Neoline Premium Rejestrator Antyradar XCOP9100S

1 319,00

SKU: f53400e7a5a4 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Neoline Premium Rejestrator Antyradar XCOP9100S

Rejestrator Neoline Premium Antyradar GPS Hybryda klasy Premium – rejestrator, antyradar, GPS z baz? fotoradarów, wykrywa wszystkie radary i MultaRadar, ekran 2″ IPS, Full HD, tryb nocny i parkingowy. ______________________________________________ W ZESTAWIE Urz?dzenie hybrydowe Neoline X-COP 9100s Uchwyt monta?owy ze z??czem Smart Click przyklejany do szyby ta?m? 3M Kabel z przeno?n? ?adowark? do gniazda zapalniczki samochodowej 12-24V Kabel X-COP Fuse Cors 3-pin – wi?zka przewodów do sta?ego po??czenia z instalacj? samochodu 12-24V Uchwyty do mocowania kabla Zapasowa ta?ma klej?ce 3M do uchwytu Etui ochronne do przechowywania urz?dzenia Narz?dzie do usuwania ta?my klej?cej Instrukcja podstawowej obs?ugi w j?zyku polskim Opakowanie fabryczne Dowód sprzeda?y Hybryda klasy Premium Pierwsze na ?wiecie urz?dzenie hybrydowe klasy Premium (wideorejestrator samochodowy + aktywny antyradar + informator GPS z baz? stacjonarnych fotoradarów i kamer kontroli ruchu) z unikaln? mi?dzynarodow? platform? radarow? do wykrywania wszystkich policyjnych laserów i radarów w pa?mie K (Europa, USA, CIS, Rosja), pa?mie Ka (Europa, Izrael, USA) oraz specjalnym pa?mie M / MultaRadar (Europa). SPECYFIKACJA Unikalne urz?dzenie hybrydowe klasy Premium z wy?wietlaczem IPS 2″ 3W1: wideorejestrator samochodowy + wykrywacz radarów i laserów policyjnych (antyradar) + informator GPS z baz? fotoradarów i kamer drogowych Pierwsza na ?wiecie hybryda, która wykrywa policyjne radary MultaRadar CD i CT Bardzo czu?y modu? wykrywacza radarów EXD Plus dalekiego zasi?gu (zakres K i Ka) Wykrywanie MultaRadar CD, CT i CD Moving (zakres M) Wykrywanie sygna?ów radarowych o szerokim zakresie cz?stotliwo?ci (K, M, Ka, Laser, Strelka) Wybór cz?stotliwo?ci wykrywania radarów w zale?no?ci od regionu u?ytkowania (Europa,kraje ba?tyckie, Rosja, ?wiat, USA, Izrael, CIS, PRO1, PRO2) Z-Signature Filter – filtr zak?óce? od fabrycznie montowanych radarów samochodowych (np. asystent martwego pola, automatyczny tempomat) Ka-Filter – filtr przypadkowych wzbudze? i zak?óce? w pa?mie Ka Wybór szeroko?ci pasma K: szerokie / w?skie / bardzo w?skie Mo?liwo?? ca?kowitego wy??czenia modu?u wykrywacza radarów za pomoc? przycisków (bez otwierania menu ustawie?) Wbudowany modu? GPS / GLONASS Aktualizowana baza GPS z lokalizacj? stacjonarnych fotoradarów i kamer kontroli pr?dko?ci na ca?ym ?wiecie: Rosja, Europa, USA, Izrael, WNP, Turcja, Bliski Wschód, Australia Powiadomienia o kamerach kontroli ruchu: buspas, pomiar pr?dko?ci od ty?u, kontrola skrzy?owa, przejazdu na czerwonym ?wietle i inne Inteligentne przetwarzanie danych dla kamer odcinkowego pomiaru ?redniej pr?dko?ci Wy?wietlane informacje: bie??ca odleg?o?? do kamery/radaru, aktualna pr?dko??, dozwolona pr?dko??, ?rednia pr?dko??, moc sygna?u radaru, nazwa kamery, rodzaj kontroli