Opony Nokian Tyres Wr SUV 4 295/40R21 111V XL

1 065,00

Opis

Opony Nokian Tyres Wr SUV 4 295/40R21 111V XL

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 w rozmiarze 295/40 R21 111V XL

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 295/40 R21 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu BMW Seria 7, Porsche Cayenne, VW Touareg, auta niemieckie, japo?skie czy francuskie. Ich konstrukcja i osi?gi s? dostosowane do mo?liwo?ci w?a?nie takich aut i oczekiwa? ich kierowców. Prezentowany tutaj model Nokian WR SUV 4 295/40 R21 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? C za poziom oporów toczenia, C w pomiarze drogi hamowania na mokrej drodze i 74 dB za emisj? ha?asu zewn?trznego. Rozmiar 295/40 R21 opon Nokian WR SUV 4 nale?y czyta? nast?puj?co: szeroko?? 295 mm, wysoko?? profilu 40 (jako procent z szeroko?ci, czyli 118 mm) i ?rednica 21 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. Omawiane opony Nokian WR SUV 4 295/40 R21 maj? indeks pr?dko?ci V (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 240 km/h) i indeks no?no?ci 111 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 1090 kg).

Idealny wybór do aut segmentu SUV

WR SUV 4 w rozmiarze 295/40 R21 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony 4×4 cz?sto s? mylone z produktami do samochodów typu SUV. Omawiane tutaj produkty maj? agresywny bie?nik z blokami w postaci klocków, a opony SUV s? zbli?one do osobowych. Opony terenowe najlepiej sprawdzaj? si? podczas jazdy po bezdro?ach – na b?ocie, trawie, kamieniach itp. W?ród opon terenowych wyró?niamy A/T – All Terrain (dobrze radz? sobie na asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren). Opony terenowe znajdziemy w ofertach marek ekonomicznych, ?rednich i premium.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium oferuj? doskona?e parametry, dzi?ki wykonaniu z najwy?szej jako?ci sk?adników i zastosowaniu innowacyjnych technologii. Pionierska rze?ba bie?nika, specjalnie opracowana mieszanka gumowa i wprowadzenie na rynek poprzedzone d?ugotrwa?ymi badaniami, sprawiaj? ?e opony premium to rozwi?zanie dla najbardziej wymagaj?cych kierowców. Sprawdz? si? szczególnie w samochodach szybkich, sportowych, gwarantuj?c doskona?y komfort i bezpiecze?stwo zarówno na suchej, jak i na mokrej nawierzchni.

Etykieta unijna opon WR SUV 4 295/40 R21 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 295/40 R21 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena C Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 72 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony zimowe (sezon), 21 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 74 dB Jednym z parametrów, które mo?na porówna? dzi?ki etykiecie do??czonej do opony jest ha?as na zewn?trz auta. Mierzony jest on podczas ruchu i wyra?any w decybelach oraz za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opony generuj?ce niski ha?as, a trzy – najwi?kszy, jednak wci?? nie przekraczaj?cy obowi?zuj?cej normy. Najcichsze opony s? najbardziej przyjazne ?rodowisku. Nale?y te? pami?ta?, ?e badanie jakiemu obowi?zkowo poddaje si? modele obejmuj? tylko g?o?no?? na zewn?trz auta, a nie w ?rodku pojazdu. Wynik „74 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony WR SUV 4 (model) oraz 21 cali (?rednica).

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium pochodz?cy z Finlandii. Firma specjalizuje si? w modelach przystosowanych do jazdy w najtrudniejszych i zmieniaj?cych si? warunkach atmosferycznych. Zarówno opony letnie, jak i zimowe Nokian doskonale sprawdzaj? si? w kapry?nej aurze Europy ?rodkowej. Nowoczesne technologie i ekologiczne materia?y wykorzystywane podczas produkcji przek?adaj? si? na wysok? przyczepno??, efektywno?? paliwow? i komfort podró?owania. Opony Nokian mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach i dobrymi opiniami kierowców.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian WR SUV 4 295/40 R21 111V? Poznaj jej wady i zalety

Model WR SUV 4 (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony kierunkowe charakteryzuj? si? rze?b? bie?nika przypominaj?c? liter? V. Taka budowa sprzyja odprowadzaniu wody i b?ota po?niegowego, dlatego wyposa?one w ni? opony to najcz??ciej modele zimowe. Montuj?c tego rodzaju ogumienie nale?y zwróci? uwag? na odpowiedni kierunek rze?by – tylko wówczas opona spe?ni swoj? funkcj? i b?dzie zapewnia?a bezpieczne prowadzenie. Bie?niki kierunkowe charakteryzuj? si? bardzo dobrymi w?a?ciwo?ciami trakcyjnymi, dzi?ki czemu zapewniaj? maksymalne bezpiecze?stwo jazdy nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Oznaczenia 111V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „111” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1090 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony zimowe

Nokian WR SUV 4 295/40 R21 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe ró?ni? si? od letnich bie?nikiem, który jest wyposa?ony w wi?ksz? liczb? rowków odprowadzaj?cych wod? i b?oto po?niegowe. Ponadto, ogumienie przeznaczone na zim?, zbudowane jest na bazie specjalnej mieszanki gumowej zawieraj?cej w sk?adzie wi?ksz? ilo?? krzemionki. Odpowiada ona za elastyczno?? w niskich temperaturach, a co za tym idzie lepsz? przyczepno??. Dzi?ki po??czeniu zoptymalizowanego bie?nika z przystosowan? do niskich temperatur mieszank?, opony zimowe zapewniaj? nie tylko komfort jazdy, ale tak?e bezpiecze?stwo w trudnych warunkach.

Gwarancja na opony WR SUV 4

Opony Nokian maj? 5-letni? gwarancj?, której bieg jest liczony od daty zakupu. Warto wiedzie?, ?e je?li wada produktu jest widoczna tylko po napompowaniu, to do reklamacji trzeba odda? opon? wraz z felg?, na której jest zamontowana. Reklamacji podlegaj? tak?e opony po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e wykona?a je firma Nokian lub autoryzowany serwisant. Zg?osi? mo?na wszelkie uchybienia zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Po uznaniu reklamacji zwracana jest cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (proporcjonalnie do jej zu?ycia).

Opinie kierowców rozmiaru 295/40 R21 o oponach Nokian WR SUV 4

Opony zimowe Nokian mog? pochwali? si? bardzo dobrymi opiniami kierowców. S? one publikowane na portalach spo?eczno?ciowych, forach bran?owych czy po prostu stronach sklepów z oponami. Kierowcy podkre?laj? doskona?e osi?gi opon zimowych Nokian na ?niegu, b?ocie po?niegowym i mokrej nawierzchni. Cenione s? tak?e ich w?a?ciwo?ci ekologiczne (ma?e opory toczenia) czy niski poziom ha?asu wp?ywaj?cy na komfort jazdy. To dopracowane produkty, które znalaz?y wielu zadowolonych u?ytkowników.

Nokian Tyres: Opony terenowe zimowe

wyważanie kół z testem drogowym, autolichen2 otomoto, mercedes cla autocentrum, astro chevrolet, suv w dobrej cenie, volvo v60 d4 opinie, 2015 jaguar, ford f250, fiat doblo maxi otomoto, volvo v60 t5, czujnik położenia wału audi a3 gdzie jest, honda hr-v opinie

yyyyy