Opony Goodride SL369 225/70R15 100T

385,69

Opis

Opony Goodride SL369 225/70R15 100T

Opony letnie Goodride SL369 w rozmiarze 225/70 R15 100T OWL

Opony letnie Goodride SL369 225/70 R15 doskonale sprawdz? si? w samochodach typu VW Touran, Citroen C3, Toyota Auris, VW Jetta, Skoda Roomster lub innych o podobnej charakterystyce. Prezentowany model charakteryzuje si? nast?puj?cymi parametrami w ramach europejskiego systemu etykiet: F za opory toczenia, E w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 71 dB w ramach pomiaru emitowanego ha?asu zewn?trznego. Jego indeks pr?dko?ci wynosi z kolei T, co oznacza maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?? 190 km/h, a indeks no?no?ci 100 – dopuszczalne obci??enie to 800 kg na jedn? opon?. Warto tak?e wspomnie? jak nale?y czyta? rozmiar 225/70 R15 opon Goodride SL369: pierwsza liczba – 225 to szeroko?? mierzona w milimetrach, druga – 70 to szeroko?? profilu podawana jako procent z wysoko?ci (tutaj 70% z 225 daje 157,50 mm), „R” oznacza konstrukcj? radialn?, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony – w tym przypadku 15 cali.

Opony do samochodu 4×4 / SUV

SL369 w rozmiarze 225/70 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony terenowe to wyspecjalizowane produkty, które przeznaczone s? do samochodów 4×4 poruszaj?cych si? po ró?nego rodzaju bezdro?ach. Nie nale?y ich myli? z oponami do aut typu SUV, ale czasami s? montowane tak?e i w tym typie samochodów. Opony terenowe typu All Terrain (A/T) mog? by? u?ytkowane zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Modele typu Mud Terrain (M/T) lepiej radz? sobie w terenie, ale mo?na na nich je?dzi? równie? po drogach publicznych. Rzadziej spotykane Extrem przeznaczone s? g?ównie w teren.

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Goodride pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej to idealna propozycja dla kierowców, którzy chc? zaoszcz?dzi? na zakupie opon, pokonuj? ma?e przebiegi roczne, posiadaj? samochód o mniejszej mocy lub preferuj? spokojny styl jazdy. Opony ekonomiczne produkowane s? w oparciu o nieco starsze technologie, ni? modele ze ?redniej lub wy?szej pó?ki i z tego wynika ich ni?sza cena. Oferuj? dobre osi?gi na suchej i mokrej nawierzchni oraz panowanie nad samochodem w warunkach zimowych. Do marek klasy ekonomicznej zaliczaj? si? m.in. Goodride, Dayton, Firemax, D?bica, Barum, Sunny czy Matador.

Etykieta unijna opon SL369 225/70 R15 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena F Etykieta unijna na oponach zawiera mi?dzy innymi informacje o oporach toczenia danego produktu. Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y (mi?dzy innymi tarcie, opór powietrza itp.), co w uproszczeniu przek?ada si? na ilo?? energii potrzebnej do wprawienia ko?a w ruch, czy utrzymania po??danej pr?dko?ci. Im wi?ksze opory toczenia, tym wi?ksze spalanie paliwa i emisja spalin przez samochód. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza), przy czym klasa D nie jest stosowana. Tak? sam? ocen? – „F” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony SL369 (model) oraz 15 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena E Jednym z parametrów, który uwzgl?dniono na etykiecie unijnej do??czonej do opony jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo istotna wiadomo?? dla osób, które chc? wybra? najlepsze opony, poniewa? okre?la on bezpieczne zachowanie samochodu podczas trudnych warunków pogodowych. Skala parametru obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Co ciekawe, ró?nice w odleg?o?ci hamowania na mokrym mi?dzy modelem z liter? A, a tym z F (ocena G nie jest u?ywana) wynosz? a? 18 metrów. Ha?as na zewn?trz – 71 dB Zmniejszenie ha?asu wytwarzanego przez opony podczas jazdy, to nie tylko wi?kszy komfort dla kierowców i mieszka?ców miast, ale tak?e element wp?ywaj?cy na chronienie ?rodowiska naturalnego. Dzi?ki zawarciu na unijnej etykiecie do??czonej do opony informacji dotycz?cej ha?asu zewn?trznego generowanego przez opon?, ka?dy kierowca mo?e wybra? model gwarantuj?cy odpowiedni poziom komfortu. Parametr wyra?a si? w decybelach, a tak?e za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego trzy fale d?wi?kowe, gdzie jedna fala okre?la opony najcichsze, a trzy – emituj?ce najwi?cej ha?asu zewn?trznego. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 15 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 225/70 R15 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Goodride