ruchu Tryby pracy wykrywacza radarów: CITY / HIGHWAY / TURBO / X-COP Auto Turbo – automatyczne w??czanie trybu TURBO powy?ej ustawionej pr?dko?ci Mo?liwo?? wy??czenia pasma K w trybie CITY Priorytet informowania przez modu? GPS lub RD (Radar Detector) GPS / RD bez powiadomie? d?wi?kowych – wybór pr?dko?ci, poni?ej której nie b?d? wysy?ane powiadomienia d?wi?kowe i g?osowe dotycz?ce radarów z bazy GPS i z wykrywacza radarów Ustawianie maksymalnej pr?dko?ci – ogranicznik informuj?cy o przekroczeniu samodzielnie ustawionej pr?dko?ci Ustawianie tolerancji dla ogranicze? pr?dko?ci Dodawanie strefy cichej i strefy niebezpiecznej Dostosowywanie zakresu (obszaru) strefy cichej i strefy niebezpiecznej W??czanie i wy??czanie specyficznych punktów GPS Powiadomienia g?osowe o 45 typach radarów stacjonarnych Powiadomienia d?wi?kowe i wizualne Alerty g?osowe dla satelitów Regulacja g?o?no?ci (9 poziomów) Automatyczne wyciszanie powiadomie? i ostrze?e? Motion Control – szybkie r?czne wyciszanie powiadomie? za pomoc? gestów (ruch d?oni przed ekranem) Ustawianie odleg?o?ci i pr?dko?ci dla generowania powiadomie? i ostrze?e? System pomiarowy w jednostkach pr?dko?ci: km/h lub mph (mile/h) Zasi?g wykrywania radarów: do 2,5 km Ochrona przed: VG-2 / Spectre 4 / Spectre Elite Tryb Demo – prezentuje rodzaje i sposoby powiadomie? o radarach i kamerach SEKCJA WIDEOREJESTRATORA Ekran: 2.0” z wysokiej jako?ci matryc? IPS Procesor: Ambarella Sensor optyczny (matryca): Sony Exmor Rozdzielczo?? wideo: Full HD 1920x1080px (30 fps) / HD 1280x720px (30 fps) Przep?ywno?? strumienia danych (bitrate, max.): 12 Mbps (1,5 MB/s) Format nagrywania wideo: MP4 Obiektyw: 6 szklanych soczewek K?t widzenia obiektywu: 135° Wy?wietlacz z funkcj? automatycznego wygaszania 2 rodzaje wygaszacza ekranu: aktualna pr?dko?ciomierz na ciemnym tle lub wy?wietlacz ca?kowicie ciemny Regulacja jasno?ci wy?wietlacza Wbudowany mikrofon i g?o?nik Nagrywanie d?wi?ku w kabinie (mo?liwe wy??czenie) Ustawienia obrazu: ostro?? / kontrast / ekspozycja / jako?? wideo 3 tryby nagrywania: standardowy / awaryjny / parkingowy Cykliczne nagrywanie w p?tli: 1 / 2 / 3 / 5 minut Funkcje wideo: odtwarzanie / blokowanie / przewijanie / kopiowanie nagra? w urz?dzeniu (2 karty pami?ci) Tryb WDR Tryb nocny Tryb parkingowy Czujnik wstrz?sów – akcelerometr 3-osiowy (G-sensor) Czujnik wykrywaj?cy ruch w polu widzenia kamery (w trybie parkingowym) Oddzielna regulacja czu?o?ci czujnika ruchu i czujnika wstrz?sów podczas jazdy i parkowania Ochrona akumulatora pojazdu w trybie parkingowym: urz?dzenie wy??czy si?, gdy napi?cie akumulatora spadnie poni?ej ustawionej warto?ci (11,0-12,3 V) Alerty g?osowe dla satelitów Synchronizacja czasu z GPS Znaczniki dodawane do nagra? wideo: nr rejestracyjny / pr?dko?? / data i godzina / wspó?rz?dne GPS Mo?liwo?? wy??czenia dodawania do nagra? znacznika z pr?dko?ci? samochodu (ca?kowite wy??czenie lub powy?ej ustawionej pr?dko?ci) Automatyczny tryb nagrywania nocnego Komunikaty g?osowe w j?zyku