Nokian Tyres cLine Cargo 225/65R16 112T

521,00

Opis

Nokian Tyres cLine Cargo 225/65R16 112T

Opony letnie Nokian cLine Cargo w rozmiarze 225/65 R16 112/110T C

Jeste? posiadaczem samochodu typu Mercedes CLK, Opel Astra, Chevrolet Cruze czy Honda Accord i poszukujesz opon na sezon letni? Je?li tak, to z pewno?ci? zainteresuje Ci? Nokian cLine Cargo. Prezentowane opony maj? rozmiar 225/65 R16, ich indeks pr?dko?ci wynosi T (dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach to 190 km/h), a no?no?ci 112/110 (dopuszczalne obci??enie to 1120/1060 kg). Samo oznaczenie rozmiaru nale?y interpretowa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony mierzona w milimetrach (tu 225), druga to wysoko?? profilu (jest to procent z wysoko?ci, a wi?c w tym przypadku 65 procent z 225 wynosi 146,25 mm). „R” to informacja o radialnej budowie modelu, a ostatnia liczba to ?rednica mierzona w calach – tutaj 16. Prezentowane opony Nokian cLine Cargo 225/65 R16 mog? pochwali? si? nast?puj?cymi parametrami na etykietach: C za opory toczenia, C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 70 dB za ha?as zewn?trzny.

Opona do auta dostawczego

Opony dostawcze to modele, które montowane s? w ró?nego rodzaju vanach, busach i pó?ci??arówkach. Najcz??ciej s? oznaczane liter? „C”, która jest umieszczana na ich ?cianach bocznych obok rozmiaru. Opony dostawcze powinny zapewnia? dobre prowadzenie w zró?nicowanych warunkach, by? odporne na zu?ycie i dobrze znosi? du?e obci??enia. Warto wiedzie?, ?e w oponach dostawczych wyst?puj? dwa indeksy no?no?ci, np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony klasy premium to najbardziej nowoczesne modele na rynku, które oferuj? najwy?szy poziom osi?gów. Opony tego typu cz?sto s? wybierane do samochodów o du?ej mocy, przez kierowców pokonuj?cych du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy preferuj?cych agresywny styl jazdy. Opony klasy premium to modele oferowane mi?dzy innymi przez Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop. O jako?ci opon premium ?wiadcz? ich czo?owe pozycje w rankingach, najwy?sze klasy na etykietach oraz wiele pozytywnych recenzji kierowców.

Etykieta unijna opon cLine Cargo 225/65 R16 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Tak? sam? ocen? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Nokian (producent), letnie (sezon) oraz 225/65 R16 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena C Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony cLine Cargo (model) oraz 16 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 6 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 225/65 R16 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium pochodz?cy z Finlandii. Firma specjalizuje si? w modelach przystosowanych do jazdy w najtrudniejszych i zmieniaj?cych si? warunkach atmosferycznych. Zarówno opony letnie, jak i zimowe Nokian doskonale sprawdzaj? si? w kapry?nej aurze Europy ?rodkowej. Nowoczesne technologie i ekologiczne materia?y wykorzystywane podczas produkcji przek?adaj? si? na wysok? przyczepno??, efektywno?? paliwow? i komfort podró?owania. Opony Nokian mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach i dobrymi opiniami kierowców.

Symetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które jest najstarsze pod wzgl?dem technologicznym. Jest ono tak?e najta?sze pod wzgl?dem projektowania i produkcji. Dwie po?owy opony z omawian? rze?b? s? takie same, co sprawia, ?e mo?na je dowolnie zamontowa? na samochodzie i niezale?nie od kierunku toczenia pracuj? tak samo. W efekcie osi?gi opon z bie?nikiem symetrycznym s? do?? przeci?tne, szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach. Bie?nik symetryczny mo?na obecnie spotka? g?ównie w oponach ci??arowych i dostawczych.

Oznaczenia 112/110T oraz C

Napisy „112/110” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1120/1060 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opona letnia

Opony letnie to produkty, które s? tworzone z my?l? o zapewnieniu wysokiej przyczepno?ci i sprawnego hamowania, a tak?e komfortu jazdy i oszcz?dno?ci paliwa w warunkach panuj?cych na drogach w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni – w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. W oponach letnich (dziel?cych si? na klasy bud?etow?, ?redni? i wy?sz?) stosowane s? g?ównie bie?niki kierunkowe i asymetryczne. Jak kupi? opony letnie? Najlepiej zapozna? si? z ich etykietami, sprawdzi? wyniki testów i opinie u?ytkowników.

Gwarancja na opony cLine Cargo

Na opony Nokian udzielana jest 5-letnia gwarancja, która liczona jest od daty zakupu (mo?na j? znale?? na paragonie lub fakturze). Producent gwarantuje, ?e wszystkie modele wypuszczane na rynek charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci?, ale uchybienia mog? si? zdarzy?. W przypadku wykrycia wady, reklamacja powinna zosta? zg?oszona u autoryzowanego sprzedawcy opon Nokian w ci?gu dwóch miesi?cy. W przypadku jej uznania przys?uguje rekompensata finansowa w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 225/65 R16 o oponach Nokian cLine Cargo

Opinie o oponach letnich Nokian, które mo?na znale?? na ró?nego rodzaju portalach internetowych potwierdzaj? deklaracje producenta na temat osi?gów poszczególnych modeli. W opiniach o letnich Nokianach mo?na przeczyta?, ?e „maj? krótk? drog? hamowania i s? bardzo komfortowe: dobrze t?umi? nierówno?ci i s? ciche”; „jak na opony klasy premium dost?pne s? w bardzo dobrych cenach”; „sprawnie ruszaj? (nie buksuj?) na mokrej nawierzchni czy piachu, umo?liwiaj? wygodn? jazd? w trasach”.

Nokian Tyres: Opony dostawcze letnie

mondeo mk3 żarówki tył, mercedes w201, tiry w weekend, kasowanie inspekcji honda jazz, phaeton vw

gdańsk wypożyczalnia samochodów