Opony Sailun TERRAMAX AT 235/70 R15 103 S 4×4

498,45

Opis

Opony Sailun TERRAMAX AT 235/70 R15 103 S 4×4

Opony letnie Sailun TerraMax A/T w rozmiarze 235/70 R15 103S OWL

Opony letnie Sailun TerraMax A/T 235/70 R15 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu Renault Grand Scenic, Renault Clio, Hyundai i30, Opel Corsa, Skoda Citigo czy Fiat Bravo. Ich konstrukcja i osi?gi s? dostosowane do mo?liwo?ci w?a?nie takich aut i oczekiwa? ich kierowców. Prezentowany tutaj model Sailun TerraMax A/T 235/70 R15 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? E za poziom oporów toczenia, C w pomiarze drogi hamowania na mokrej drodze i 72 dB za emisj? ha?asu zewn?trznego. Rozmiar 235/70 R15 opon Sailun TerraMax A/T nale?y czyta? nast?puj?co: szeroko?? 235 mm, wysoko?? profilu 70 (jako procent z szeroko?ci, czyli 164,50 mm) i ?rednica 15 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. Omawiane opony Sailun TerraMax A/T 235/70 R15 maj? indeks pr?dko?ci S (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 180 km/h) i indeks no?no?ci 103 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 875 kg).

Opona 4×4 / SUV

TerraMax A/T w rozmiarze 235/70 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV i crossover s? bardzo cz?sto poszukiwane przez kierowców ze wzgl?du na rosn?c? popularno?? tego typu samochodów. Bardzo cz?sto maj? rant ochronny felgi lub technologi? Run Flat, je?li budowa samochodu tego wymaga. Auta typu SUV maj? wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci, dlatego opony do aut SUV maj? wy?sz? no?no?? i bardziej sztywne ?ciany boczne. Bie?niki s? takie same, jak w modelach osobowych (cz?sto nazwa opony ma tylko dopisek SUV w ramach jednego modelu).

Klasa – bud?etowa. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Sailun pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej oferowane s? w ramach marek Sailun, Dayton, Sunny, Premiorri, Zeetex i wielu innych (w tym pochodz?cych z Chin). Tego typu produkty charakteryzuj? si? dobrymi osi?gami w ró?nych warunkach drogowych, ale o nieco ni?szym poziomie ni? opony klasy ?redniej czy premium. Z tego powodu opony klasy ekonomicznej polecane s? kierowcom mniejszych i s?abszych aut, którzy nie pokonuj? zbyt du?ych przebiegów rocznych, preferuj? spokojny styl jazdy albo po prostu poszukuj? oszcz?dno?ci.

Etykieta unijna opon TerraMax A/T 235/70 R15 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena E Etykieta unijna na oponach zawiera mi?dzy innymi informacje o oporach toczenia danego produktu. Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y (mi?dzy innymi tarcie, opór powietrza itp.), co w uproszczeniu przek?ada si? na ilo?? energii potrzebnej do wprawienia ko?a w ruch, czy utrzymania po??danej pr?dko?ci. Im wi?ksze opory toczenia, tym wi?ksze spalanie paliwa i emisja spalin przez samochód. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza), przy czym klasa D nie jest stosowana. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony TerraMax A/T (model) oraz 15 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Skala od A do G umieszczona po prawej stronie unijnej etykiety na opony, okre?la d?ugo?? hamowania na mokrej nawierzchni. To niezwykle wa?ny parametr decyduj?cy o bezpiecze?stwie, dlatego wielu kierowców wybieraj?cych ogumienie do swojego auta, zwraca na niego szczególn? uwag?. Litera A oznacza najkrótsz? drog? hamowania, a F najd?u?sz? (klas D i G nie stosuje si? przy oponach do samochodów osobowych). Ró?nica drogi hamowania pomi?dzy poszczególnymi klasami wynosi ok. 3 metrów, co oznacza, ?e opony z oznaczeniem A zatrzymaj? si? przy tej samej pr?dko?ci o 18 metrów szybciej ni? te klasy F. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony 235/70 R15 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Jednym z parametrów, jaki okre?la unijna etykieta do??czona do wszystkich opon sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej, jest ha?as zewn?trzny. Wyra?a si? go w dwojaki sposób – zarówno w decybelach, jak i za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego trzy fale. Najg?o?niejsze opony to te oznaczone 3 falami w trzystopniowej skali. Najcichsze opony, czyli te z oznaczeniem jednej fali, s? najbardziej przyjazne ?rodowisku. To tak?e wa?na informacja dla wszystkich kierowców szukaj?cych opon do swojego samochodu, które zagwarantuj? komfortow? i cich? jazd?.