angielskim, rosyjskim, litewskim Formatowanie karty pami?ci w urz?dzeniu Wersja oprogramowania wy?wietlana na ekranie Wbudowane awaryjne podtrzymanie zasilania: akumulator 220 mAh, 5C, 3,7 V Wska?nik na?adowania akumulatora Czas nagrywania nag?ego zdarzenia (np. wypadek): 10 sekund przed zdarzeniem, do 50 sekund po zdarzeniu Wbudowane 2 gniazda kart pami?ci MicroSD: —— gniazdo 1 dla karty podstawowej: SDXC do 128 GB, klasa 10, UHS-I / U3, najlepiej o zwi?kszonej trwa?o?ci w technologii MLC —— gniazdo 2 dla karty pomocniczej: SDHC do 32 GB, tylko do szybkiego kopiowania nagra? w rejestratorze (np. kopiowanie nagrania zdarzenia w trasie dla policji) Napi?cie zasilania urz?dzenia: 5 V (DC) Kabel z zasilaczem-?adowark? 5V do gniazda zapalniczki dla instalacji o napi?ciu 12-24 V (DC) Wi?zka przewodów z ACC i zasilaczem 5V do sta?ego po??czenia z instalacj? samochodu 12-24 V (DC) Zatrzaskowy uchwyt Smart Click z wbudowanym z??czem zasilania, przyklejany do szyby ta?m? 3M Pobór pr?du: 400 – 500 mA Wymiary (d?./szer./wys.): 94x73x46 mm Temperatura pracy: od -10°C do +60°C Waga: 280 g WYJ?TKOWA JAKO?? NAGRA? WIDEO W DZIE? I W NOCY Pot??ny procesor Ambarella, szklana wielosoczewkowa optyka oraz matryca Sony zapewniaj? wysok? jako?? nagra? wideo z rozdzielczo?ci? Full HD 1920x1080px (30 fps). Szerokok?tny obiektyw o k?cie widzenia 135º zapewnia umieszczenie w kadrze 4 pasów jezdni i pobocza bez wyra?nego zniekszta?cania obrazu. Tryb nocny pomaga zobaczy? wi?cej szczegó?ów na ciemnych odcinkach drogi. Tryb nocny mo?e by? automatycznie aktywowany na podstawie czasu ustawionego w menu. UNIKALNY MODU? RADAROWY „EXD PLUS” Urz?dzenie ma zintegrowany ultraczu?y modu? radarowy EXD Plus, który zapewnia maksymaln? odleg?o?? wykrywania radarów policyjnych w pasmach K, Ka i M. Urz?dzenie jest szczególnie skuteczne w trybie Turbo, ostrzegaj?c przed radarami o niskiej mocy mierz?cymi pr?dko?? od ty?u samochodu, takimi jak Gatso, Multanova 6F, MultaRadar, itp. Tryb Turbo w??cza si? automatycznie po osi?gni?ciu okre?lonej pr?dko?ci. WYKRYWANIE „MulraRadar CD / CT” Neoline X-COP 9100s to pierwsza na ?wiecie hybryda, która wykrywa nowoczesne radary MultaRadar CD i CT. Tego rodzaju radary s? szeroko stosowane w Europie. Radary te maj? specyficzn? i unikaln? struktur? sygna?u i wymagaj? specjalnej platformy do ich wykrywania. Dla wygody u?ytkownika urz?dzenie wykrywa MultaRadar w specjalnie wydzielonym pa?mie M, dzi?ki czemu u?ytkownik jest dok?adnie poinformowany o wykryciu takiego typu radaru. WY??CZANIE MODU?U RADAROWEGO Tworz?c Neoline X-COP 9100s, wzi?li?my pod uwag? ograniczenia prawne ró?nych krajów dotycz?ce legalno?ci u?ywania detektorów radaru. Z tego powodu modu? radarowy mo?na ?atwo i szybko wy??czy? jednym ruchem r?ki bez otwierania menu ustawie?. Od tego momentu urz?dzenie b?dzie nadal dzia?a?, ale tylko jako informator GPS z baz? stacjonarnych fotoradarów i kamer drogowych. Ponadto urz?dzenie ma bardzo skuteczn? ochron? przed szeroko stosowanymi w Europie urz?dzeniami