Goodride dostarcza na rynek opony klasy ekonomicznej charakteryzuj?ce si? korzystn? cen? i zrównowa?onymi osi?gami. Ta chi?ska marka oferuje jedne z najpopularniejszych opon sprzedawanych w Polsce. Kierowcy ceni? opony Goodride za bezpiecze?stwo jazdy i dobre parametry na mokrej nawierzchni bez konieczno?ci przep?acania. Firma oferuje nie tylko opony do aut osobowych, ale te? ogumienie do SUV-ów, motocykli, ci??arówek, autobusów, a tak?e specjalistycznego sprz?tu rolniczego i przemys?owego.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Goodride SL369 225/70 R15 100T? Poznaj jej wady i zalety

Model SL369 (Goodride) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które kiedy? by?o stosowane w samochodach osobowych. Obecnie tego typu rze?b? mo?na spotka? g?ównie w modelach przeznaczonych do aut dostawczych i ci??arowych. Cech? charakterystyczn? takich opon jest to, ?e dwie po?owy bie?nika maj? taki sam wzór. W zwi?zku z tym kierunek toczenia czy sposób monta?u nie maj? tu znaczenia. Takimi oponami ?atwo rotowa? na samochodzie, s? odporne na zu?ycie, a ich koszt produkcji jest najni?szy. Z drugiej strony oferuj? przeci?tne osi?gi zwi?zane z bezpiecze?stwem.

Oznaczenia 100T oraz OWL

Napisy „100” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 800 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie OWL – ang. Outlined White Letters. Oznacza opon? z literami zarysowanymi bia?ymi konturami.

Opona letnia

Goodride SL369 225/70 R15 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie, jak sama ich nazwa wskazuje, przeznaczone s? na sezon letni. W zwi?zku z tym cechuj? si? okre?lonymi parametrami gwarantuj?cymi bezpieczn? jazd? w czasie tej pory roku. Bie?nik opon letnich jest stosunkowo p?aski, posiadaj?cy niewiele rowków i naci??. Dzi?ki temu opona styka si? z pod?o?em wi?ksz? powierzchni?, a to przek?ada si? na lepsz? przyczepno??. Równie? mieszanka gumowa, z której zbudowano model letni ró?ni si? od tej stosowanej przy innych sezonach, a jej sk?ad gwarantuje wi?ksz? stabilno?? i twardo?? w wysokich temperaturach.

Gwarancja na opony SL369

Na uznanie gwarancji przez producenta mo?na liczy? tylko w przypadku wyst?pienia wady fabrycznej. Warto j? zg?osi? niezw?ocznie po jej wykryciu, poniewa? reklamowanie opon b?d?cych przedmiotami ulegaj?cymi naturalnemu zu?yciu bywa trudne. Problemu nie powinno by? natomiast w momencie zauwa?enia deformacji opony, trudno?ci z wywa?eniem modelu czy widocznego uszkodzenia jeszcze przed monta?em. W przypadku opon klasy bud?etowej Goodride, producent udziela gwarancji trwaj?cej 2 lata od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 225/70 R15 o oponach Goodride SL369

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Goodride: Opony terenowe letnie

is 200, a6 2019, mazda 2 2015, gla 220 4matic, seat ibiza 3 2003, mercedes s klasa 2002, jak sprawdzić gdzie wyprodukowano samochód, białoruś traktor, terenowy suv, bmw elektryczne i3 cena, jazda bez ważnego prawa jazdy, audi a4 b6 1.8t dane techniczne, ecosport, toyota sekwoja

yyyyy