Opony Falken WILDPEAK A/T AT3WA 215/60R17 100H XL M+S, 3PMSF 3

538,00

Opis

Opony Falken WILDPEAK A/T AT3WA 215/60R17 100H XL M+S, 3PMSF 3

Opony ca?oroczne Falken Wildpeak A/T AT3WA w rozmiarze 215/60 R17 100H XL

Opony ca?oroczne Falken Wildpeak A/T AT3WA w prezentowanym przyk?adzie dost?pne s? w rozmiarze 215/60 R17. Ich indeks pr?dko?ci wynosi H – informuje on o maksymalnej dopuszczalnej pr?dko?ci, z jak? mo?na si? na nich porusza? – w tym przypadku jest to 210 km/h. Z kolei indeks no?no?ci modelu Falken Wildpeak A/T AT3WA 215/60 R17 ma warto?? 100. Jest to maksymalne obci??enie, jakie mo?e wytrzyma? opona podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci?. W omawianych oponach indeks no?no?ci 100 przek?ada si? na 800 kg. Samo oznaczenie rozmiaru 215/60 R17 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza warto?? to szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 215 mm), druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 129), litera to typ konstrukcji opony (radialna lub diagonalna), a trzecia liczba to ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model (tutaj 17 cali). Opony Falken Wildpeak A/T AT3WA 215/60 R17 montowane s? w samochodach typu Honda CR-V (II), Mitsubishi ASX (I), Mercedes GLA (X156), Opel Vivaro (II), Jeep Compass (MK) itd.

Opona do samochodów 4×4 / SUV

Wildpeak A/T AT3WA w rozmiarze 215/60 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony 4×4 znajdziemy w?ród bogatych ofert marek bud?etowych, klasy ?redniej i premium. Nie nale?y ich myli? z oponami SUV, którym du?o bli?ej do osobowych (cz?sto dany model SUV ma taki sam bie?nik, jak typowo osobowy). Opony terenowe maj? bardziej agresywn? rze?b?, na której umieszczono charakterystyczne klocki. Wyró?niamy w?ród nich modele A/T – All Terrain (równie dobrze nadaj? si? do jazdy po asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren).

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Falken pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej stanowi? kompromis pomi?dzy najwy?szymi osi?gami modeli z segmentu premium a niskimi cenami produktów z pó?ki bud?etowej. Na wybór opon klasy ?redniej decyduj? si? kierowcy, którzy z jednej strony ceni? sobie osi?gi na odpowiednim poziomie, a z drugiej chc? nieco zaoszcz?dzi? – posiadacze aut o przeci?tnej mocy, preferuj?cy umiarkowany styl jazdy i je?d??cy g?ównie po mie?cie z okresowymi wyjazdami w trasy. Marki opon klasy ?redniej to mi?dzy innymi: Falken, Toyo, Semperit, Kumho czy Firestone.

Etykieta unijna opon Wildpeak A/T AT3WA 215/60 R17 czyli ocena hamowania, ha?asu i spalania

Spalanie paliwa Dzi?ki informacji o ekonomiczno?ci paliwowej umieszczonej na etykiecie do??czonej do opony, kierowcy mog? w szybki sposób sprawdzi?, jak opona zachowa si? w ci?gu u?ytkowania. To szczególnie istotny podczas wyboru opon parametr, poniewa? zale?y od niego jak opony b?d? wp?ywa? na spalanie paliwa, a w konsekwencji – oszcz?dno?ci w portfelu kierowcy. Od spalania zale?y tak?e emisja spalin do atmosfery – im mniejsze spalanie, tym mniej szkodliwych substancji przedostaje si? do ?rodowiska naturalnego. Jako ciekawostk? dodam, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 17 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa) – uzyska? ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Wspomn? tak?e, ?e 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony Falken (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 215/60 R17 (rozmiar) – uzyska? ocen? „A” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Na koniec informacja, i? 3 produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 215/60 R17 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon) – uzyska?y ocen? „68 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Falken

Historia opon Falken si?ga 1983 roku, kiedy to marka zosta?a powo?ana do ?ycia przez japo?ski koncern Sumitomo Rubber Industries. Falken stworzono, aby dotrze? z oponami Ultra High Performance na ameryka?ski rynek. Opony Falken sprawdzaj? si? z zrównowa?onych warunkach pogodowych i s? szczególnie cenione przez kierowców, którzy je?d?? sportowo i dynamicznie, a od ogumienia oczekuj? doskona?ej przyczepno?ci. Opony Falken s? u?ywane w czasie rozmaitych wy?cigów, podczas których potwierdzaj? swoje w?a?ciwo?ci. Falken sponsoruje m.in. 24 Hours Nürburgring oraz zawody driftu, jak Formula D.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Falken Wildpeak A/T AT3WA 215/60 R17 100H? Poznaj jej wady i zalety

Model Wildpeak A/T AT3WA (Falken) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to jedna z trzech rze?b spotykanych na rynku opon. Oprócz omawianej wyró?nia si? jeszcze kierunkow? i asymetryczn?. Bie?nik symetryczny praktycznie nie jest obecnie stosowany (poza starszymi modelami) w oponach osobowych, poniewa? oferuje bardzo przeci?tne osi?gi na mokrej nawierzchni i przy wy?szych pr?dko?ciach. Mo?na go za to spotka? w modelach do aut dostawczych i ci??arowych. Bie?nik symetryczny to rze?ba, w której obie po?ówki maj? taki sam kszta?t.

Oznaczenia 100H, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „100” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 800 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona ca?oroczna

Falken Wildpeak A/T AT3WA 215/60 R17 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne s? dla ciebie, je?eli je?dzisz g?ównie w mie?cie, pokonujesz niewielkie odleg?o?ci i preferujesz spokojny styl jazdy. To ogumienie ??czy w sobie kluczowe funkcje opon zimowych i letnich, zapewniaj?c bezpieczn? jazd? przez ca?y rok. Zoptymalizowana mieszanka i bie?nik pozwalaj? na zachowanie stabilno?ci podczas ch?odniejszych i cieplejszych miesi?cy. Jest to jednak rozwi?zanie kompromisowe – w przypadku, gdy oczekujesz maksymalnych osi?gów bez wzgl?du na pogod?, lepiej zdecydowa? si? na opony dedykowane danej porze roku.

Gwarancja na opony Wildpeak A/T AT3WA

Nieprawid?owa geometria zawieszenia, niew?a?ciwy monta? i demonta?, zbyt niskie lub wysokie ci?nienie, przebicie czy niewywa?enie ko?a to tylko niektóre zdarzenia, które wy??czaj? opony Falken spod post?powania gwarancyjnego. Warto mie? je na uwadze, gdy chcemy zg?osi? reklamacj?, a w przypadku w?tpliwo?ci uda? si? do serwisu oponiarskiego po porad?. Specjalista rozpozna uszkodzenie opony i podpowie jakie s? szanse otrzymania zwrotu pieni?dzy od producenta. W przypadku opon Falken gwarancja obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji.

Falken: Opony terenowe ca?oroczne

ford focus 3 drzwiowy, kirovets k-700a, nissan micra 2001, ferrari 512 tr, bugatti veyron cena zł, astra h czujnik położenia wału objawy, lincoln navigator 2008, porównywarka oc opinie, jak sprawdzić czy pompa abs jest sprawna, orlen piaseczno, powypadkowe kęty, gwarancja kia

yyyyy