Odtwarzacz Multimedialny Double Din Blaupunkt Las Vegas 690 Dab Nav Car, 4 X 45 W

3 169,00

Opis

Odtwarzacz Multimedialny Double Din Blaupunkt Las Vegas 690 Dab Nav Car, 4 X 45 W

Las Vegas 690 DAB NAV CARNawigacja samochodowa w EuropieDAB+ i analogowe radioTelefonia BluetoothSystem cyfrowy Las Vegas 690 ??czy w sobie wysokiej jako?ci wzornictwo z ostatnim szczegó?em, intuicyjn? obs?ug?, a tak?e zapieraj?c? dech w piersiach ró?norodno?? funkcji. Wyró?nia si? dzi?ki du?emu i dotykowemu wy?wietlaczowi TFT o przek?tnej 6.75 cala oraz po??czeniu odbioru radiowego wysokiej jako?ci RDS, wbudowanym tunerem DAB+, szerok? ofert? rozrywki oraz wieloma mo?liwo?ciami po??czenia wielu rodzajów mobilnych mediów. Radio Las Vegas 690 posiada ró?ne interfejsy szeregowe, takie jak Bluetooth, AUX, SDHC i USB, które pozwalaj? na wygodne odtwarzanie muzyki. Ale bez wzgl?du na to, czego szukasz, Las Vegas 690 DAB b?dzie dla Ciebie dobr? odpowiedzi?.Interfejs graficznyRadio cyfrowe DAB Las Vegas 690 oferuje równie? ró?ne mo?liwo?ci personalizacji. Wygl?d menu mo?na dostosowa? do w?asnych upodoba?. Po prostu stwórz w menu ustawie? dowolny kolor (RGB) dla pod?wietlenia przycisku lub wybierz jeden z czterech dost?pnych kolorów dla ikony menu. Wybór nale?y do ciebie.Opcjonalna nawigacjaDzi?ki opcjonalnej nawigacji, Las Vegas 690 DAB staje si? doskona?ym systemem nawigacji, a Ty mo?esz wygodnie, szybko i bezproblemowo dotrze? do ka?dego celu. Podró?owanie w nieznanych miejscach nie b?dzie ju? problemem. Dzi?ki opcji nawigacji, urz?dzenie Las Vegas 690 DAB zawsze pokazuje najkrótsz? lub najlepsz? tras?, aby osi?gn?? swój cel.Warianty nawigacji:Las Vegas 690 obs?uguje nawigacj? DAB.Las Vegas 690 DAB (NAV CAR) Europa nawigacja z 12-miesi?czn? aktualizacj? mapLas Vegas 690 DAB (NAV TRUCK/CAMPING) Europa Truck-Camper z 12-miesi?czn? aktualizacj? mapOdtwarzacz multimedialnySta?e korzystanie z cyfrowych, mobilnych danych i mediów sta?o si? ca?kowicie oczywiste. Absolutnym obowi?zkiem nowoczesnych urz?dze? ko?cowych jest ich wspieranie. Jednak sam zakres obs?ugiwanych mediów i formatów stanowi ogromn? ró?nic?. Przy tym Las Vegas 690 DAB nie pozwala na ?adne kompromisy. Urz?dzenia obs?uguje nie tylko formaty audio, wideo i obrazy, ale tak?e karty micro SDHC i USB. Pe?en zakres plików na danym no?niku nie ma przy tym ?adnych ogranicze?. Nawet 20.000 plików nie stanowi dla Las Vegas 690 DAB. Tak wiele ?cie?ek ma sens tylko wtedy, gdy wybór odbywa si? ?atwo z r?ki. Szpikujesz, jak zabawny i ten w?a?nie z Las Vegas 690 DAB dzia?a.Tuning d?wi?kuZa pomoc? graficznego interfejsu DAB Las Vegas 690 mo?na ?atwo i dok?adnie ustawi? 10-pasmowy equalizer dla indywidualnej optymalizacji d?wi?ku w poje?dzie. Je?li „graj z cz?stotliwo?ciami” nie Twoje rzeczy, „Easy EQ” jest do pa?stwa dyspozycji z tylko 3 ustawieniami lub ca?ym szeregiem zaprogramowanych profili d?wi?kowych. W zale?no?ci od indywidualnego smaku popu, rocka, techno, jazz, a? po muzyk? klasyczn?.Radio cyfrowe;Kryszta?owe radio cyfrowe czere z wbudowanym tunerem DAB+. Przy czym przyjemno?? zaczyna si? ju? przy wyborze programów. Czy to w Browsen, ze wzgl?du na dost?pne bramach i struktur? programu, czy po prostu w ramach wyboru z listy alfabetycznej wszystkich programów.Analogowe radioTuner klasy high end generacji CODEM IV marki Blaupunkt nie pozwala na kompromis w zakresie odbioru stacji radiowych i zachowania RDS. Dowiedz si? ju? raz, nawet w najtrudniejszych warunkach odbioru, nie b?dziesz chcia? go omi?.Telefonia BluetoothWystarczy raz zsynchronizowa? ksi??k? telefoniczn? smartfona