Opony RIKEN CARGO WINTER 225/70R15 112R

376,00

Opis

Opony RIKEN CARGO WINTER 225/70R15 112R

Opony zimowe Riken Cargo Winter w rozmiarze 225/70 R15 112/110R C

Opony zimowe Riken Cargo Winter zosta?y zaprojektowane z my?l? o spe?nieniu oczekiwa? kierowców samochodów typu Mercedes Vito, Suzuki Swift, Peugeot Partner, Honda Accord, Mitsubishi Pajero czy Toyota Avensis. Prezentowany produkt ma rozmiar 225/70 R15, co oznacza, ?e jego szeroko?? wynosi 225 mm, wysoko?? profilu 157,50 mm (70 w rozmiarze to procent z szeroko?ci), a ?rednica 15 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. W oponach osobowych mamy do czynienia z t? pierwsz?. Opony Riken Cargo Winter 225/70 R15 maj? indeks pr?dko?ci wynosz?cy R (dopuszczalna pr?dko?? 170 km/h) i indeks no?no?ci 112/110 przek?adaj?cy si? dopuszczalne obci??enie 1120/1060 kg. W ramach europejskiego systemu etykiet model Riken Cargo Winter 225/70 R15 otrzyma? klas? E za poziom oporów toczenia, C w pomiarze drogi hamowania na mokrej drodze i 73 dB za emisj? ha?asu zewn?trznego.

Opona do auta dostawczego

Cargo Winter w rozmiarze 225/70 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie dostawcze. Opony dostawcze to modele przeznaczone do samochodów, których dopuszczalna masa ca?kowita nie przekracza 3,5 tony. Zwykle s? to ró?nego rodzaju vany, busy czy pó?ci??arówki. Opony dostawcze cz?sto mo?na rozpozna? po symbolu „C” (ang. „cargo”) w oznaczeniu rozmiaru. W przypadku takiego ogumienia mamy do czynienia z dwoma indeksami no?no?ci (np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze). Opony dostawcze s? odporne na zu?ycie i przeci??enia oraz oferuj? dobre prowadzenie w ró?nych warunkach.

Klasa – ekonomiczna. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Riken pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy ekonomicznej. Wybieraj?c opony do swojego samochodu warto zastanowi? si? nad klas? opon, które zamierzamy kupi?. Opony klasy ekonomicznej to dobre rozwi?zanie dla wszystkich, którzy nie lubi? przep?aca? i zale?y im na zoptymalizowanych osi?gach oraz bezpiecze?stwie. W jakiej sytuacji si? sprawdz?? Wtedy, gdy poruszamy si? g?ównie po mie?cie, pokonujemy niewielkie przebiegi i zamierzamy je zamontowa? w typowo miejskim aucie o niewielkiej mocy silnika. Najpopularniejsze opony klasy ekonomicznej, to: Riken, Goodride, Zeetex, Apollo, Neolin, Kormoran i Premiorri.

Etykieta unijna opon Cargo Winter 225/70 R15 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena E Etykieta unijna na oponach informuje mi?dzy innymi o poziomie oporów toczenia, które maj? wp?yw na zu?ycie paliwa przez samochód, a w efekcie emisj? spalin. Im mniejsze opory, tym auto powinno pali? mniej – nawet 0,25 litra na 100 km. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza). Taka skala widnieje na etykietach, ale warto wiedzie?, ?e ocena D nie jest stosowana – jest to tak zwana klasa pusta dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych w tej kategorii. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 40 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 225/70 R15 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena C Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 242 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony zimowe (sezon), 15 cali (?rednica) oraz ekonomiczna (klasa). Ha?as na zewn?trz – 73 dB Za ha?as zewn?trzny unijna etykieta przewiduje przyznanie od 1 do 3 fal i umieszczenie obok nich liczbowego wyniku pomiaru w dB. Warto wspomnie?, ?e decyzja o umieszczeniu na etykietach w?a?nie tego parametru budzi pewne kontrowersje. Dla kierowców wi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Informacja o ha?asie zewn?trznym emitowanym przez opony wynika z prowadzonej przez UE polityki ochrony ?rodowiska.

