Nokian Tyres Powerproof 235/35R19 91Y

506,00

Opis

Nokian Tyres Powerproof 235/35R19 91Y

Opony letnie Nokian Powerproof w rozmiarze 235/35 R19 91Y XL

Opony Nokian Powerproof 235/35 R19 91 Y zosta?y wyprodukowane z my?l? o zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego podró?owania. W przypadku rozmiaru 235/35 R19 ich szeroko?? wynosi 235 mm, wysoko?? profilu to procent z szeroko?ci (tutaj 35% z 235 wynosi 82,25), litera stanowi informacj? o typie konstrukcji opony (zwykle radialny, ale niektóre opony maj? te? budow? diagonaln?), a ?rednica felgi przeznaczonej do zamontowania na niej tej opony to 19 cali. Kolejne dwa oznaczenia (91 i Y) to odpowiednio indeks no?no?ci i pr?dko?ci opon letnich Nokian Powerproof 235/35 R19. Indeks no?no?ci to najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? i wynosi ona tu 615 kg, natomiast sama dopuszczalna pr?dko?? w przypadku tych opon to 300 km/h. W ramach europejskiego systemu etykietowania opon model Nokian Powerproof 235/35 R19 otrzyma? klasy A w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, C za opory toczenia oraz warto?? 72 dB za emitowany ha?as zewn?trzny. Omawiany produkt najlepiej sprawdzi si? w samochodach VW Golf (VII FL), Mercedes CLA (117), VW Passat (B7), VW Passat (B6) czy VW Golf (VII).

Opony osobowe

Opony osobowe to rodzaj ogumienia, który jest projektowany my?l? o samochodach ró?nych klas: ma?olitra?owych aut miejskich, przez rodzinne sedany czy kombi po auta sportowe i luksusowe limuzyny. Opony osobowe najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Bie?nik symetryczny obecnie nie jest ju? stosowany, mo?na go spotka? w oponach dostawczych b?d? ci??arowych. Opony osobowe dost?pne s? w ramach klas: ekonomicznej (najta?sze), medium (dobry stosunek ceny do jako?ci) i premium (najwy?sze osi?gi).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony klasy premium, zwanej tak?e wy?sz?, charakteryzuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów w najtrudniejszych warunkach drogowych. Oprócz tego s? najbardziej komfortowe i maj? najni?sze opory toczenia. Wynika to z nowoczesnych rozwi?za? technologicznych stosowanych podczas ich produkcji. To najbardziej zaawansowane produkty na rynku, które wybierane s? przez wymagaj?cych kierowców o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cych mocne auto czy pokonuj?cych du?e roczne przebiegi. Marki premium to m.in.: Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop.

Etykieta unijna opon Powerproof 235/35 R19 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Nokian (producent), letnie (sezon) oraz 235/35 R19 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena A Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 166 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony letnie (sezon), 19 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 235/35 R19 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Nokian

Nokian to marka opon premium, która produkowana jest w mro?nej Finlandii przez firm? o tej samej nazwie. Oferowane przez ni? produkty przystosowane s? do zmiennych i trudnych warunków panuj?cych na drogach Europy ?rodkowej. Zarówno letnie, jak i zimowe opony Nokian oferuj? znakomite prowadzenie, umo?liwiaj? obni?enie zu?ycia paliwa przez samochód oraz komfort podró?owania. Wysokie osi?gi i niezawodno?? przez ca?y okres eksploatacji to zas?uga nowoczesnych i ekologicznych metod produkcji. Opony Nokian maj? bardzo dobre opinie kierowców i doskona?e wyniki w testach.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Opony z bie?nikiem asymetrycznym dziel? si? na dwa obszary – zewn?trzny i wewn?trzny. Takie modele wygl?da jakby by?y przeci?te na pó?. Ma to ogromny wp?yw na osi?gi takiego ogumienia. Cz??? zewn?trzna odpowiada za trakcj? podczas dynamicznego manewrowania czy pokonywania zakr?tów, a wewn?trzna umo?liwia skuteczne hamowanie i przyspieszanie oraz odprowadza wod? spod opony. Oprócz tego bie?nik asymetryczny jest wyj?tkowo odporny na nieregularne zu?ycie. Opony asymetryczne cz?sto s? montowane w samochodach o du?ej mocy.

Oznaczenia 91Y oraz XL

Napisy „91” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 615 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony letnie

Opony letnie dost?pne s? w ramach trzech klas: ekonomicznej (najta?sze), ?redniej (dobry stosunek cena/jako??) i wy?szej (najwy?szy poziom osi?gów). Monta? opon letnich jest zalecany, gdy ?rednie dobowe temperatury zaczynaj? regularnie przekracza? 7 st. C. W takich warunkach mieszanka gumowa opon letnich zaczyna zapewnia? optymaln? przyczepno?? na suchej i mokrej nawierzchni. Opony letnie najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy (najlepszy na wod?) lub asymetryczny (przystosowany do bardziej dynamicznej jazdy).

Gwarancja na opony Powerproof

Opony Nokian maj? 5-letni? gwarancj?, której bieg jest liczony od daty zakupu. Warto wiedzie?, ?e je?li wada produktu jest widoczna tylko po napompowaniu, to do reklamacji trzeba odda? opon? wraz z felg?, na której jest zamontowana. Reklamacji podlegaj? tak?e opony po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e wykona?a je firma Nokian lub autoryzowany serwisant. Zg?osi? mo?na wszelkie uchybienia zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Po uznaniu reklamacji zwracana jest cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (proporcjonalnie do jej zu?ycia).

Opinie kierowców rozmiaru 235/35 R19 o oponach Nokian Powerproof

Opinie o oponach letnich Nokian potwierdzaj? ich parametry umieszczone na etykietach czy opisane w mi?dzynarodowych testach. W recenzjach publikowanych na ró?nego rodzaju forach dyskusyjnych, porównywarkach cenowych czy portalach spo?eczno?ciowych mo?na przeczyta?, ?e „bardzo dobra jako?? na przyst?pne pieni?dze – bardzo konkurencyjna oferta”; „podczas d?ugich tras dzieci mog? sobie spokojnie spa?, bo opony s? bardzo ciche”; „bardzo dobrze odprowadzaj? wod?, a podczas upa?ów auto jest stabilne i prowadzi si? pewnie”.

Nokian Tyres: Opony letnie

suzuki jimni, audi a3 2006 rok, darmowy program diagnostyczny mercedes, co zrobić w razie stłuczki

yyyyy