z Las Vegas 690 DAB, aby podczas jazdy i za pomoc? urz?dzenia audio nic nie stoi na przeszkodzie, aby komunikacja pozosta?a wygodna. Alternatywnie, wbudowany lub zewn?trzny mikrofon zapewnia najlepsz? jako?? d?wi?ku.UstawieniaZapieraj?ca dech w piersiach ró?norodno?? funkcji nie oznacza skomplikowanego sterowania. Wszystkie menu s? konsekwentnie proste i przejrzyste, zaprojektowane jako atrakcyjne i przede wszystkim proste w obs?udze.Pilot zdalnego sterowania na kierownicyJe?li pojazd wyposa?ony jest w pilota zdalnego sterowania na kierownicy, mo?na go u?ywa? razem z niebieskim punktem Las Vergas 690 DAB za pomoc? SWC (pilot zdalnego sterowania do kierownicy). Dzi?ki funkcji SWC pilot zdalnego sterowania do kierownicy przejmuje najwa?niejsze funkcje, takie jak: G?o?no??, wyciszenie lub Bluetooth radia. Kolejn? cech? bezpiecze?stwa filozofii niebieskiej SafeDrive.Kamera cofaniaParkowanie mo?e by? precyzyjne. Radio Las Vegas 690 DAB posiada wej?cie do kamery (Camera). Dzi?ki temu zawsze masz przegl?d i nic nie powinno i?? ?le.Wej?cia audio/videoElastyczno?? po??cze? analogowych. Dwa wej?cia AV (AV-IN 1 i AV-IN 2) umo?liwiaj? sta?e pod??czenie zewn?trznych ?róde?.Sta?a pami??Dzi?ki wbudowanej sta?ej pami?ci, Las Vegas 690 DAB zapisuje ustawienia u?ytkownika i ustawione fabrycznie stacje, je?li zasilanie jest przerwane.Koncepcja obs?ugiOptymalny komfort obs?ugi jest wa?nym czynnikiem bezpiecze?stwa podczas jazdy. W szczególno?ci regulacja g?o?no?ci i prze??czanie z radia na nawigacj? lub wywo?ywanie menu g?ównego musz? by? szybko i ?atwo dost?pne. Dzi?ki przyciskom obs?ugi (Home, nawigacja, DIM i Eject) i ?atwo dost?pnej regulacji g?o?no?ci, niebieski punkt Las Vegas 690 DAB mo?e by? obs?ugiwany ?atwo i bezpiecznie równie? podczas jazdy.Uwaga! Opis tego produktu zosta? przet?umaczony automatycznie. Je?li mo?emy poprawi? go dzi?ki Tobie, prosimy o kontakt.Wyposa?enie: Radio: Tuner High-End; FM (RDS), AM tuner; DAB+ wmontowanydu?y ekran multi-touch o przek?tnej 6.75″: Technologia nawigacji satelitarnejLas Vegas 690 DAB: Navigation-preparatedLas Vegas 690 DAB NAV CAR: Europa Automotive Navigation (12 miesi?cy aktualizacji map)Las Vegas 690 DAB NAV/CAMPING Truck (12 miesi?cy aktualizacji map) DVD, VCD, CD, CD-ROM, USB, SDHCMedia Player: Audio, wideo, zdj?cia z USB/SDHC/DiscMedia Playeraudio, wideo, obrazów z USB/SDHC/Discformatów MP3, FLAC, APE, WMAformaty wideo MPEG, AVI, RM, ASF, MP4, MKV,modu? Bluetooth 2.1 (HFP, PBAP, A2DP, AVRCP)Wbudowany + zewn?trzny mikrofonz przodu i z ty?uUSB wej?cie na kart? SDHC2 x a/Vwej?cie kamery cofania Iput (audio/video)pilot zdalnego sterowania do kierownicy (programowany)10-pasmowykorektor parametryczny wzmacniacz 4-kana?owy plus Sub-Out4 x 45 W. maks. MocDane techniczne: Kolor producenta: czarny · Maksymalna moc wyj?ciowa: 4 x 45 W · Napi?cie pojazdu: 12 V · Pami?? programów: 20 · Przek?tna wy?wietlacza (w calach): 6.8 cal · Przek?tna wy?wietlacza (w cm): 17.3 cm · Slot kart SD: tak · Wyj?cia wzmacniacza wst?pnego (ilo??): 4 · W?a?ciwo?ci radia samochodowego: Zdalne sterowanie z kierownicy, Z??cze do kamery cofania, Zestaw g?o?nomówi?cy Bluetooth® , Oprogramowanie kamper/ci??arówka, zintegrowany system nawigacji, Tuner DAB+ · Z??cze USB: takDostawa obejmuje: Las Vegas 690 DAB, Antena GPS, Zewn?trzny mikrofon BT, Instrukcja obs?ugi.

Blaupunkt: Radioodtwarzacze samochodowe

znak alfa romeo, gilera gp 800, a4 b5 avant, land rover freelander opinie, oc kalkulator motocykl, wymiana oleju w skrzyni cvt toyota, koło dojazdowe opel astra j, ducati monster 821

yyyyy