Opony Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 255/50R20 109Y XL FR

850,90

Opis

Opony Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 255/50R20 109Y XL FR

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV w rozmiarze 255/50 R20 109Y XL

Jak nale?y interpretowa? rozmiar 255/50 R20 omawianych opon letnich? Pierwsza liczba w rozmiarze okre?la jej szeroko?? i jest zazwyczaj podawana w milimetrach – w tym przypadku jest to 255 mm (25,50 cm). Druga liczba to wysoko?? profilu opony – warto?? ta jest w rozmiarze podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 50 to nic innego jak 50% z 255, czyli 127,50 mm. Litera to typ konstrukcji opony, najcz??ciej spotykane „R” to budowa radialna. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 20 cali, czyli 50,80 cm. Prezentowane opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/50 R20 maj? indeks no?no?ci 109 – najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 1030 kg. Z kolei maksymalna dopuszczalna pr?dko??, z jak? mo?na jecha? na tym modelu to 300 km/h, co daje indeks pr?dko?ci Y. Model letni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/50 R20 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? C za poziom oporów toczenia, klas? A za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 68 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/50 R20 s? projektowane z my?l? o samochodach typu Renault Grand Scenic, Porsche Cayenne, Volvo S60, BMW X5 czy Skoda Superb.

Opona do auta 4×4 / SUV

Opony do aut SUV i crossover s? bardzo cz?sto poszukiwane przez kierowców ze wzgl?du na rosn?c? popularno?? tego typu samochodów. Bardzo cz?sto maj? rant ochronny felgi lub technologi? Run Flat, je?li budowa samochodu tego wymaga. Auta typu SUV maj? wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci, dlatego opony do aut SUV maj? wy?sz? no?no?? i bardziej sztywne ?ciany boczne. Bie?niki s? takie same, jak w modelach osobowych (cz?sto nazwa opony ma tylko dopisek SUV w ramach jednego modelu).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Modele opon klasy premium produkowane s? w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i z najlepszych sk?adników. W efekcie cechuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów (bezpiecze?stwo, komfort, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie) i montowane s? przez kierowców o agresywnym stylu jazdy, do mocnych samochodów lub przez osoby cz?sto wyruszaj?ce w d?ugie trasy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli – uznawane s? one za najlepsze na rynku.

Etykieta unijna opon Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/50 R20 czyli ocena spalania, hamowania i…

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 275 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 20 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena A Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Goodyear (producent), letnie (sezon) oraz 255/50 R20 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 68 dB Jednym z parametrów, które mo?na porówna? dzi?ki etykiecie do??czonej do opony jest ha?as na zewn?trz auta. Mierzony jest on podczas ruchu i wyra?any w decybelach oraz za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opony generuj?ce niski ha?as, a trzy – najwi?kszy, jednak wci?? nie przekraczaj?cy obowi?zuj?cej normy. Najcichsze opony s? najbardziej przyjazne ?rodowisku. Nale?y te? pami?ta?, ?e badanie jakiemu obowi?zkowo poddaje si? modele obejmuj? tylko g?o?no?? na zewn?trz auta, a nie w ?rodku pojazdu. Wynik „68 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV (model) oraz 20 cali (?rednica).

Firma Goodyear

Opony Goodyear polecane s? kierowcom, którzy oczekuj? najwy?szego poziomu osi?gów niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. Zalicza si? je do klasy premium, co oznacza, ?e podczas projektowania i produkcji stosowane s? najbardziej nowoczesne materia?y i zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Opony Goodyear oferuj? doskona?? przyczepno?? niezale?nie od pogody, s? komfortowe, ekologiczne oraz bardzo wytrzyma?e. To bez w?tpienia jedne z najlepszych produktów na rynku, co potwierdzaj? mi?dzynarodowe rankingi, opinie u?ytkowników i zaufanie producentów samochodów.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Opony z bie?nikiem asymetrycznym dziel? si? na dwa obszary – zewn?trzny i wewn?trzny. Takie modele wygl?da jakby by?y przeci?te na pó?. Ma to ogromny wp?yw na osi?gi takiego ogumienia. Cz??? zewn?trzna odpowiada za trakcj? podczas dynamicznego manewrowania czy pokonywania zakr?tów, a wewn?trzna umo?liwia skuteczne hamowanie i przyspieszanie oraz odprowadza wod? spod opony. Oprócz tego bie?nik asymetryczny jest wyj?tkowo odporny na nieregularne zu?ycie. Opony asymetryczne cz?sto s? montowane w samochodach o du?ej mocy.

Oznaczenia 109Y, XL oraz FP

Napisy „109” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1030 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Opona z oznaczeniem FP posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona na sezon letni

Opony letnie to produkty, które s? tworzone z my?l? o zapewnieniu wysokiej przyczepno?ci i sprawnego hamowania, a tak?e komfortu jazdy i oszcz?dno?ci paliwa w warunkach panuj?cych na drogach w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni – w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. W oponach letnich (dziel?cych si? na klasy bud?etow?, ?redni? i wy?sz?) stosowane s? g?ównie bie?niki kierunkowe i asymetryczne. Jak kupi? opony letnie? Najlepiej zapozna? si? z ich etykietami, sprawdzi? wyniki testów i opinie u?ytkowników.

Gwarancja na opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Gwarancja na opony Goodyear jest wa?na przez 5 lat od daty ich produkcji, któr? mo?na znale?? na ?cianie bocznej ka?dego modelu pod postaci? numeru DOT. Standardowo mo?na zareklamowa? opony, które posiadaj? wady zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Je?li ewentualna reklamacja opon Goodyear zostanie uznana, kierowca ma prawo do uzyskania rekompensaty, której wysoko?? zale?y od stopnia zu?ycia uszkodzonego modelu.

Opinie kierowców rozmiaru 255/50 R20 o oponach Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Opinie o oponach letnich Goodyear s? doskona?ym ?ród?em informacji o osi?gach poszczególnych modeli. Mo?na je znale?? mi?dzy innymi na forach internetowych, portalach spo?eczno?ciowych czy porównywarkach cenowych. Przyk?adowe recenzje brzmi? nast?puj?co: „gor?co polecam te opony i my?l?, ?e kupi? je ponownie za kilka sezonów”; „u?atwiaj? zapanowanie nad samochodem, maj? bardzo krótk? drog? hamowania”; „nie wida? nadmiernego zu?ycia, pod wzgl?dem prowadzenia s? niemal?e idealne”; „zdecydowanie warte zakupu”.

Goodyear: Opony terenowe letnie

lexus is 2021, jazz honda, maz wywrotka, volvo s60 ii awarie i problemy, pro ceed, plandeka na samochód osobowy, camaro ss 1969

yyyyy