NEO TOOLS Zestaw wkr?taków i ko?cówek wkr?takowych 37 EL 04-210

84,00

Opis

NEO TOOLS Zestaw wkr?taków i ko?cówek wkr?takowych 37 EL 04-210

Zestaw wkr?taków i ko?cówek wkr?takowych NEO (nr ref. 04-210) zawiera 37 wysokiej jako?ci elementów. Grot ka?dego wkr?taka wykonany z bardzo wytrzyma?ej stali S2, zapewniaj?cej d?ug? ?ywotno??. Wkr?taki posiadaj? magnetyczn? ko?cówk?. Trójgraniasty kszta?t uchwytu z wyprofilowanym oparciem dla kciuka zmniejsza obci??enie d?oni podczas pracy i u?atwia uzyskanie optymalnego momentu obrotowego. Uchwyt dwumateria?owy zapobiega ?lizganiu si? w d?oni, odporny jest na dzia?anie chemikaliów, olejów i smarów. Jako?? narz?dzia potwierdzona 25-letni? gwarancj? producenta. To wszystko, razem z 8 najwy?szej jako?ci wkr?takami precyzyjnymi oraz 20 bitami o ró?nych kszta?tach i rozmiarach, zamkni?te w por?cznym stojaku u?atwiaj?cym przechowywanie. Marka NEO spe?nia oczekiwania profesjonalistów.

NEO TOOLS
NEO TOOLS to marka, dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników. Wierzymy, ?e bezkompromisowa jako?? to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu.• Wysokiej klasy narz?dzia produkowane w oparciu o nowoczesne materia?y i    technologie gwarantuj?ce najwy?sz? trwa?o?? i niezawodno??.
• Wysoka jako?? przetestowana laboratoryjnie i potwierdzona przez u?ytkowników.
• Najlepsza do prac w wymagaj?cych warunkach.

GWARANCJA Nasze narz?dzia r?czne stworzone zosta?y z my?l? o najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikach. Aby sprosta? ich oczekiwaniom spe?niaj? najwy?sze kryteria jako?ciowe. Dlatego w procesie produkcji wykorzystujemy starannie wyselekcjonowane materia?y, a jako?? narz?dzi jest stale weryfikowania w trakcie rygorystycznych procedur kontrolnych. W ich efekcie jeste?my w stanie zagwarantowa? najwy?sz? jako?? czego znakiem jest 25-letni okres ochrony gwarancyjnej na narz?dzia mechaniczne NEO. Swoim zakresem obejmuje ona wszelkie wady produkcyjne i materia?owe, które zosta?y wykryte w okresie 25 lat liczonych od momentu zakupu produktu. Wybieraj?c NEO jako?? dostajesz w standardzie. *25 lat gwarancji oraz certyfikat TÜV M+T (Monitoring + Testing) posiadaj? wybrane produkty NEO – szczegó?y na stronie neo-tools.com

CERTYFIKATY Oferowane produkty s? gwarancj? wysokiej klasy materia?ów, najnowszych technologii i designu. Z satysfakcj? obserwujemy jak z roku na rok zdobywamy coraz wi?ksze zaufanie w?ród wymagaj?cych profesjonalistów, którzy poszukuj? rozwi?za? na najwy?szym poziomie. Dowodem tego s? liczne wyró?nienia, które ?wiadcz? o niezawodno?ci i uznaniu ze strony ?rodowiska biznesowego. Najwa?niejszym z nich jest mi?dzynarodowy certyfikat TÜV przyznany w 2012 roku, który jest piecz?tk? solidno?ci naszych narz?dzi. W ten sposób do??czyli?my do europejskiego grona ekspertów w kwestii Kontroli Jako?ci. Licencja obejmuje ponad 1000 produktów, w tym narz?dzia mechaniczne, budowlane, ??cz?ce, dekoratorskie i odzie? BHP (seria HD).

MATERIA?Y Specjali?ci NEO wiedz?, ?e profesjonali?ci poszukuj? narz?dzi, które sprawdz? si? w ka?dej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej i najbardziej nieprzewidywalnej. Narz?dzia NEO to gwarancja najwy?szej jako?ci stali, dok?adnego ci?cia oraz mocnych, ergonomicznych uchwytów (dwusk?adnikowa r?koje??).

LABORATORIUM NEO to narz?dzia dla profesjonalistów, dlatego ich najwy?sza jako?? i trwa?o?? s? dla nas priorytetem. W naszych laboratoriach ka?dego dnia poddajemy je specjalistycznym testom wytrzyma?o?ciowym. Jednak aby uzyska? pewno?? co do spe?nianych standardów powierzamy je tak?e niezale?nym, renomowanym o?rodkom badawczym. Ich efekt gwarantuj? najwa?niejsze certyfikaty jako?ciowe, które zosta?y przyznane narz?dziom r?cznym NEO. W?ród nich: TÜV T+M, ISO i DIN.

Neo Tools: ?rubokr?ty

mitsubishi outlander phev opinie, prawo jazdy jak zrobić, radio iveco daily, zuk kamper, najtansze nowe auto, 2008 volkswagen jetta, opel vectra 2.0 dti opinie, testy na prawo jazdy kat b

yyyyy