Nikon COOLPIX P1000

5 635,00

Opis

Nikon COOLPIX P1000

COOLPIX P1000 – VQA060EA

Nieosi?galne sta?o si? mo?liwe.Si?gaj gwiazd. Poznaj si? z or?ami. Rewelacyjny 125-krotny zoom optyczny zapewnia nieograniczon? swobod? fotografowania. Rejestruj ostre zdj?cia i filmy obiektów, które dotychczas by?y poza Twoim zasi?giem.

Pokonuj granice

Krajobrazy ksi??ycowe. Przyroda. Samolot w oddali. 125-krotny zoom optyczny to ?wiatowy rekordzista. Zakres ogniskowych 24–3000 mm daje Ci niesamowite mo?liwo?ci.

250-krotne cyfrowe powi?kszenie uzyskane dzi?ki funkcji Dynamic Fine Zoom zwi?ksza maksymaln? ogniskow? do niewiarygodnej warto?ci 6000 mm. Taki zakres ogniskowych daje swobod? uchwycenia ca?ej sceny przy ustawieniu szerokok?tnym lub przybli?enia widoku, tak by pokaza? najdrobniejsze szczegó?y. Nawet te na powierzchni Ksi??yca.

Zachwycaj?ce zdj?cia

Znakomita ostro?? zdj?? nawet przy ekstremalnie d?ugiej ogniskowej. Jasny obiektyw NIKKOR f/2,8, matryca o rozdzielczo?ci 16 mln pikseli i zapis w formacie RAW.
Czu?a matryca CMOS w technologii BSI i jasny obiektyw NIKKOR f/2,8 gwarantuj? swobod? fotografowania w z?ych warunkach o?wietleniowych. Wydajny procesor przetwarzania obrazu EXPEED firmy Nikon i zaawansowane technologie obiektywu minimalizuj? dystorsj? nawet przy d?ugiej ogniskowej. B?yskawiczny system autofokusa umo?liwia fotografowanie dynamicznych scen z szybko?ci? do 7 kl./s. Z kolei obs?uga formatu RAW daje mo?liwo?? zapisu zdj?? w postaci nieskompresowanych plików i ich eksportu do wybranego programu do obróbki lub edycji.

Dowolny k?t widzeniaWizjer elektroniczny o du?ej rozdzielczo?ci oraz du?y ruchomy monitor pozwalaj? na swobodne komponowanie niezwyk?ych zdj??.
Dzi?ki wyj?tkowo wysokiej rozdzielczo?ci wizjera elektronicznego (ok. 2 360 000 punktów) podgl?d kadru jest wyra?ny i szczegó?owy nawet w ostrym ?wietle. Jasny wy?wietlacz LCD o przek?tnej 3,2 cala i rozdzielczo?ci 921 000 punktów mo?na przechyla? oraz obraca? w niemal dowolnym kierunku. Czujnik zbli?enia oka wykrywa przybli?enie aparatu do twarzy u?ytkownika i automatycznie prze??cza obraz z wy?wietlacza na wizjer elektroniczny.

Filmy 4K przy najd?u?szych ogniskowychRejestruj najwy?szej jako?ci filmy 4K/UHD z d?wi?kiem stereofonicznym. Sfilmuj start rakiety w zbli?eniu. Uwiecznij pierwszy lot m?odego or?a z oddalonej kryjówki.

Bezproblemowo nagrywaj filmy w rozdzielczo?ci 4K/UHD z szybko?ci? 30p lub w rozdzielczo?ci Full HD (1080p) z maksymaln? szybko?ci? 60p. Aparat obs?uguje czysty sygna? wyj?ciowy HDMI, co pozwala na wy?wietlanie filmu na zewn?trznym monitorze podczas jego nagrywania. Z kolei wbudowane z??cze mikrofonowe umo?liwia korzystanie z zewn?trznego mikrofonu stereofonicznego gwarantuj?cego wyra?niejszy d?wi?k. Film superpoklatkowy to jedna z wbudowanych funkcji aparatu, umo?liwiaj?ca tworzenie przyspieszonych sekwencji zmieniaj?cych si? krajobrazów i niezwyk?ych uj??. Z kolei opcja Film poklatkowy jest znakomita do rejestrowania pejza?y niebosk?onu, smug gwiezdnych i Ksi??yca przesuwaj?cego si? po nocnym niebie.

Zdj?cia bez porusze?System redukcji drga? opracowany przez firm? Nikon kompensuje efekt drgania aparatu. Dzi?ki temu mo?esz uzyska? ostre zdj?cia i filmy, nawet fotografuj?c z r?ki przy d?ugiej ogniskowej.

System optycznej redukcji drga? (VR) z podwójn? detekcj? opracowany przez firm? Nikon umo?liwia fotografowanie z czasami otwarcia migawki d?u?szymi nawet o pi?? stopni ni? by?oby to mo?liwe bez u?ycia tego systemu?. Skutki drgania aparatu s? redukowane do minimum nawet przy s?abym o?wietleniu, wi?c mo?na rejestrowa? zdj?cia i filmy o lepszej ostro?ci, jednocze?nie zapewniaj?c prawid?ow? ekspozycj?. Tryb aktywnej redukcji drga? gwarantuje wi?ksz? stabilno?? obrazów w wizjerze i na ekranie aparatu, co jest niezwykle przydatne w terenie. Teraz mo?esz idealnie skomponowa? kadr, fotografuj?c kondora dostrze?onego z tylnego siedzenia jeepa albo rejestruj?c wieloryba wyskakuj?cego z wody, gdy p?yniesz ?odzi?.

