Nokian Tyres WR D4 205/55R16 91H 3PMSF

378,00

Opis

Nokian Tyres WR D4 205/55R16 91H 3PMSF

Opony zimowe Nokian WR D4 w rozmiarze 205/55 R16 91H

Opona zimowa Nokian WR D4 205/55 R16 w prezentowanym przypadku ma indeks pr?dko?ci H i indeks no?no?ci 91. Oznacza to, ?e przy je?dzie z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 615 kg. Oznaczenie rozmiaru omawianych opon zimowych Nokian WR D4 205/55 R16 nale?y czyta? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? w milimetrach, czyli tutaj 205 mm. Druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci – w tym modelu jest to 55% z 205, czyli 112,75 mm. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model 205/55 R16 – tutaj 16 cali. Litera to z kolei typ konstrukcji opony. Etykieta opon zimowych Nokian WR D4 205/55 R16 wygl?da nast?puj?co: ocena „C” za poziom oporów toczenia, „B” za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 69 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony zimowe Nokian WR D4 w rozmiarze 205/55 R16 s? montowane w samochodach typu: VW Golf (IV), Ford Focus (III FL), Audi A6 (C5), VW Golf (V) czy Ford Focus (II FL).

Opona osobowa

WR D4 w rozmiarze 205/55 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to najszerszy segment ogumienia. Zaliczane do tej grupy modele montowane s? w ró?nego rodzaju samochodach – od najmniejszych klasy miejskiej, przez rodzinne sedany i kombi, a? po luksusowe limuzyny i sportowe auta o du?ej mocy. W zale?no?ci od mocy posiadanego samochodu, preferowanego stylu jazdy czy posiadanego bud?etu mo?na wybiera? w?ród opon osobowych klasy ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe powinny oferowa? dobr? przyczepno?? oraz ekonomi? i komfort podró?owania.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium (zwanej te? wy?sz?) to najbardziej zaawansowane technologicznie modele na rynku. Wynika to z faktu stosowania innowacyjnych metod produkcji i doskona?ych jako?ciowo materia?ów. W?ród ogumienia tego segmentu najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si?: Nokian, Dunlop, Pirelli, Bridgestone, Goodyear, Continental, Yokohama, Hankook czy Vredestein. Na zakup opon klasy premium najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku.

Etykieta unijna opon WR D4 205/55 R16 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 40 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 205/55 R16 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena B Przyczepno?? na mokrej nawierzchni jest jednym z trzech parametrów, jakie s? zawarte na unijnej etykiecie do??czanej do opon. Parametr ten jest niezwykle wa?ny przy wyborze opon przez kierowców, dlatego jego porównanie mi?dzy poszczególnymi modelami mo?e pomóc w trafnym zakupie. Przyczepno?? na mokrym jest wyra?ana w postaci liter od A do G, przy czym oceny D i G nie s? u?ywane, a A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Dla samochodów osobowych ró?nica pomi?dzy ocenami od A do F jest znacz?ca i wynosi ponad 18 metrów. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 19 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony WR D4 (model) oraz 16 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Umieszczana na oponach etykieta unijna informuje o ha?asie zewn?trznym, który jest przez nie emitowany. Jest to wynik polityki ochrony ?rodowiska prowadzonej przez UE. Dla kierowców z pewno?ci? bardziej istotna by?aby informacja o poziomie ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie pojazdu i ma wp?yw ma komfort podró?owania (szczególnie na d?ugich trasach). W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni w przypadku ha?asu zewn?trznego nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 6 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Nokian (producent), zimowe (sezon) oraz 205/55 R16 (rozmiar).

Firma Nokian

Nokian to producent opon klasy wy?szej, który pochodzi z dalekiej Pó?nocy, a konkretnie z Finlandii. Doskona?e opinie kierowców i wysokie pozycje w rankingach to efekt nowoczesnych i ekologicznych rozwi?za? technologicznych zastosowanych podczas produkcji. Letnie i zimowe opony Nokian oferuj? bardzo dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, umo?liwiaj? obni?enie poziomu spalania paliwa i zapewniaj? komfortowe podró?owanie w mie?cie i na trasie. To dopracowane produkty dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model WR D4 (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony kierunkowe maj? uk?ad rowków, który kszta?tem przypomina litery „V” lub „U”. Cz?sto taka rze?ba jest te? okre?lana mianem jode?ki. Najwi?ksz? zalet? bie?ników kierunkowych jest doskona?e odprowadzanie wody i b?ota po?niegowego oraz dobre zachowanie na ?niegu (20% wi?ksza odporno?? na aquaplaning w porównaniu do asymetryków). W zwi?zku z tym wi?kszo?? modeli zimowych to w?a?nie opony kierunkowe. Bie?nik kierunkowy oprócz tego oferuje bardzo dobre trzymanie toru jazdy podczas poruszania si? na wprost i ma atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 91H oraz 3PMSF

Napisy „91” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 615 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych.

Opony zimowe

Nokian WR D4 205/55 R16 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe u?ytkowane s? w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny. Najcz??ciej montuje si? je, gdy ?rednie dobowe temperatury zaczynaj? spada? poni?ej 7 st. C. Bie?nik opon zimowych najcz??ciej ma kszta?t kierunkowy, rzadziej asymetryczny (w przypadku mocniejszych aut). Mieszanka gumowa opon zimowych zapewnia dobr? przyczepno?? w niskich temperaturach, a lamele na powierzchni bie?nika u?atwiaj? zapanowanie nad autem na ?liskiej drodze. Najlepsze opony zimowe zajmuj? czo?owe miejsca w testach i mog? pochwali? si? doskona?ymi opiniami kierowców.

Gwarancja na opony WR D4

Opony Nokian obj?te s? 5-letni? gwarancj?, której bieg liczony jest od ich daty zakupu. Reklamacj? nale?y zg?osi? u autoryzowanego dilera marki w ci?gu dwóch miesi?cy od wykrycia wady. Je?li zostanie ona uznana, to w?a?ciciel opon otrzymuje rekompensat? finansow? uzale?nion? od stopnia zu?ycia opony. Reklamacji podlegaj? tak?e egzemplarze po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e wykona?a je firma Nokian lub autoryzowany przez ni? serwis. W przypadku wad widocznych po tylko po napompowaniu, do reklamacji nale?y odda? ca?e ko?o (opon? z felg?).

Opinie kierowców rozmiaru 205/55 R16 o oponach Nokian WR D4

Opony Nokian na sezon zimowy oferuj? wysoki poziom osi?gów i s? wykonane z najwy?sz? staranno?ci?. Potwierdzaj? to mi?dzy innymi recenzje u?ytkowników publikowane na ró?nego rodzaju internetowych forach dyskusyjnych i portalach spo?eczno?ciowych. Przyk?adowe opinie o dostawczych Nokianach brzmi? nast?puj?co: „dobre osi?gi dost?pne w niskiej cenie, przy wysokiej odporno?ci na zu?ycie zakup jest bardzo op?acalny”, „przy agresywnej je?dzie spisuj? si? dobrze, nie?le znosz? du?e obci??enia”, „dobry stosunek ceny do jako?ci”.

Nokian Tyres: Opony zimowe

mosty napędowe, rysy na samochodzie jak usunąć, astra sports tourer, model auta z turynu, kontrolki passat b6 opis, w pierwszym kwartale roku sprzedano 1300 samochodów, samochody promocje, audi a6 avant 2019, wariator 2.0 alt, nissan tida, bora coupe, motocykle bielsko, mercedes gl x166

yyyyy