Nikon D7500 + 18-140mm VR

6 089,00

Opis

Nikon D7500 + 18-140mm VR

Lustrzanka cyfrowaD7500 + 18-140mm VR – VBA510K002

Rozgl?daj si? za czym? nowym. Zrób epokowe zdj?cie.Poszukiwanie idealnego uj?cia mo?e Ci? zaprowadzi? w dowolne miejsce. Wybierz si? tam z zaawansowanym, por?cznym aparatem D7500 o du?ych mo?liwo?ciach komunikacyjnych. Rejestruj przepi?kne zdj?cia w formacie DX dzi?ki rozwi?zaniom przeniesionym z flagowego modelu Nikon D500.

Realizuj ambicje. Jako?? zdj?? przej?ta z flagowego modelu D500.

Wsz?dzie, gdzie chcesz. W ?wietle lub w mroku. Od epokowego zdj?cia dzieli Ci? jedno pstrykni?cie. Matryca w formacie DX o rozdzielczo?ci 20,9 mln pikseli. EXPEED 5. Czujnik pomiaru ?wiat?a RGB ze 180 tys. pikseli.
Model D7500 rejestruje wyra?ne zdj?cia o wysokiej rozdzielczo?ci i p?ynnych przej?ciach tonalnych. Cechuje si? ponadto bardzo dok?adnym rozpoznawaniem obiektów i doskona?? jako?ci? obrazu przy wysokiej czu?o?ci ISO. Jako?? materia?u wideo rejestrowanego w rozdzielczo?ci 4K/UHD potrafi wprost oczarowa?. Zastosowany w tym aparacie system Picture Control u?atwia nadawanie w?asnego stylu twórczego rejestrowanym zdj?ciom i filmom.

Czas na nocn? sesj?. Zachwycaj?ca czu?o??.

Doskona?e wyniki przy s?abym o?wietleniu. Dzi?ki zakresowi czu?o?ci ISO 100–51200 z mo?liwo?ci? rozszerzenia do odpowiednika ISO 1640000 modelowi D7500 niestraszny jest mrok.
Szybki procesor przetwarzania obrazu EXPEED 5 zapewnia doskona?? jako?? zdj?? w ca?ym zakresie czu?o?ci ISO. Drobny szum zosta? znacznie zredukowany i nawet przyci?te zdj?cia zrobione z wysok? czu?o?ci? ISO zachowuj? swoj? jako??. Dzi?ki ustawieniu Hi 5 mo?na fotografowa? z niewiarygodnym poziomem czu?o?ci stanowi?cym odpowiednik ISO 1640000, by w pe?ni wykorzysta? ca?e dost?pne ?wiat?o.

Uchwy? ka?dy szczegó?. Doskona?e rozpoznawanie obiektów.Dok?adne ustalanie ekspozycji nawet przy dynamicznych uj?ciach. Czujnik pomiaru ekspozycji RGB o 180 tys. pikseli z zaawansowanym systemem rozpoznawania scenerii.
Wspó?dzia?anie czujnika pomiaru ekspozycji RGB o 180 tys. pikseli z zaawansowanym systemem rozpoznawania scenerii zapewnia wykonywanie udanych zdj?? w ka?dej sytuacji – nawet je?li kadr obejmuje niewielkie lub szybko poruszaj?ce si? obiekty. W przypadku scenerii o wysokim kontra?cie nowa metoda pomiaru chroni?ca jasne obszary przed prze?wietleniem b?dzie nadawa? priorytet najja?niejszym obiektom wyst?puj?cym w kadrze, by zapobiega? ich prze?wietleniu.

