, ostrzenia, a nawet przecinania i polerowania. Sprz?t od uznanej marki MSW wykonany zosta? z trwa?ych materia?ów wysokiej jako?ciPARAMETRY:Materia? obudowy ?eliwoZasilanie 230 V / 50 HzMoc 250 W?rednica tarczy 150 mmGrubo?? tarczy 20 mm?rednica otworu tarczy (na ?rodku) 12,7 mmZiarnisto?? tarczy 36Maks. liczba obrotów 2950 obr./minWymiary pasa 50 x 686 mmPr?dko?? pasa 15 m/sZiarnisto?? pasa 80Ochrona przed pora?eniem I klasa ochronyPoziom ha?asu 76 dB (LpA) / 63 dB (LwA)D?. przewodu zasilaj?cego 1,5 mWymiary (DxSxW) 27,00 x 24,50 x 18,60 cmWaga 6,85 kgWymiary wysy?ki (DxSxW) 42,00 x 35,00 x 23,00 cmWaga wysy?ki 7,70 kgWielozadaniowo?? urz?dzenie zawdzi?cza dwóm sposobom szlifowania – tarcz? o ziarnisto?ci 36 lub pasem o ziarnisto?ci 80. Maszyna zdaje egzamin podczas obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych; zmiany ich kszta?tu (ostrzenia, przecinania, zaokr?glania, sp?aszczania kraw?dzi) oraz usuwania ?ladów rdzy. Ni?sza gradacja odpowiednia jest do obróbki wst?pnej, wy?sza nadaje si? do kszta?towania i wyka?czania powierzchniWydajny silnik generuje a? do 2950 obr./min tarczy, co sprawia, ?e ?atwo otrzyma? efekt ko?cowy odznaczaj?cy si? niezwyk?? g?adko?ci? faktury. 15 m/s (54 km/h) to pr?dko?? ta?my szlifierskiej umo?liwiaj?ca p?ynn? i efektywn? prac? z materia?ami. Oba narz?dzia ?cierne s? nap?dzane jednocze?nie, co pozwala wykonywa? dwie czynno?ci w tym samym czasie. Szlifierka sto?owa cechuje si? energooszcz?dno?ci?; motor o mocy 250 W nie pobiera wiele pr?du elektrycznegoErgonomiczna konstrukcja zapewnia stabilno?? dzi?ki czterem antypo?lizgowym nó?kom oraz otworom u?atwiaj?cym przytwierdzenie szlifierki sto?owej MSW do blatu. Oba elementy ?cierne s? obudowane. Tarcz? wyposa?ono w specjaln? przezroczyst? os?on?, która umo?liwia u?ytkownikowi bezpieczn? obserwacj? procesu szlifowania. Regulowane podstawki podnosz? komfort u?ytkowania modelu GRIN250D i zapobiegaj? ze?lizgiwaniu si? obrabianych przedmiotów. Energooszcz?dny silnik 250 W wytwarza do 2950 obr./min tarczy oraz pr?dko?? ta?my 15 m/sBezpiecze?stwo to wa?na cecha oferowanego elektronarz?dzia. Projektant przewidzia? nast?puj?ce ochronne elementy konstrukcyjne:Deflektor iskier: jest zdejmowany i ma mo?liwo?? regulacji. Doskonale os?ania obs?uguj?cego przed odpryskami, opi?kami itp.Przezroczysta nak?adka: zabezpiecza u?ytkownika, nie ograniczaj?c widoczno?ci i daj?c pe?n? kontrol? nad procesem obróbki. Odchyla si? j? w zale?no?ci od potrzeb.Obudowy tarczy szlifierskiej i ta?my: chroni? bezpo?rednie otoczenie przed opi?kami, a tak?e oba te elementy przed uszkodzeniem czy ewentualnym wypadni?ciem.Podstawki: dla wi?kszej precyzji i wygody pracy. Zapobiegaj? te? np. niekontrolowanemu ze?lizgiwaniu si? szlifowanego przedmiotu. Odleg?o?? od tarcz ?atwo dobra? pokr?t?em. W przypadku ta?my istnieje mo?liwo?? zamocowania dwóch podstawekCECHY:Uniwersalno?? (tarcza szlifierska i pas szlifierski)Wielozadaniowo?? (metal, drewno, plastik)Prosty monta? akcesoriów ?ciernychWytrzyma?a obudowa z ?eliwaBezpiecze?stwo (deflektor iskier, nak?adka, obudowy ?ciernic)ZAKRES DOSTAWY:Szlifierka GRIN250DTarcza szlifierska – 1 szt. Ø150 x 20 mm, ziarnisto?? 36Pas szlifierski – 1 szt. 50 x 686 mm, ziarnisto?? 80Deflektor iskier z przezroczyst? os?on? – 1 szt.Podstawka – 2 szt.Pokr?t?a regulacyjne – 2 szt.Instrukcja obs?ugi…

MSW: Szlifierki i polerki

via carpatia polska, co to jest monolit, a6 c6 dane, otomoto vectra c, żółta kontrolka z wykrzyknikiem, rodzaje oleju napędowego, zamarzająca odma, jaki samochód do 6 tys, droga dwupasmowa

yyyyy