Mt Integralny Targo Enjoy Xl

339,00

Opis

Mt Integralny Targo Enjoy Xl

PROFESJONALNY KASK INTEGRALNYMT TARGO ENJOYBLACK / RED / WHITE GLOSSROZMIAR: XL (61 – 62 cm)Podstawowe zalety:wysoka jako?? wykonania i dba?o?? o ka?dy szczegó?aerodynamiczna skorupa z policarbonatu i systemem Hi Absorbtion Inner Shellwype?nienie z poch?aniaj?cej wstrz?sy pianki o zró?nicowanej g?sto?ci (EPS)system Easy Fit Glasses poprawiaj?cy komfort jazdy w okularachprzyjemna w dotyku i wyci?gana wy?ció?ka z antybakteryjnej tkaninywygodne w u?yciu i bezpieczne zapi?cie mikrometryczne ze wzmocnionym paskiem odporny na zarysowania i zapewniaj?cy maksymalne pole widzenia wizjer z poliw?glanu”grzybki” do zamocowania wk?adki pinlockdwukana?owa wentylacja z mo?liwo?ci? regulacji przep?ywu powietrzaniska waga: 1450 g (+-50 g)europejska homologacja ECE 22-05.PPROFESJONALNY KASK INTEGRALNYMARKA: MT HELMETS MODEL: TARGO ENJOY MALOWANIE: czarno – czerwono – bia?y po?yskMT Helmets to znana ju? na ca?ym ?wiecie hiszpa?ska marka kasków motocyklowych, której popularno?? i rozpoznawalno?? w Polsce wci?? ro?nie. Dost?pny na tej aukcji model Targo to idealne rozwi?zanie dla osób szukaj?cych dopracowanego, zapewniaj?cego wysoki poziom bezpiecze?stwa i wygodnego kasku integralnego, który sprawdzi si? nie tylko na krótszych, codziennych trasach, ale i podczas d?ugiej wyprawy.Skorupa modelu Targo wykonana zosta?a z wytrzyma?ego i odpornego na ?cieranie poliw?glanu, którego dwie najwa?niejsze cechy to odporno?? na uderzenia oraz niska waga. Dodatkow? zalet? jest system „Hi absorbtion inner cell”, b?d?cy czym? w rodzaju „skorupy w skorupie” ze specjalnie zaprojektowanymi strefami kontrolowanego zgniotu oraz warstwa pianki EPS, doskonale poch?aniaj?cej wstrz?sy. Ca?o?? zapewnia naprawd? wysoki poziom bezpiecze?stwa i ochron? przed skutkami uderze?.Wn?trze kasku wy?o?ono mi?kk?, oddychaj?c? i przyjemn? w dotyku wy?ció?k? wykonan? z antybakteryjnej dzianiny. Wy?ció?k? mo?na wyci?gn??, co w po??czeniu z jej w?a?ciwo?ciami zapewnia ?atwo?? utrzymania wn?trza kasku w czysto?ci.Kolejn? zalet? kasku jest szyba z doskonale przezroczystego policarbonatu pokrytego warstw? zwi?kszaj?c? jej odporno?? na zarysowania, co znacznie wyd?u?a czas jej u?ytkowania i u?atwia czyszczenie. System mocowania szyby zapewnia zarówno ?atwe jej opuszczanie czy podnoszenie, jak i szybki demonta?, a specjalnie zaprojektowane miejsce styku szyby ze szcz?k? zapewnia doskona?? szczelno??. Szyba posiada te? tzw. „grzybki”, umo?liwiaj?ce zamontowanie wk?adki pinlock.Model Targo wyposa?ony te? zosta? w kana?owy, regulowany system wentylacji, który w ciep?e dni idealnie odprowadza nadmiar ciep?a na zewn?trz oraz w bezpieczne i ?atwe w obs?udze zapi?cie mikrometryczne, które umo?liwia dobre dopasowanie kasku do g?owy i zapobiega jego zerwaniu w razie wypadku.Kolejnym udogodnieniem jest te? system Easy Fit Glasses, czyli specjalnie wyprofilowane kana?y w wy?ció?ce, dzi?ki którym nawet d?ugotrwa?a jazda w okularach nie powoduje uczucia dyskomfortu.Wysoki poziom bezpiecze?stwa zapewniany przez ten kask potwierdza uzyskanie przez niego homologacji ECE 22-05, okre?laj?cej stopie? jego odporno?ci na uderzenia oraz wytrzyma?o?? termiczn?.Kod produktu: MT11175443507/XLMT HELMETSPe?na nazwa firmy to Manufacturing Thomas S.A. i zosta?a za?o?ona w Hiszpani, w 1968 roku. Produkowane przez t? firm? kaski doskonale wpasowuj? si? w najpopularniejszy segment rynku motoryzacyjnego, jaki stanowi? zapewniaj?ce bezpiecze?stwo, posiadaj?ce homologacj? i komfortowe kaski w przyst?pnej cenie.Oferta firmy obejmuje szerok? gam? kasków motocyklowych, pocz?wszy od integralnych i otwartych, przez crossowe, a? po kaski dla dzieci. A bogactwo malowa? i rozwi?za? technologicznych sprawia, ?e ka?dy znajdzie co? dla siebie.Pó? wieku konsekwentnego przestrzegania narzuconych sobie surowych zasad dotycz?cych jako?ci czy reakcji na zapotrzebowania rynku sprawi?o, ?e MT Helmets mo?e dzi? pochwali? si? olbrzymi? sieci? dystrybutorów (ponad 95 krajów na ca?ym ?wiecie!) oraz równie liczn? rzesz? zadowolonych klientów.

: Kaski motocyklowe

naczepa benalu, drogi płatne węgry 2019 mapa, tablica strzelce opolskie, horch, ford focus mk1 jakie żarówki

yyyyy