Mobil Smar Litowy Do ?o?ysk Mobil Mobilux Ep-2 400G

14,13

Opis

Mobil Smar Litowy Do ?o?ysk Mobil Mobilux Ep-2 400G

Wi?kszo?? ruchomych mechanizmów stosowanych w samochodach wymaga ci?g?ego smarowania. Przyk?adem mog? by? podzespo?y silnika, które s? smarowane olejem silnikowym, b?d? elementy przek?adni mechanicznych smarowanych olejem przek?adniowym. Czasem ze wzgl?dów konstrukcyjnych, b?d? ekonomicznych mo?liwe jest to tylko przy u?yciu smaru sta?ego np. w ?o?yskach czy przegubach.Wysokiej klasy, specjalistyczny smar litowy MOBIL Mobilux EP-2 przeznaczony jest do smarowania wysokoobci??onych uk?adów ?o?yskowych, w których wyst?puj? znaczne si?y udarowe. Doskonale chroni przed korozj? i nadmiernym zu?yciem, jest niezwykle odporny na wymywanie wod? – nawet w warunkach wysokiego ci?nienia. D?ugotrwa?e w?a?ciwo?ci smarne pozwalaj? wyd?u?y? przebiegi pomi?dzy kolejnymi smarowaniami.Pojemno?? opakowania: 400g)

Mobil: P?yny eksploatacyjne

dane techniczne bmw x1, yamaha grizzly 125, e5 paliwo, mandat za parkowanie na chodniku

yyyyy