Nokian Tyres cLINE VAN 185/60R15 94T

450,76

Opis

Nokian Tyres cLINE VAN 185/60R15 94T

Opony letnie Nokian cLine Van w rozmiarze 185/60 R15 94/92T C

Opony Nokian cLine Van przeznaczone s? na sezon letni, ich rozmiar w prezentowanym przyk?adzie to 185/60 R15, a indeksy pr?dko?ci i no?no?ci odpowiednio T i 94/92. Oznacza to, ?e podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 190 km/h opona wytrzyma obci??enie do 670/630 kg. Omawiany rozmiar 185/60 R15 pasuje do samochodów typu Renault Clio (III), Seat Ibiza (IV FL), Renault Modus (I Restyling), Skoda Roomster (5J) czy VW Polo (V). W ramach europejskiego systemu etykiet na oponach omawiany model Nokian cLine Van 185/60 R15 prezentuje si? nast?puj?co: A w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, C za opory toczenia, które wp?ywaj? na spalanie paliwa oraz 70 dB w pomiarze emitowanego ha?asu zewn?trznego. Warto pami?ta?, ?e w rozmiarze opony 185/60 R15 pierwsza liczba oznacza jej szeroko?? w milimetrach, druga to wysoko?? profilu liczona jako procent z szeroko?ci (tutaj 60% z 185 wynosi 111 ), litera to typ konstrukcji opony (najcz??ciej radialny, ale mo?e by? te? diagonalny), a trzecia liczba (tutaj 15) to mierzona w calach ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model.

Opona dostawcza

Opony dostawcze s? projektowane z my?l? o samochodach o dopuszczalnej masie ca?kowitej nieprzekraczaj?cej 3,5 tony. Dobrej jako?ci produkty z tego segmentu powinny oferowa? dobre prowadzenie przy ka?dej pogodzie oraz by? odporne na przeci??enia, uszkodzenia mechaniczne i przyspieszone zu?ycie. Opony dostawcze s? dost?pne w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Mo?na je rozpozna? po podwójnym indeksie no?no?ci (np. 109/107 dla monta?u na bli?niaku i pojedynczej feldze) oraz literze „C” w rozmiarze opony.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony klasy premium to najbardziej zaawansowane technologicznie produkty na rynku. Do ich produkcji stosowane s? najlepsze jako?ciowo sk?adniki (mi?dzy innymi nowatorskie mieszanki gumowe), co przek?ada si? na wysoki poziom osi?gów w obszarze bezpiecze?stwa, komfortu i kosztów u?ytkowania. Opony premium najcz??ciej wygrywaj? testy organizowane przez czo?owe organizacje motoryzacyjne, otrzymuj? wysokie klasy na etykietach i wiele pozytywnych recenzji kierowców. Czo?owe marki premium to: Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop.

Etykieta unijna opon cLine Van 185/60 R15 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach zawiera mi?dzy innymi informacje o oporach toczenia danego produktu. Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y (mi?dzy innymi tarcie, opór powietrza itp.), co w uproszczeniu przek?ada si? na ilo?? energii potrzebnej do wprawienia ko?a w ruch, czy utrzymania po??danej pr?dko?ci. Im wi?ksze opory toczenia, tym wi?ksze spalanie paliwa i emisja spalin przez samochód. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza), przy czym klasa D nie jest stosowana. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony cLine Van (model) oraz 15 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena A Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 11 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 185/60 R15 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 35 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 15 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Nokian

Nokian to producent opon klasy wy?szej, który pochodzi z dalekiej Pó?nocy, a konkretnie z Finlandii. Doskona?e opinie kierowców i wysokie pozycje w rankingach to efekt nowoczesnych i ekologicznych rozwi?za? technologicznych zastosowanych podczas produkcji. Letnie i zimowe opony Nokian oferuj? bardzo dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, umo?liwiaj? obni?enie poziomu spalania paliwa i zapewniaj? komfortowe podró?owanie w mie?cie i na trasie. To dopracowane produkty dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Opony z asymetryczn? rze?b? bie?nika umownie dziel? si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?, które maj? odmienny kszta?t, przez co odpowiadaj? za inne grupy osi?gów. Zadaniem pierwszej jest mi?dzy innymi zapewnienie stabilnego pokonywania zakr?tów, a drugiej odprowadzanie wody i zwi?kszenie odporno?ci na aquaplaning. Do najwi?kszych zalet opon asymetrycznych nale?? tak?e dobre t?umienie wibracji i odporno?? na zu?ycie. Podczas monta?u nale?y pami?ta? o za?o?eniu opony asymetrycznej odpowiedni? stron? na feldze (oznaczenie outside/inside).

Oznaczenia 94/92T oraz C

Napisy „94/92” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 670/630 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opona letnia

Opony letnie to grupa produktów przystosowana do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C. Opony letnie najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny, a ich zadaniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedniego komfortu jazdy i optymalnego zu?ycia paliwa. Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, recenzjami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony cLine Van

Ka?dy kupuj?cy opony Nokian otrzymuje na nie 5-letni? gwarancj? liczon? od daty zakupu. Reklamacji podlegaj? wszelkie wady wynikaj?ce z materia?ów u?ytych do produkcji, jako?ci wykonania czy konstrukcji oraz modele po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e zosta?o ono wykonane przez firm? Nokian lub autoryzowany przez ni? serwis. Warto pami?ta?, ?eby opony do ewentualnej reklamacji odda? nie pó?niej ni? 2 miesi?ce po odkryciu wady. W przypadku jej uznania producent zwraca cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (im mniej zu?yta, tym wi?ksza kwota zwrotu).

Opinie kierowców rozmiaru 185/60 R15 o oponach Nokian cLine Van

W opiniach o oponach letnich Nokian mo?na przeczyta?, ?e s? one „bardzo dopracowane pod niemal ka?dym wzgl?dem – dobrze prowadz? si? na suchej i mokrej drodze, s? komfortowe i nie kosztuj? du?o jak na klas? premium” lub „maj? krótk? drog? hamowania w bardzo ró?nych warunkach pogodowych, super odprowadzaj? wod?”. Komentarze kierowców na temat opon letnich Nokian s? potwierdzeniem informacji producenta o ich osi?gach, parametrów umieszczonych na etykietach i wyró?nie? przyznawanych w specjalistycznych testach.

Nokian Tyres: Opony dostawcze letnie

ford fokus 3, silnik toyota avensis 2.0 d4d 116km, ałtomoto, samochody z danii rdza, xsara picasso 1.6 16v

yyyyy