Metzeler Mce 6 Days Extreme 90/90R21 54M

257,70

Opis

Metzeler Mce 6 Days Extreme 90/90R21 54M

Metzeler MCE 6 DAYS EXTREMEDedykowany profesjonalnemu i twardemu zawodnikowi Enduro.Ultimate Enduro F.I.M. opona dominuj?ca w ?wiecie Enduro Racing i opracowana wraz z kierowcami fabrycznymi do najbardziej ekstremalnych wyzwa?.Ekstremalna przyczepno??.Specyficzny rozk?ad i kszta?t pokr?te? wraz z ich ostrymi kraw?dziami zapewnia najlepsz? przyczepno?? na ka?dym terenie i na ka?dym polu wy?cigowym. Rozmiary z ty?u maj? równie? g?adki kontur, który pozwala na umieszczenie wi?kszej liczby pokr?te? pod powierzchni? podstawy, co zapewnia zarówno przyczepno??, jak i odporno?? na zu?ycie. G?ówne zalety projektu bie?nika 6 DAYS EXTREME to:Ekstremalna przyczepno??.Samo czyszcz?cy.Precyzja na prostych i stabilno?? hamowania.Stabilno?? na zakr?tach.Wsparcie boczne.Wszechstronno?? terenu.Zawody enduro odbywaj? si? na kilku ró?nych rodzajach terenu, a wszechstronno?? opon jest obowi?zkowa, aby zapewni? zwyci?skie osi?gi. 6 DAYS EXTREME jest wykonany z materia?u o wysokiej odporno?ci na osnowy o niezwyk?ych w?a?ciwo?ciach t?umienia, które zapewniaj? du?? wszechstronno?? na ró?nych terenach, przewidywalne zachowanie i informacje zwrotne dla rowerzysty we wszystkich sytuacjach.Odporno?? pokr?t?a na rozdarcie i zu?ycie.Rozwój mieszanki MCE 6 DAYS EXTREME koncentruje si? na wysokiej jako?ci wype?niaczu z sadzy, który jest w stanie zapewni? odporno?? na ciep?o pokr?te?, mocno obci??onych podczas wy?cigów. Specyficzne polimery mieszanki zapewniaj? równie? chemiczn? i mechaniczn? przyczepno?? zarówno na suchych, jak i ?liskich powierzchniach, lepsz? odporno?? na ?cieranie, przeci?cia i ?zy. Dodatkowo zrównowa?ona sztywno?? osnowy opony zapewnia zarówno elastyczno??, jak i doskona?? odporno?? na przebicie i przeci?cie, równie? na terenach wy?cigowych, w których ci?nienie w oponach jest ni?sze ni? standardowe.Twardy, mi?kki i super mi?kki.Metzeler spe?nia specjalne potrzeby trudniejszych terenów, ekstremalnych zastosowa? Enduro i wy?cigów halowych dzi?ki dedykowanym specjalnym oponom. Wersja twarda ma inn? mieszank?, wykonan? z wysokowydajnej sadzy i specjalnych polimerów, zdolnych do zapewnienia szczególnej odporno?ci na przeci?cia i rozdarcia. Soft i supersoft dedykowane s? do torów i wy?cigów, w których wymagana jest doskona?a przyczepno??. Aby osi?gn?? ten wysoki poziom przyczepno?ci, te dwie specjalne wersje maj? wspóln? tusz? i zawieraj? oddzielne mieszanki:Mi?kki: polimer, wype?niacz i plastyfikatory zapewniaj? lepsz? przyczepno?? z wszechstronno?ci? do ró?nych powierzchni i trwa?o?ci?.Supersoft: wy?szy stosunek plastyfikatorów daje bardzo mi?kk? gum?, która zapewnia maksymaln? przyczepno?? nawet w najtrudniejszych przej?ciach technicznych. Zastosowanie takiego przepisu ma kompromis w postaci zmniejszonej trwa?o?ci

Metzeler: Opony motocyklowe i do skuterów

c 4 picasso opinie, mitsubishi space wagon opinie, ford f250 raptor, spalanie opel corsa c

yyyyy