Firma Riken (grupa Michelin)

Oferta opon Riken obejmuje opony do samochodów osobowych, crossoverów i SUV-ów, a tak?e lekkich ci??arówek. Pierwotnie marka nale?a?a do japo?skiej firmy Okamoto Industries, która rozpocz??a produkcj? opon w 1945 roku. Aktualnie marka Riken nale?y do koncernu Michelin dzi?ki czemu przy produkcji opon wykorzystywane s? technologie europejskiego koncernu. Mieszanka gumowa u?ywana do produkcji opon podlega obowi?zkowej certyfikacji na zgodno?? z europejskimi normami ISO. Opony Riken na rynek europejski produkowane s? w Serbii gdzie marka dzieli linie produkcyjn? z kilkoma innymi markami zale?nymi Michelin w tym: Tigar, Kormoran i Taurus.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Riken Cargo Winter 225/70 R15 112/110 R? Poznaj jej wady i zalety

Model Cargo Winter (Riken) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. W oponach z bie?nikiem symetrycznym obie po?owy bie?nika s? takie same. W zwi?zku z tym mo?na je dowolnie zamontowa? na feldze, gdy? strona czy kierunek toczenia opony nie maj? tu wp?ywu na w?a?ciwo?ci jezdne. Takie opony ?atwo przek?ada si? na samochodzie, do ich najwi?kszych zalet nale?? te? wi?ksza odporno?? na zu?ycie i ni?sze koszty produkcji. Z drugiej strony bie?nik symetryczny zapewnia bardzo przeci?tne w?a?ciwo?ci jezdne (szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach). W zwi?zku z tym jest obecnie stosowany g?ównie w oponach ci??arowych i dostawczych.

Oznaczenia 112/110R, C oraz 3PMSF, M+S

Napisy „112/110” oraz „R” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1120/1060 kg) oraz pr?dko?ci (do 170 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opona zimowa

Riken Cargo Winter 225/70 R15 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to taki rodzaj ogumienia, który jest zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecze?stwa w warunkach pogodowych panuj?cych w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny. Opony zimowe najcz??ciej s? montowane, gdy ?rednie dobowe temperatury spadaj? poni?ej 7 st. C. W oponach zimowych najcz??ciej stosowany jest bie?nik kierunkowy, rzadziej asymetryczny. Taki rodzaj bie?nika najlepiej odprowadza ?nieg, b?oto po?niegowe i wod?. Bie?nik opon zimowych jest pokryty sieci? lameli, które wgryzaj? si? w ?nieg, a ich mieszanka zapewnia przyczepno?? w niskich temperaturach.

Gwarancja na opony Cargo Winter

Gwarancja na opony Riken standardowo obejmuje wszelkie wady zwi?zane z konstrukcj? danego modelu, jego jako?ci? wykonania czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Okres ochronny obowi?zuje przez 5 lat i jest liczony od daty zakupu. Je?li ewentualna reklamacja zostanie uznana, to opony mog? zosta? wymienione na nowe albo zwrócone zostan? ?rodki przeznaczone na ich zakup. W przypadku bardziej zu?ytych produktów przyznawana jest proporcjonalna rekompensata finansowa (jej wysoko?? jest wyliczana w oparciu o wzór przedstawiony w warunkach gwarancji).

Opinie kierowców rozmiaru 225/70 R15 o oponach Riken Cargo Winter

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Riken: Opony ci??arowe zimowe

59 kw ile to koni, sprawdzenie samochodu przed kupnem, jak usunąć konto yanosik, suzuki xl7, auto komis włocławek tesco, mercedes w123 coupe sprzedam, polerowanie szyby przedniej, q5 2019, zamek drzwi przesuwnych vw t5, astra 3, sprzedam przyczepe, audi a2 2003, fort ka

yyyyy