Zawsze ostro. Wyj?tkowo precyzyjny AF.Niezale?nie od tego, co fotografujesz, 51-polowy AF b?yskawicznie ustawi ostro?? na wskazanym obiekcie i ju? jej nie straci. Nawet gdy jedynym ?ród?em ?wiat?a jest Ksi??yc.
System AF zawiera 15 ?rodkowych czujników krzy?owych i zachowuje precyzj? dzia?ania a? do imponuj?cego poziomu -3 EV. Dzi?ki temu mo?na wykonywa? zdj?cia nocne o doskona?ej ostro?ci bez dodatkowego ?ród?a ?wiat?a. Tryb wyboru pola AF z grupy usprawnia wykrywanie i ?ledzenie stosunkowo niewielkich obiektów znajduj?cych si? blisko kontrastowego lub rozpraszaj?cego t?a.

Uchwycisz ka?d? chwil?. Tryb zdj?? seryjnych z szybko?ci? 8 kl./s.Mo?liwo?? uzyskania idealnego uj?cia nawet w przypadku szybko rozgrywaj?cych si? wydarze?. Mo?liwo?? rejestrowania do 50 zdj?? w formacie NEF (RAW) lub 100 zdj?? JPEG w jednej serii.
Nigdy nie przegapisz najwa?niejszego momentu danego wydarzenia. Rejestrowanie do 50 zdj?? z szybko?ci? oko?o 8 kl./s w skompresowanym, bezstratnym, 14-bitowym formacie RAW. Albo rejestrowanie do 100 du?ych zdj?? JPEG Fine w jednej serii. Pe?ne ?ledzenie AF/AE podczas wykonywania zdj?? seryjnych zapewnia, ?e szybko?? rejestracji nie jest osi?gana kosztem precyzji obrazu.

Zmie? perspektyw?. Odchylany ekran i dotykowe elementy steruj?ce.Nieoczekiwane przygody mog? Ci? spotka? wsz?dzie. Za jednym dotkni?ciem eleganckiego, odchylanego ekranu dotykowego ustawisz ostro?? i zrobisz zdj?cie, trzymaj?c aparat wysoko nad g?ow? lub ustawiaj?c go pod niecodziennym k?tem.
Odchylany ekran o przek?tnej 8 cm (3,2 cala) umo?liwia obs?ug? AF i spustu migawki za po?rednictwem dotykowych elementów steruj?cych podczas fotografowania w trybie podgl?du na ?ywo. A wygodnie umieszczone pokr?t?o sterowania i wybierak wielofunkcyjny u?atwiaj? zmian? ustawie? podczas fotografowania.

Konsekwentnie realizuj swoj? wizj?. Wizjer optyczny o wysokiej rozdzielczo?ci.

Idealne zdj?cia wykonywane bez rozpraszania uwagi. To mo?liwe dzi?ki wizjerowi optycznemu z pryzmatem pentagonalnym, który zapewnia niemal 100-procentowe pokrycie kadru.
Uk?ad optyczny wizjera zapewnia niewiarygodn? wyrazisto?? obrazu ogl?danego przez obiektyw. ?wiat?o s?oneczne, odblaski i drgania s? eliminowane: widzisz dok?adnie to, co zarejestrujesz. A je?li u?ywasz teleobiektywu, dzi?ki wizjerowi mo?esz trzyma? aparat w sposób zwi?kszaj?cy stabilno?? uj??.

Opcjonalne Akcesoria

Nikon Akumulator jonowo-litowy EN-EL15c

od
274,00
z?

Nikon Torba VAE30004

od
186,00
z?

Nikon SB-700

od
1489,00
z?

Nikon SB-5000

od
2799,00
z?

Nikon SB-500

od
1099,00
z?

Nikon pilot zdalnego sterowania Nikon ML-L3 (FFW002AA)

od
12,00
z?

Nikon Przewód zdalnego sterowania MC-DC2 (VDR00101)

od
159,00
z?

Nikon Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R11b

od
749,00
z?

Nikon Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-1

od
2849,00
z?

Nikon: Lustrzanki cyfrowe

gta 5 samochody i ich odpowiedniki, jak często wymieniać olej w silniku, umowa przedwstępna kupna samochodu, mini quad dla dzieci, tanie cabrio, oc na motocykl 125, kombi nadwozie

yyyyy