Nokian Tyres WR SUV 4 235/45R20 100V

849,00

Opis

Nokian Tyres WR SUV 4 235/45R20 100V

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 w rozmiarze 235/45 R20 100V XL

Opony Nokian WR SUV 4 235/45 R20 100 V zosta?y wyprodukowane z my?l? o zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego podró?owania. W przypadku rozmiaru 235/45 R20 ich szeroko?? wynosi 235 mm, wysoko?? profilu to procent z szeroko?ci (tutaj 45% z 235 wynosi 105,75), litera stanowi informacj? o typie konstrukcji opony (zwykle radialny, ale niektóre opony maj? te? budow? diagonaln?), a ?rednica felgi przeznaczonej do zamontowania na niej tej opony to 20 cali. Kolejne dwa oznaczenia (100 i V) to odpowiednio indeks no?no?ci i pr?dko?ci opon zimowych Nokian WR SUV 4 235/45 R20. Indeks no?no?ci to najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? i wynosi ona tu 800 kg, natomiast sama dopuszczalna pr?dko?? w przypadku tych opon to 240 km/h. Omawiany produkt najlepiej sprawdzi si? w samochodach Volvo XC90, BMW Seria 5, Renault Grand Scenic, Skoda Superb czy BMW X5.

Opony do aut 4×4 / SUV

WR SUV 4 w rozmiarze 235/45 R20 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV zyska?y na popularno?ci, gdy na drogach zacz??o pojawia? si? coraz wi?cej samochodów osobowych z nap?dem na cztery ko?a okre?lanych mianem sportowo-u?ytkowych czy te? crossoverów. Opony tego typu najcz??ciej maj? taki sam bie?nik, jak modele osobowe (nawet takie same nazwy z dopiskiem SUV). Ze wzgl?du na wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci aut, w których s? montowane, s? wyposa?one w usztywnione ?ciany boczne i maj? wy?sz? no?no??. Opony do aut SUV mog? mie? technologi? Run Flat i rant ochronny felgi.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Modele opon klasy premium produkowane s? w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i z najlepszych sk?adników. W efekcie cechuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów (bezpiecze?stwo, komfort, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie) i montowane s? przez kierowców o agresywnym stylu jazdy, do mocnych samochodów lub przez osoby cz?sto wyruszaj?ce w d?ugie trasy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Nokian, Hankook, Goodyear, Michelin, Continental, Pirelli czy Bridgestone – uznawane s? one za najlepsze na rynku.

Etykieta unijna opon WR SUV 4 235/45 R20 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa Etykieta unijna na oponach informuje mi?dzy innymi o poziomie oporów toczenia, które maj? wp?yw na zu?ycie paliwa przez samochód, a w efekcie emisj? spalin. Im mniejsze opory, tym auto powinno pali? mniej – nawet 0,25 litra na 100 km. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza). Taka skala widnieje na etykietach, ale warto wiedzie?, ?e ocena D nie jest stosowana – jest to tak zwana klasa pusta dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych w tej kategorii. Jako ciekawostk? dodam, i? 21 produktów spe?niaj?cych kryteria – opony zimowe (sezon), 20 cali (?rednica) oraz premium (klasa) – uzyska?o ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Bezpiecze?stwo jazdy uzale?nione jest w du?ej mierze od przyczepno?ci opony na mokrej nawierzchni. Droga hamowania w takich warunkach oceniana jest z pomoc? siedmiostopniowej skali literowej. Najlepsze modele nagradzane s? liter? „A” – najs?absze zalicza si? do klasy „G”. Ha?as na zewn?trz Nat??enie ha?asu podczas pracy opony oznaczane jest warto?ci? liczbow? podan? w decybelach (dB) oraz graficznym znakiem z jedn? fal? (ha?as co najmniej 3 dB poni?ej limitu UE), dwoma falami (ha?as na poziomie równym lub ni?szym maksymalnie o 3dB od limitu UE) oraz trzema falami (nat??enie powy?ej limitu unijnego). Na koniec informacja, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony 235/45 R20 (rozmiar) oraz zimowe (sezon) – uzyska? ocen? „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Nokian

