Obiektyw Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

10 799,00

Opis

Obiektyw Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

ObiektywNikkor AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VR – JAA830DA

Wejd? na wy?szy poziom – teleobiektyw zmiennoogniskowy o otworze wzgl?dnym f/2,8

Niezale?nie od tego, czy fotografujesz dynamiczn? akcj? lub wydarzenia sportowe, czy zajmujesz si? fotografi? reporta?ow?, ten obiektyw formatu FX nada Twoim zdj?ciom now? jako??.
Zakres ogniskowych 70–200 mm (105–300 mm w przypadku u?ywania z lustrzank? cyfrow? Nikon formatu DX) gwarantuje uniwersalno??. Du?y otwór wzgl?dny f/2,8 zapewnia doskona?e rezultaty przy s?abym o?wietleniu i spójne ustalanie ekspozycji w ca?ym zakresie ogniskowych. Minimalna odleg?o?? zdj?ciowa wynosi teraz zaledwie 1,1 m, a maksymalna skala odwzorowania zwi?kszy?a si? z 0,11x do 0,21x. U?ytkownicy szybkich lustrzanek cyfrowych Nikon z matryc? o wysokiej rozdzielczo?ci b?d? przygotowani na ka?d? sytuacj?.

Ostro??, stabilno??, szybko?? – udoskonalona redukcja drga? (VR)Nad??aj za akcj? bez utraty ostro?ci. System redukcji drga? (VR) firmy Nikon ogranicza wp?yw drga? aparatu i pozwala fotografowa? z czasem otwarcia migawki nawet o 4 stopnie d?u?szym ni? w przypadku nieu?ywania systemu VR.
System VR, zaprojektowany w celu ograniczenia rozmycia powodowanego ruchem aparatu, w??cza si? natychmiast po wci?ni?ciu spustu migawki do po?owy i dzia?a bezg?o?nie. Tryb SPORT VR gwarantuje wi?ksz? stabilno?? obrazu w wizjerze podczas fotografowania wyj?tkowo dynamicznych scen lub obiektów poruszaj?cych si? chaotycznie. Umo?liwia równie? uzyskanie szybko?ci zdj?? seryjnych i opó?nienia czasu zwolnienia migawki zbli?onych do warto?ci osi?ganych przy wy??czonej redukcji drga?. Ponadto obiektyw wykrywa, czy do wykonania zdj?cia u?ywany jest statyw, i odpowiednio koryguje ustawienia zarówno w trybie normalnym, jak i trybie redukcji drga? SPORT.

Precyzyjna wspó?praca z korpusem – doskona?a skuteczno?? ?ledzenia AF i ustalania ekspozycjiZaprojektowany do wspó?pracy z szybkimi profesjonalnymi lustrzankami cyfrowymi Nikon obiektyw szybko i precyzyjnie ustawia ostro?? w zmieniaj?cych si? warunkach.
Mo?esz teraz skutecznie ?ledzi? dynamicznie poruszaj?ce si? obiekty – nawet wtedy, gdy przemieszczaj? si? w sposób nieprzewidywalny, ze zmienn? pr?dko?ci? lub szybko zbli?aj? si? w stron? aparatu. Udoskonalona funkcja ?ledzenia AF nie jest jednak jedyn? zalet? obiektywu. Przy szybkim wykonywaniu zdj?? seryjnych dzia?anie elektromagnetycznego mechanizmu sterowania przys?on? jest synchronizowane z migawk? aparatu w celu szybkiego automatycznego ustalenia ekspozycji i uzyskania porównywalnych jako?ciowo zdj??. Przys?on? lamelkow? z nap?dem wbudowano w korpus obiektywu, aby zagwarantowa? p?ynn? i stabiln? prac? nawet przy wykonywaniu szybkich zdj?? seryjnych. Cichy silnik falowy firmy Nikon umo?liwia b?yskawiczne i wyj?tkowo ciche dzia?anie autofokusa z mo?liwo?ci? p?ynnego ustawienia r?cznego.

Wyj?tkowo wysoka jako?? w ca?ym kadrze

Obiektyw cechuje nadzwyczajna ostro?? i ?wietny kontrast w ca?ym kadrze. W porównaniu z poprzednim modelem poprawiono jako?? na brzegach kadru oraz zmniejszono winietowanie.
Nowa konstrukcja uk?adu optycznego skutecznie zapobiega powstawaniu kolorowych obwódek i aberracji chromatycznej oraz zapewnia korekt? dystorsji w ca?ym zakresie ogniskowych. Uk?ad optyczny obejmuje mi?dzy innymi sze?? soczewek ze szk?a ED, soczewk? fluorytow? oraz soczewk? o wysokim wspó?czynniku za?amania (HRI). Pow?oka nanokrystaliczna ogranicza refleksy i efekt flary, zapewniaj?c lepszy kontrast. Dzi?ki zastosowaniu szk?a fluorytowego redukcja masy obiektywu nie wp?yn??a na obni?enie jako?ci zdj??.

Doskona?e wywa?enie i ?atwiejsza obs?ugaPracuj?c pod presj? czasu, o sukcesie decyduj? detale.
Konfigurowalne przyciski na tubusie obiektywu znane z profesjonalnych teleobiektywów NIKKOR pozwalaj? na ?atw? zmian? ustawie? kciukiem i jednoczesn? stabilizacj? obiektywu. W porównaniu z poprzedni? wersj? obiektywu pier?cie? zoomu i pier?cie? ustawiania ostro?ci zamieniono miejscami. Gwarantuje to lepsze wywa?enie podczas trzymania obiektywu. Pier?cie? zoomu znajduje si? teraz w przedniej cz??ci obiektywu, bezpo?rednio pod d?oni?, dzi?ki czemu ?atwiej utrzyma? stabiln? pozycj? przy zmianie ogniskowej. Karbowana guma pokrywaj?ca pier?cie? zoomu u?atwia pewny chwyt i zmian? ogniskowej podczas fotografowania bez podgl?du kadru.

Gotowy do akcji – lekki, trwa?y i niezawodny.Obiektyw zaprojektowano do profesjonalnych zastosowa? w trudnych warunkach, a ka?dy ruchomy element tubusu zosta? dok?adnie uszczelniony, aby go zabezpieczy? przed wnikaniem py?u i kropel wody.
Dzi?ki zastosowaniu tubusu wykonanego z nowego stopu magnezu oraz soczewek ze szk?a HRI i fluorytu jest to najl?ejsza wersja tego renomowanego obiektywu. Pow?oki fluorowe firmy Nikon aktywnie odpychaj? wod?, py? i brud bez wp?ywu na jako?? zdj??. Pow?oka zosta?a naniesiona na menisk ochronny przedniej i tylnej soczewki obiektywu, co u?atwia czyszczenie optyki bez obaw o uszkodzenie powierzchni. ?o?yska kulkowe w pier?cieniu do mocowania na statywie gwarantuj? p?ynne przechodzenie mi?dzy orientacj? poziom? i pionow?.

Nikon: Obiektywy

zasady jazdy na rondzie dwupasmowym, samochód na ślub, octavia 1.6 tdi opinie, volkswagen garbus otomoto, peugeot cabrio 308, skoda amundsen, peugeot 207 1.4, honda civic hybrid, awaryjne otwieranie aut, patrol nissan, bmw e60 2.5 diesel, quad spalinowy, nysa auto, salon opla gdańsk, lexus is 250 wady i zalety, ford maverick 2.3, peugeot części używane, honda civic gaz

yyyyy