Opony Michelin CROSSCLIMATE+ 185/65R14 90H XL M+S 3PMSF

295,00

Opis

Opony Michelin CROSSCLIMATE+ 185/65R14 90H XL M+S 3PMSF

Opony ca?oroczne Michelin CrossClimate+ w rozmiarze 185/65 R14 90H XL

Opony ca?oroczne Michelin CrossClimate+ zosta?y zaprojektowane z my?l? o spe?nieniu oczekiwa? kierowców samochodów typu Nissan Primera (II (P11)), Honda Civic (EK/EJ/EM/MB), Ford Mondeo (II), Ford Mondeo (I), Peugeot 206 (I) czy Ford Focus (I). Prezentowany produkt ma rozmiar 185/65 R14, co oznacza, ?e jego szeroko?? wynosi 185 mm, wysoko?? profilu 120,25 mm (65 w rozmiarze to procent z szeroko?ci), a ?rednica 14 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. W oponach osobowych mamy do czynienia z t? pierwsz?. Opony Michelin CrossClimate+ 185/65 R14 maj? indeks pr?dko?ci wynosz?cy H (dopuszczalna pr?dko?? 210 km/h) i indeks no?no?ci 90 przek?adaj?cy si? dopuszczalne obci??enie 600 kg.

Opona do aut osobowych

CrossClimate+ w rozmiarze 185/65 R14 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony do samochodów osobowych to segment przeznaczonych do szerokiego przekroju aut – od ma?ych samochodów miejskich, przez auta kombi, a? po limuzyny i auta sportowe wyposa?one w silniki o du?ej mocy. W zale?no?ci od potrzeb kierowcy, mo?na wybiera? spo?ród opon klasy ekonomicznej, ?redniej i premium. Charakteryzuj? si? ró?nym poziomem zaawansowania technologicznego, dzi?ki czemu spe?ni? oczekiwania kierowców chc?cych zarówno zadba? o bezpiecze?stwo jazdy, jak i tych, którym zale?y na bardziej sportowych osi?gach i komforcie w ka?dych warunkach.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Michelin pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Modele opon klasy premium produkowane s? w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i z najlepszych sk?adników. W efekcie cechuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów (bezpiecze?stwo, komfort, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie) i montowane s? przez kierowców o agresywnym stylu jazdy, do mocnych samochodów lub przez osoby cz?sto wyruszaj?ce w d?ugie trasy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Michelin, Pirelli, Nokian, Continental, Yokohama, Dunlop czy Bridgestone – uznawane s? one za najlepsze na rynku.

Etykieta unijna opon CrossClimate+ 185/65 R14 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa Ekonomiczno?? paliwa to jedna z informacji zawartej na unijnej etykiecie do??czonej do opony. Ka?dy model ma okre?lon? klas? spalania – od A do G, która informuje o oporach toczenia opony. To bardzo wa?ny parametr, poniewa? ma bezpo?rednie prze?o?enie na zu?ycie paliwa, a co za tym idzie – ekonomiczny aspekt jazdy. Najwy?sza klasa efektywno?ci czyli A oznacza najmniejsze zu?ycie paliwa. Informacja o spalaniu jest tak?e istotna pod wzgl?dem ochrony ?rodowiska – bardziej ekonomiczne modele emituj? mniejsz? ilo?? spalin do atmosfery. Hamowanie na mokrym Na etykiecie do??czonej do opony mo?na znale?? informacj? o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. To parametr, który w znacznym stopniu decyduje o bezpiecze?stwie jazdy w zró?nicowanych warunkach pogodowych. Skala obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Opona z tym oznaczeniem pozwala na wytracenie pr?dko?ci o 30% skuteczniej od opony z ko?ca skali, co przek?ada si? na drog? hamowania a? o 18 krótsz? (przy orientacyjnej szybko?ci wynosz?cej 80 km/h). Wspomn? tak?e, ?e 2 produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony ca?oroczne (sezon), 14 cali (?rednica) oraz premium (klasa) – uzyska?y ocen? „A” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Pracuj?ca opona generuje ha?as – wysokie jego nat??enie sprawia, ?e jazda jest niekomfortowa. Dlatego te? na etykiecie podaje si? jego warto?? w decybelach i przydziela ka?d? opon? do jednej z trzech klas g?o?no?ci, oznaczanych graficznie jedn?, dwiema lub trzema symbolami fali. Na koniec informacja, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Michelin (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 185/65 R14 (rozmiar) – uzyska? ocen? „68 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Michelin