Firma Sailun

Firm? Sailun powo?ano do ?ycia w 2002 roku w Krajowej Strefie Rozwoju Gospodarczego i Technologicznego w Qingdao w Chinach. Powsta?a jako cz??? przemys?owo-chemicznego koncernu Mesnac przy wsparciu technologicznym Uniwersytetu Nauki i Technologii Qingdao. Firma produkuje opony klasy ekonomicznej do aut osobowych, terenowych, dostawczych i pojazdów przemys?owych. Sailun ma pi?? fabryk, cztery zlokalizowane w pó?nocnej cz??ci Chin kontynentalnych i jedn? w Wietnamie. Filozofia firmy to po??czenie wiedzy technicznej z innowacyjnymi badaniami i rozwojem. Sailun eksportuje produkty do kilkudziesi?ciu krajów w Europie, Azji, Ameryce i Afryce.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Sailun TerraMax A/T 235/70 R15 103S? Poznaj jej wady i zalety

Model TerraMax A/T (Sailun) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. W oponach z bie?nikiem symetrycznym obie po?owy bie?nika s? takie same. W zwi?zku z tym mo?na je dowolnie zamontowa? na feldze, gdy? strona czy kierunek toczenia opony nie maj? tu wp?ywu na w?a?ciwo?ci jezdne. Takie opony ?atwo przek?ada si? na samochodzie, do ich najwi?kszych zalet nale?? te? wi?ksza odporno?? na zu?ycie i ni?sze koszty produkcji. Z drugiej strony bie?nik symetryczny zapewnia bardzo przeci?tne w?a?ciwo?ci jezdne (szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach). W zwi?zku z tym jest obecnie stosowany g?ównie w oponach ci??arowych i dostawczych.

Oznaczenia 103S oraz OWL

Napisy „103” oraz „S” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 875 kg) oraz pr?dko?ci (do 180 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie OWL – ang. Outlined White Letters. Oznacza opon? z literami zarysowanymi bia?ymi konturami.

Opony letnie

Sailun TerraMax A/T 235/70 R15 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie dost?pne s? w ramach trzech klas: ekonomicznej (najta?sze), ?redniej (dobry stosunek cena/jako??) i wy?szej (najwy?szy poziom osi?gów). Monta? opon letnich jest zalecany, gdy ?rednie dobowe temperatury zaczynaj? regularnie przekracza? 7 st. C. W takich warunkach mieszanka gumowa opon letnich zaczyna zapewnia? optymaln? przyczepno?? na suchej i mokrej nawierzchni. Opony letnie najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy (najlepszy na wod?) lub asymetryczny (przystosowany do bardziej dynamicznej jazdy).

Gwarancja na opony TerraMax A/T

Jak wygl?da proces reklamacji opon Sailun? Podobnie jak ogumienia innych producentów – w przypadku zauwa?enia wady opony nale?y jak najszybciej zg?osi? j? sprzedawcy. To niezwykle istotne, poniewa? ze wzgl?du na naturalne zu?ywanie si? opony, udowodnienie fabrycznej usterki opony (a tylko takie s? uznawane podczas reklamacji) bywa trudne. Producent opon Sailun udziela na swoje produkty gwarancji trwaj?cej 2 lata od daty zakupu. Warto skorzysta? ze swojego prawa, gdy zauwa?ymy fabryczne wady mog?ce negatywnie wp?ywa? na bezpiecze?stwo jazdy.

Opinie kierowców rozmiaru 235/70 R15 o oponach Sailun TerraMax A/T

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Sailun: Opony terenowe ca?oroczne

peugeot 406 2.0, subaru brz ts, umowa polsko niemiecka doc, aplikacja onet czytaj, alfa romeo spider nuova, mitsubishi asx 1.8 did opinie, kia niro phev, wozki widłowe, prostowanie felg stalowych, honda accord vii 2.4 dane techniczne, seat leon 2015 kombi, outback subaru, silnik 1.4 tce, seat cordoba dane techniczne, bmw radom, hundai ix20, gniazdo zapalniczki 12v schemat, darowizna od rodziców jak wypełnić sd-z2

yyyyy