Opony Goodride / Westlake SA 57 225/50R18 95W XL

287,00

Opis

Opony Goodride / Westlake SA 57 225/50R18 95W XL

Opony letnie Goodride SA57 w rozmiarze 225/50 R18 95W

Zadaniem opon Goodride SA57 225/50 R18 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze?stwa i komfortu podczas podró?owania w zró?nicowanych, i cz?sto zmiennych, warunkach drogowych. S? to opony letnie. Ich rozmiar nale?y interpretowa? w nast?puj?cy sposób: pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach (w prezentowanym przypadku 225 mm), druga liczba jest wysoko?ci? profilu podawan? jako procent z szeroko?ci (50 w milimetrach wynosi 112,50), a trzecia to ?rednica opony najcz??ciej podawana w calach (tutaj 18 cali). Opony Goodride SA57 225/50 R18 maj? maj? indeks pr?dko?ci W (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 270 km/h) i indeks no?no?ci 95 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 690 kg). Przeznaczone s? do samochodów typu Mini Countryman (II), BMW Seria 3 (F30) czy BMW Seria 3 (F30 FL). W ramach systemu etykietowana otrzyma?y klas? E w ramach pomiaru oporów toczenia (wp?yw na spalanie paliwa), B za hamowanie na mokrej drodze i 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opony do samochodów osobowych

SA57 w rozmiarze 225/50 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony do samochodów osobowych to segment przeznaczonych do szerokiego przekroju aut – od ma?ych samochodów miejskich, przez auta kombi, a? po limuzyny i auta sportowe wyposa?one w silniki o du?ej mocy. W zale?no?ci od potrzeb kierowcy, mo?na wybiera? spo?ród opon klasy ekonomicznej, ?redniej i premium. Charakteryzuj? si? ró?nym poziomem zaawansowania technologicznego, dzi?ki czemu spe?ni? oczekiwania kierowców chc?cych zarówno zadba? o bezpiecze?stwo jazdy, jak i tych, którym zale?y na bardziej sportowych osi?gach i komforcie w ka?dych warunkach.

Klasa – bud?etowa. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy Goodride pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej to idealna propozycja dla kierowców, którzy chc? zaoszcz?dzi? na zakupie opon, pokonuj? ma?e przebiegi roczne, posiadaj? samochód o mniejszej mocy lub preferuj? spokojny styl jazdy. Opony ekonomiczne produkowane s? w oparciu o nieco starsze technologie, ni? modele ze ?redniej lub wy?szej pó?ki i z tego wynika ich ni?sza cena. Oferuj? dobre osi?gi na suchej i mokrej nawierzchni oraz panowanie nad samochodem w warunkach zimowych. Do marek klasy ekonomicznej zaliczaj? si? m.in. Goodride, Imperial, Zeetex, Sunny, Dayton, Barum czy Laufenn.

Etykieta unijna opon SA57 225/50 R18 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena E Informacje o spalaniu paliwa umieszczane s? na etykietach do??czanych do opon i prezentowane w formie piktogramu oraz klas od A do G, gdzie klasa A oznacza najwi?ksz? ekonomiczno?? paliwow?. Jest to wa?na informacja, poniewa? im mniejsze opory toczenia, tym samochód ma mniejsze spalania i jest bardziej ekonomiczny w eksploatacji. To tak?e wa?na informacja dla wszystkich, którzy dbaj? o ?rodowisko naturalne – wi?ksza ekonomiczno?? paliwowa oznacza, ?e do atmosfery trafi mniej szkodliwych spalin. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Goodride (producent), letnie (sezon) oraz 225/50 R18 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Jednym z parametrów, o którym informuje unijna etykieta na opony, jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo wa?ny wska?nik, poniewa? wp?ywa na bezpiecze?stwo jazdy na danym modelu ogumienia. Okre?la si? j? na skali od A do G, gdzie A opisuje najkrótsz? drog? hamowania, a F najd?u?sz? (kategoriami D i G nie okre?la si? opon do samochodów osobowych). Ró?nica jednej klasy to oko?o 3 metry dystansu w drodze hamowania, co oznacza, ?e mi?dzy oponami skategoryzowanymi jako A i F, wyst?puje rozbie?no?? drogi hamowania obejmuj?ca a? 18 metrów. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 55 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony letnie (sezon), 18 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Je?eli zale?y ci na komfortowej je?dzie i chcesz, aby twój samochód by? jak najmniej uci??liwy dla ?rodowiska, zwró? uwag? na ha?as zewn?trzny generowany przez opon? podczas eksploatacji. Warto porówna? poszczególne modele mi?dzy sob? w zakresie tego parametru. To proste – oznaczenie g?o?no?ci znajdziesz na unijnej etykiecie, gdzie okre?lana jest w decybelach i przedstawiana za pomoc? piktogramu obejmuj?cego trzy fale. Jak go odczyta?? Opony z jedn? fal? s? najcichsze, podczas gdy te z zaznaczonymi trzema falami generuj? najwi?kszy ha?as w czasie jazdy.