wykrywaj?cymi detektory radarów, takimi jak Spectre 4 i Spectre Elite RDD. FILTR „Z-SIGNATURE” Aby wyeliminowa? fa?szywe alarmy, szczególnie takie, których przyczyn? s? inne samochody wyposa?one w radarowe czujniki do wykrywania martwej pola (Blind Spot) lub posiadaj?ce automatyczne tempomaty z radarem, w urz?dzeniu X-COP 9100s zastosowano w?asne opracowanie Neoline – specjalny filtr Z-SIGNATURE. W przeciwie?stwie do podobnych technologii innych producentów w tym przypadku nie wyst?puje fa?szywe blokowanie sygna?ów pochodz?cych z prawdziwych radarów policyjnych. MODU? GPS / GLONASS Z BAZ? FOTORADARÓW I KAMER DROGOWYCH Neoline X-COP 9100s ma wbudowan? baz? danych stacjonarnych radarów policyjnych, fotoradarów, kamer odcinkowego pomiaru ?redniej pr?dko?ci i innych punktów kontroli ruchu drogowego. Urz?dzenie informuje o aktualnej, ?redniej i dozwolonej pr?dko?ci, a tak?e z wyprzedzeniem generuje komunikaty (d?wi?kowe i/lub wizualne) o lokalizacji radarów, fotoradarów, kamer drogowych oraz odleg?o?ci do nich. Baza danych zawiera informacje o ponad 100 tys. radarów i kamer na ca?ym ?wiecie (Europa, USA, Izrael, Bliski Wschód, Rosja, Turcja, Australia, itp.). Regularne aktualizacje bazy danych GPS s? dost?pne do bezp?atnego pobrania na internetowej stronie producenta lub polskiego dystrybutora: neoline-polska (zak?adka „Aktualizacje”). Wbudowane modu?y GPS i GLONASS zapewniaj? najszybsz? i najdok?adniejsz? lokalizacj?. POWIADOMIENIA G?OSOWE O 45 TYPACH RADARÓW Neoline X-COP 9100s powiadomi Ci? g?osowo o typie wykrytego radaru policyjnego i dozwolonej pr?dko?ci na danym odcinku drogi. Poinformuje tak?e o odleg?o?ci do radaru i miejsca odcinkowego pomiaru ?redniej pr?dko?ci. Baza danych zawiera 45 ró?nych typów radarów. Ka?dy nowy radar jest natychmiast dodawany do bazy danych i jest dost?pny w nowych aktualizacjach. KAMERY KONTROLI RUCHU DROGOWEGO Neoline X-COP 9100s powiadamia o kamerach kontroli ruchu drogowego i ostrzega z wyprzedzeniem o takich rodzajach kontroli jak: kamery monitoruj?ce jazd? po pasie transportu publicznego (np. buspas), fotoradary mierz?ce pr?dko?? i fotografuj?ce z ty?u samochodu, kamery kontroluj?ce przej?cia dla pieszych, kamery kontroluj?ce skrzy?owania z sygnalizacj? ?wietln? (np. przejazd na czerwonym ?wietle). MOTION CONTROL – ROZPOZNAWANIE GESTÓW Je?li u?ytkownik chce wy??czy? ostrze?enie d?wi?kowe i g?osowe podczas zbli?ania si? do radaru, wystarczy przesun?? r?k? przed ekranem urz?dzenia. Zastrze?ona technologia Motion Control reaguje na gesty i ponownie w??czy gotowo?? do powiadamiania d?wi?kiem zaledwie 6 sekund po zako?czeniu wyciszonego powiadomienia. WYBÓR WYKRYWANYCH CZ?STOTLIWO?CI Menu hybrydy zawiera funkcj? wyboru cz?stotliwo?ci detektora radaru. W zale?no?ci od kraju u?ytkowania, urz?dzenie zmienia ustawienia wykrywania radarów w ró?nych zakresach cz?stotliwo?ci, a tak?e skuteczniej odcina fa?szywe sygna?y mog?ce pochodzi? z nieu?ywanych pasm w danym regionie. Dla zaawansowanych u?ytkowników mo?liwa jest szczegó?owa konfiguracja urz?dzenia, w??cznie z wy??czeniem poszczególnych cz?stotliwo?ci w zakresach K i Ka za pomoc? pliku instalacyjnego. U?ytkownik mo?e tak?e wy??czy? pasmo K w trybie CITY. Dotyczy to jazdy w du?ych miastach, w których zazwyczaj nie ma mobilnych radarowych pomiarów pr?dko?ci, ale istnieje wiele fa?szywych zak?