Nokian to producent opon klasy wy?szej, który pochodzi z dalekiej Pó?nocy, a konkretnie z Finlandii. Doskona?e opinie kierowców i wysokie pozycje w rankingach to efekt nowoczesnych i ekologicznych rozwi?za? technologicznych zastosowanych podczas produkcji. Letnie i zimowe opony Nokian oferuj? bardzo dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, umo?liwiaj? obni?enie poziomu spalania paliwa i zapewniaj? komfortowe podró?owanie w mie?cie i na trasie. To dopracowane produkty dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian WR SUV 4 235/45 R20 100V? Poznaj jej wady i zalety

Model WR SUV 4 (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony z bie?nikiem kierunkowym charakteryzuj? si? uk?adem rowków, który kszta?tem przypomina liter? „V”. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu opony kierunkowe s? w stanie doskonale odprowadza? wod? i b?oto po?niegowe. Badania wykaza?y, ?e oferuj? o 20% wy?sz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu do opon asymetrycznych. Z tego wzgl?du kierunkowa rze?ba jest stosowana w wi?kszo?ci opon zimowych. Do pozosta?ych zalet omawianego bie?nika nale?? dobre trzymanie toru jazdy oraz atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 100V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „100” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 800 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona zimowa

Nokian WR SUV 4 235/45 R20 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to segment ogumienia, który powsta? w celu zapewnienia bezpiecznego i komfortowego podró?owania w zimowych warunkach. Najcz??ciej s? wyposa?one w bie?nik kierunkowy (dla lepszego odprowadzania ?niegu, wody i b?ota po?niegowego) lub rzadziej asymetryczny (w przypadku modeli do aut o du?ej mocy). Bie?nik ka?dej opony zimowe pokryty jest sieci? drobnych naci?? (lameli), które wgryzaj? si? w ?nieg zwi?kszaj?c stopie? panowania nad samochodem. Monta? opon zimowych jest zalecany, gdy temperatury regularnie spadaj? poni?ej 7 st. C.

Gwarancja na opony WR SUV 4

Ka?dy kupuj?cy opony Nokian otrzymuje na nie 5-letni? gwarancj? liczon? od daty zakupu. Reklamacji podlegaj? wszelkie wady wynikaj?ce z materia?ów u?ytych do produkcji, jako?ci wykonania czy konstrukcji oraz modele po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e zosta?o ono wykonane przez firm? Nokian lub autoryzowany przez ni? serwis. Warto pami?ta?, ?eby opony do ewentualnej reklamacji odda? nie pó?niej ni? 2 miesi?ce po odkryciu wady. W przypadku jej uznania producent zwraca cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (im mniej zu?yta, tym wi?ksza kwota zwrotu).

Opinie kierowców rozmiaru 235/45 R20 o oponach Nokian WR SUV 4

Opinie o zimówkach Nokiana publikowane s? na ró?nego rodzaju forach tematycznych, portalach spo?eczno?ciowych czy stronach sklepów internetowych z oponami. Ich wyd?wi?k jest w wi?kszo?ci przypadków pozytywny. Przyk?adowe komentarze brzmi? nast?puj?co: „dobre, wytrzyma?e opony – samochód je?dzi codziennie z ?adunkiem, a one spokojnie wytrzymuj? ca?y sezon – 60 tysi?cy kilometrów”, „dobre prowadzenie, przy intensywnym u?ytkowaniu nie wida? jakich? uszkodze? czy bardzo szybkiego zu?ycia”.

Nokian Tyres: Opony zimowe

mercedes-benz glk, audi a3 8p sline, octavia rs kombi, chłodnia stacjonarna, jak usunąć naklejkę rejestracyjną z szyby samochodu, honda accord viii kombi, mw750, rejestracja warszawa, honda 750 nc, ducati superleggera, przekroczyć rubikon, bmw 530 i, steyr ciężarówka, umowa o kupno auta, mercedes gle 53 amg, testy znaki drogowe, minivan toyota

yyyyy