Dziel si? magi?. Przesy?aj zdj?cia na bie??co przez SnapBridge.Mo?esz utrzyma? sta?? ??czno?? mi?dzy aparatem a urz?dzeniem inteligentnym, aby automatyczne przesy?a? i udost?pnia? niezwyk?e zdj?cia bezpo?rednio po ich wykonaniu. Mo?esz te? fotografowa? zdalnie za pomoc? urz?dzenia inteligentnego.
Opracowana przez firm? Nikon aplikacja SnapBridge zapewnia sta?? ??czno?? aparatu z urz?dzeniem inteligentnym za po?rednictwem technologii Bluetooth® low energy?. Aparat mo?e przesy?a? wykonywane zdj?cia do urz?dzenia inteligentnego bez konieczno?ci nawi?zywania za ka?dym razem nowego po??czenia. Filmy mo?na w dowolnej chwili przesy?a? r?cznie z aparatu dzi?ki wbudowanemu modu?owi Wi-Fi®?. Natomiast aplikacja SnapBridge aktualizuje parametry lokalizacji i daty na podstawie danych z modu?u GPS w urz?dzeniu inteligentnym, co u?atwia ?ledzenie zarejestrowanych woja?y. Aplikacja ta pozwala te? sterowa? zoomem lub zwalnia? migawk? aparatu z poziomu urz?dzenia inteligentnego.

Si?gnij gwiazd

Wbudowane tryby fotografowania pozwalaj? na pe?n? kreatywno??. Idealne zdj?cie wykonane superteleobiektywem to zawsze wi?cej ni? zwyk?e zbli?enie.
Tryb Ksi??yc pozwala wykonywa? wyra?ne zdj?cia ksi??yca w ka?dej fazie dzi?ki optymalizacji ustawie? aparatu pod k?tem zdj?? astronomicznych. Zbli? si? do p?ochliwej fauny w trybie Obserwacja ptaków. Mo?esz utrzymywa? otwart? migawk? nawet do 60 sekund w trybach fotografowania czas B i ustawienie T, co jest niezwykle przydatne podczas nocnych sesji zdj?ciowych. Aparat umo?liwia te? tworzenie niezwyk?ych obrazów przez nak?adanie maksymalnie trzech zdj?? za pomoc? funkcji Wielokrotna ekspozycja.

Zawsze utrzymuj obiekt w kadrzeDu?y uchwyt i wygodnie rozmieszczone elementy steruj?ce pozwalaj? szybko i p?ynnie zmienia? ogniskow?. Niewa?ne, co dzieje si? na niebie, aparat jest zawsze gotowy do uchwycenia tego.
Solidny uchwyt zapewnia stabilno??, a boczna d?wignia zoomu umo?liwia zmian? ogniskowej kciukiem. Jedno dotkni?cie przycisku zoomu krokowego natychmiast przestawia ogniskow? z ustawienia teleobiektywu na szerokok?tn?. U?atwia to ?ledzenie obiektów, które przemie?ci?y si? poza kadr. Ten aparat COOLPIX jest ponad czterokrotnie l?ejszy od lustrzanki cyfrowej z superteleobiektywem. Masa zaledwie 1,4 kg znacznie u?atwia obs?ug? przy fotografowaniu z r?ki.

Sta?a gotowo??

Fotografuj z idealnym o?wietleniem. Nagrywaj wyra?ny d?wi?k. Nikon oferuje odpowiednie akcesoria na ka?d? okoliczno??.
Gor?ca stopka aparatu umo?liwia pod??czenie znakomitych lamp b?yskowych firmy Nikon – aby uzyska? zdj?cia o zrównowa?onym kontra?cie w trudnych warunkach o?wietleniowych, wypróbuj niewielki model SB-700. Z kolei mikrofon stereofoniczny ME-1 lub mikrofon bezprzewodowy ME-W1 pozwala rejestrowa? czysty, wyra?ny d?wi?k.

Opcjonalne Akcesoria

Nikon Przewód zdalnego sterowania MC-DC2 (VDR00101)

od
159,00
z?

Nikon Celownik kolimatorowy DF-M1

od
949,00
z?

NIKON MH-29 do EN-EL20a (VEA021EA)

od
165,00
z?

Nikon EP-5C Adapter (EH-5A) do Nikona 1 J1 (VEB01501)

od
179,00
z?

Nikon Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R11b

od
749,00
z?

Nikon Filtr NC 77mm (FTA60801)

od
469,00
z?

Nikon: Aparaty cyfrowe

2014 chevrolet malibu, jak odzyskać kod do radia, volt chevrolet, mercedes elektryczny 2021, terios daihatsu, strumienica co daje

yyyyy