óce? przemys?owych. Wy??czaj?c pasmo K w trybie CITY, b?dziesz otrzymywa? informacje tylko z bazy danych GPS. Nie zapomnij prze??czy? si? do trybu HIGHWAY lub TURBO podczas jazdy poza miastem. TRYB „X-COP” Oprócz trybów pracy wykrywacza radarów CITY, HIGHWAY i TURBO, hybryda Neoline X-COP 9100s posiada tak?e tryb automatyczny X-COP, który zmienia zakresy cz?stotliwo?ci, czu?o?ci wykrywania oraz rodzaj filtrów przed fa?szywymi alarmami w zale?no?ci od pr?dko?ci samochodu. WY?WIETLACZ Z MATRYC? IPS I WYGODNY INTERFEJS OBS?UGI „EASY TOUCH” Neoline X-COP 9100s wyposa?ono w jasny wy?wietlacz z matryc? IPS, który jest doskonale czytelny pod dowolnym k?tem. Interfejs EASY TOUCH zapewnia mo?liwo?? ?atwej obs?ugi menu ustawie? oraz przegl?dania i zarz?dzania nagraniami wideo. W trybie wykrywania u?ytkownik otrzymuje nast?puj?ce informacje: rodzaj radaru policyjnego, rodzaj kontroli ruchu, odleg?o?? do punktu GPS, ?rednia pr?dko?? pojazdu, aktualna pr?dko?? pojazdu, ograniczenie pr?dko?ci w danym miejscu, rodzaj przychodz?cego sygna?u, si?a sygna?u, aktualny czas, strefa cicha i strefa niebezpieczna. DYSKRETNA INSTALACJA Zamocowanie urz?dzenia za lusterkiem wewn?trznym lub przy górnej kraw?dzi przedniej szyby sprawia, ?e jest ono prawie niewidoczna z zewn?trz. Poza tym niewielki przyklejany do szyby uchwyt Smart Click Plus wyposa?ono w z??cze zasilania/?adowania umo?liwiaj?ce ?atwe zak?adanie i zdejmowanie rejestratora bez konieczno?ci pod??czania i od??czania kabla zasilaj?cego. Dostarczony w zestawie kabel X-COP Fuse Cord umo?liwia sta?e pod??czenie zasilania do instalacji samochodu i do uchwytu na szybie. Dzi?ki temu kabel mo?na estetycznie u?o?y?, aby nie by? widoczny, a samo zamocowanie i zdejmowanie urz?dzenia trwa dos?ownie kilka sekund. W zestawie znajduje si? równie? dodatkowy „przeno?ny” kabel zasilaj?cy z ?adowark? pod??czan? do gniazda zapalniczki samochodowej. Dzi?ki temu, po dokupieniu dodatkowego uchwytu monta?owego (dost?pne s? równie? z przyssawk? do szyby) hybryda mo?e by? u?ywana na zmian? w dwóch samochodach. ROZSZERZONY TRYB PARKINGOWY Hybryda Neoline X-COP 9100s mo?e automatycznie prze??czy? si? w tryb parkingowy po wy??czeniu silnika samochodu, pe?ni?c rol? urz?dzenia monitoruj?cego, które zapisze materia? dowodowy w przypadku st?uczki, wandalizmu lub innych zdarze? powsta?ych na parkingu. W tym celu wymagane b?dzie dostarczenie do urz?dzenia ci?g?ego zasilania poprzez jego pod??czenie na sta?e do instalacji elektrycznej samochodu za pomoc? kabla X-COP Fuse Cord z ACC (w zestawie). Zapis wideo b?dzie aktywowany po ka?dym wykryciu wstrz?su lub ruchu w obiektywie kamery. Plik zostanie zabezpieczony na karcie