Opony Michelin pochodz? z Francji i od ponad 100 lat uznawane s? z jedne z najlepszych na rynku (wykorzystywane s? mi?dzy innymi w rajdach samochodowych). Produkowane s? w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie i z wykorzystaniem najlepszych jako?ciowo sk?adników. W efekcie mog? pochwali? si? wysokimi osi?gami, co potwierdzaj? testy, etykiety i opinie u?ytkowników. Opony letnie, zimowe i ca?oroczne Michelin do ró?nego rodzaju samochodów dost?pne s? w ponad 171 krajach ?wiata.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Michelin CrossClimate+ 185/65 R14 90H? Poznaj jej wady i zalety

Model CrossClimate+ (Michelin) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy najcz??ciej mo?na spotka? w przypadku opon zimowych, ale trzeba pami?ta?, ?e równie dobrze sprawdza si? on tak?e w przypadku modeli przeznaczonych na lato. Opony kierunkowe doskonale sprawuj? si? na mokrej, za?nie?onej czy zab?oconej nawierzchni. Bie?nik kierunkowy zapewnia o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami. Oprócz tego oferuje doskona?? stabilno?? podczas jazdy na wprost i ma atrakcyjny wygl?d. Opony z bie?nikiem kierunkowym s? montowane zarówno w mniejszych, jak i wi?kszych i mocniejszych autach.

Oznaczenia 90H oraz XL

Napisy „90” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 600 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona ca?oroczna

Michelin CrossClimate+ 185/65 R14 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne/wielosezonowe przystosowane s? do u?ytkowania zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Nazwy popularnych opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku: 4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather” itd. Ten typ ogumienia najlepiej sprawdza si? w miejscach o ?agodnym klimacie (zima bez mrozów, lato bez upa?ów), poniewa? jego osi?gi stanowi? pewien kompromis pomi?dzy oponami letnimi a zimowymi. Bie?nik i mieszanka opon ca?orocznych s? niejako wy?rodkowane pomi?dzy tymi stosowanymi w modelach sezonowych – mniej lameli, ?rednia mieszanka itp.

Gwarancja na opony CrossClimate+

Gwarancja na opony Michelin obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu produktu i standardowo obejmuje wszelkie wady zwi?zane z jako?ci? wykonania czy materia?ów u?ytych do produkcji opony. Je?li model zostanie oddany do reklamacji i po przeprowadzonej ekspertyzie zostanie ona uznana, to w przypadku opon zu?ytych w mniejszym stopniu ni? 20%, producent zwróci 100% warto?ci wadliwego produktu. W innym wypadku udzieli rekompensaty w wysoko?ci proporcjonalnej do jego stopnia zu?ycia.

Opinie kierowców rozmiaru 185/65 R14 o oponach Michelin CrossClimate+

Ca?oroczne opony Michelin to przede wszystkim model CrossClimate, który jest jednym z najbardziej popularnych produktów francuskiej marki. Jego recenzje prezentuj? si? bardzo pozytywnie. W komentarzach zamieszczonych na forach bran?owych czy portalach spo?eczno?ciowych mo?emy przeczyta? nast?puj?ce opinie o oponach ca?orocznych Michelin CrossClimate: „jestem mile zaskoczony, dobra przyczepno??, ma?e opory toczenia”, „bezproblemowa jazda przez ca?y rok”, „dobre i na ?niegu i w cieplejsze dni”.

Michelin: Opony ca?oroczne

e23, paliwo orlen opinie, mercedes c coupe otomoto, czy można jeździć na ubezpieczeniu poprzedniego właściciela, opel astra j 2014, toyota verso 2.0 d4d 126 km opinie, 1972 opel gt

yyyyy