Firma Goodride

Goodride to chi?ska marka opon reprezentuj?ca klas? ekonomiczn?. Oznacza to, ?e ogumienie gwarantuje bezpiecze?stwo na drodze i dobre zachowanie podczas codziennej jazdy, a przy tym jest dost?pne w atrakcyjnej cenie. Goodride wchodzi w sk?ad koncernu Zhongce Rubber Group Co. zajmuj?cego miejsce w pierwszej dziesi?tce najwi?kszych producentów opon na ?wiecie. Ponad pi??dziesi?cioletnie do?wiadczenie oraz zastosowanie innowacyjnych technologii, sprawia ?e Goodride cieszy si? popularno?ci? w?ród milionów kierowców.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Goodride SA57 225/50 R18 95W? Poznaj jej wady i zalety

Model SA57 (Goodride) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Kierunkowa rze?ba bie?nika najcz??ciej jest spotykana w oponach osobowych przystosowanych do jazdy w trudnych warunkach pogodowych – ma zdolno?? do doskona?ego odprowadzania wody, ?niegu czy b?ota po?niegowego. Kszta?t rowków bie?nika kierunkowego najcz??ciej przypomina litery „V” lub „U”. Bie?nik kierunkowy charakteryzuje si? 20% wi?ksz? odporno?ci? na aquaplaning w porównaniu do rze?by asymetrycznej. Opony kierunkowe s? projektowane w oparciu o zaawansowane symulacje komputerowe, co pozwala uzyska? najwy?szy poziom osi?gów.

Oznaczenia 95W

Napisy „95” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 690 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich.

Opona letnia

Goodride SA57 225/50 R18 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie to modele klas ekonomicznej, ?redniej i premium, które oferuj? najlepszy poziom osi?gów w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni (gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C). Zadaniem opon letnich jest zapewnienie bezpiecze?stwa na suchej i mokrej nawierzchni, komfortowego prowadzenia samochodu i optymalnego zu?ycia paliwa. Opony letnie najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Przed podj?ciem decyzji o zakupie opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, wynikami testów i opiniami u?ytkowników.

Gwarancja na opony SA57

Zastanawiasz si? nad reklamowaniem uszkodzonej opony? To dobry pomys? w przypadku wykrycia wady fabrycznej ogumienia. Musisz przy tym pami?ta?, ?e opony to produkt, który ulega naturalnemu zu?yciu, dlatego im szybciej zg?osisz sprzedawcy wyst?pienie usterki, tym wi?ksza szansa na pozytywne i sprawne rozstrzygni?cie sprawy. Okresy gwarancyjne mog? si? ró?ni? w zale?no?ci od wytycznych producenta. W przypadku opon klasy bud?etowej Goodride, firma udziela pe?nej gwarancji na okres 2 lat od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 225/50 R18 o oponach Goodride SA57

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Goodride: Opony terenowe letnie

www autobaza pl, ubezpieczenie samochodu na miesiąc, daewoo lublin 3 dane techniczne, skoda octavia rs 2020, honda vtx 1800 opinie, pojemność oleju w silniku, w8 silnik, opel insignia 2015 cena, czy można pojechać na działkę, audi a6 c6 wnętrze, 03g130073d, alfa romeo 159 usterki, supra tuning, jak zostać kierowcą taxify, renault espace 2020, ceny paliw w europie 2019

yyyyy