pami?ci w oddzielnym folderze „Parking” i b?dzie zawiera? nagranie 10 sekund przed zdarzeniem i 50 sekund po nim. U?ytkownik mo?e zdefiniowa? rozdzielczo?? wideo, wyregulowa? czu?o?? czujnika wstrz?su i ruchu, za??czy? lub wy??czy? czujnik wstrz?su i ruchu oraz ustawi? napi?cie progowe, przy którym rejestrator wy??czy si?, aby unikn?? roz?adowania akumulatora samochodu. MAXIMUM SPEED – OSOBISTY OGRANICZNIK PR?DKO?CI Ta funkcja pomaga nie przekracza? ustawionego ograniczenia pr?dko?ci. Samodzielnie ustawiasz pr?dko??, a gdy j? przekroczysz, to otrzymasz d?wi?kowe ostrze?enie. Funkcja nie jest powi?zana z baz? GPS i dzia?a niezale?nie od wykrywania radarów policyjnych. STREFA NIEBEZPIECZNA I STREFA CICHA Mo?esz samodzielnie doda? do urz?dzenia specjalne strefy. Strefa cicha to obszar, na którym wyst?puj? fa?szywe alarmy. Cz?sto takie obszary znajduj? si? w pobli?u stacji paliw i sklepów z automatycznie otwieranymi drzwiami. Natomiast strefa niebezpieczna jest obszarem, który wymaga Twojej wi?kszej uwagi. Na przyk?ad pojawi? si? nowy fotoradar, którego jeszcze nie ma w bazie danych GPS, na drodze znajduje si? szereg progów zwalniaj?cych pr?dko?? lub jest to miejsce cz?stych mobilnych kontroli, itp. Gdy nast?pnym razem b?dziesz w tym miejscu, to urz?dzenie poinformuje Ci? z wyprzedzeniem sygna?em ostrzegawczym. Promie? stref mo?na ustawi? w menu urz?dzenia. WDR – POPRAWA JAKO?CI OBRAZU W TRUDNYCH WARUNKACH Neoline X-COP 9100s przetwarza wideo w trybie WDR (Wide Dynamic Range), który poprawia jako?? obrazu poprzez zrównowa
?enie jego parametrów w intensywnie i szybko zmieniaj?cych si? warunkach o?wietlenia. Jest to szczególnie wa?ne, np. przy wje?d?aniu do tunelu i wyje?d?aniu z niego w bezpo?rednie mocne ?wiat?o s?oneczne. Dzi?ki WDR jako?? nagra? wideo zawsze b?dzie wysoka, nawet w najtrudniejszych warunkach o?wietleniowych. TRYB DEMONSTRACYJNY Dla wygody u?ytkownika tryb DEMO prezentuje rodzaje i sposoby powiadomie? o radarach i kamerach, jakie oferuje hybryda X-COP 9100s (alarmy d?wi?kowe i g?osowe, wskazania na ekranie). Urz?dzenie wyjdzie z trybu DEMO po zako?czeniu cyklu prezentacji wszystkich powiadomie? i wskaza?. DODATKOWE USTAWIENIA Neoline X-COP 9100s oferuje bardzo du?? ilo?? funkcji i opcji ustawie?, które pozwalaj? dostosowa? urz?dzenie do indywidualnych potrzeb u?ytkownika. U?ytkownik mo?e ustawi? limity powiadomie? z bazy GPS oraz komunikaty o wykrywanych radarach za pomoc? aktywnego modu?u RD (Radar Detector). Inne opcje: wybór priorytetu modu?u GPS lub RD, ustawianie pasma cz?stotliwo?ci w pa?mie K (szerokie, w?skie, bardzo w?skie), wy??czanie pasma K w trybie CITY, dodawanie cichej i niebezpiecznej strefy, wybór rodzaju wygaszacza ekranu, dodawanie lub blokowanie znacznika pr?dko?ci umieszczanego na nagraniach, ustawianie odleg?o?ci od kamery lub radaru dla generowanych powiadomie? i wiele innych.

Neoline: Kamery samochodowe

przyczepki samochodowe opolskie, kostki do auta, warsztat samochodowy wymagania budowlane, aircross c5

yyyyy