Opony Cooper Discoverer S/T Maxx 245/75R16 120/116Q

738,00

Opis

Opony Cooper Discoverer S/T Maxx 245/75R16 120/116Q

Opony letnie Cooper Discoverer S/T Maxx w rozmiarze 245/75 R16 120/116Q

Opony Cooper Discoverer S/T Maxx 245/75 R16 120/116 Q zosta?y wyprodukowane z my?l? o zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego podró?owania. W przypadku rozmiaru 245/75 R16 ich szeroko?? wynosi 245 mm, wysoko?? profilu to procent z szeroko?ci (tutaj 75% z 245 wynosi 183,75), litera stanowi informacj? o typie konstrukcji opony (zwykle radialny, ale niektóre opony maj? te? budow? diagonaln?), a ?rednica felgi przeznaczonej do zamontowania na niej tej opony to 16 cali. Kolejne dwa oznaczenia (120/116 i Q) to odpowiednio indeks no?no?ci i pr?dko?ci opon letnich Cooper Discoverer S/T Maxx 245/75 R16. Indeks no?no?ci to najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? i wynosi ona tu 1400/1250 kg, natomiast sama dopuszczalna pr?dko?? w przypadku tych opon to 160 km/h. Omawiany produkt najlepiej sprawdzi si? w samochodach Toyota Land Cruiser, Opel Vivaro, Peugeot 208, Peugeot 407 czy Ford Focus.

Opona do auta 4×4 / SUV

Discoverer S/T Maxx w rozmiarze 245/75 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV s? zaprojektowane tak, aby zapewni? bezpieczn? i stabiln? jazd? samochodem o wi?kszej masie i mocy. Tego typu opony maj? takie same bie?niki, jak modele osobowe (a nawet cz?sto takie same nazwy produktów z dopiskiem „SUV”), ale ró?ni? si? od nich wzmocnion? konstrukcj? i wi?ksz? no?no?ci?. Dzi?ki temu zapewniaj? stabilno?? samochodu o wy?ej po?o?onym ?rodku ci??ko?ci, a co za tym idzie bezpieczne i komfortowe podró?owanie niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Cooper pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej charakteryzuj? si? najlepszym stosunkiem ceny do parametrów. Cz?sto ogumienie tej klasy bazuje na rozwi?zaniach z opon klasy premium, które by?y nowo?ci? kilka lat wcze?niej. Opony klasy ?redniej zapewniaj? bezpieczn? jazd? i wysokie osi?gi, ich zalet? jest te? fakt, ?e sprawdzaj? si? w samochodach wi?kszo?ci segmentów. Zaliczamy do nich tak do?wiadczone i ciesz?ce si? popularno?ci? w?ród kierowców marki, jak: Cooper, Firestone, Fulda, Kleber, Uniroyal oraz Nexen.

Etykieta unijna opon Discoverer S/T Maxx 245/75 R16 czyli ocena ha?asu, hamowania i…

Spalanie paliwa Etykieta unijna na oponach zawiera mi?dzy innymi informacje o oporach toczenia danego produktu. Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y (mi?dzy innymi tarcie, opór powietrza itp.), co w uproszczeniu przek?ada si? na ilo?? energii potrzebnej do wprawienia ko?a w ruch, czy utrzymania po??danej pr?dko?ci. Im wi?ksze opory toczenia, tym wi?ksze spalanie paliwa i emisja spalin przez samochód. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza), przy czym klasa D nie jest stosowana. Hamowanie na mokrym Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to jeden z parametrów wykazywanych na unijnej etykiecie do??czonej do opony. Skala opisuje d?ugo?? hamowania, gdzie litera A okre?la drog? najkrótsz?, a F najd?u?sz? (kategorie D i G s? puste przy oponach do aut osobowych). To bardzo wa?ny parametr, który mo?e wp?yn?? na decyzj? zakupow? kierowcy wybieraj?cego nowe opony swojego auta – przyczepno?? bezpo?rednio decyduje o bezpiecze?stwie jazdy. Nale?y pami?ta?, ?e ró?nica mi?dzy skrajnymi klasami (A i F) mo?e wynosi? a? 18 metrów. Wspomn? tak?e, ?e 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony 245/75 R16 (rozmiar) oraz letnie (sezon) – uzyska? ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Pracuj?ca opona generuje ha?as – wysokie jego nat??enie sprawia, ?e jazda jest niekomfortowa. Dlatego te? na etykiecie podaje si? jego warto?? w decybelach i przydziela ka?d? opon? do jednej z trzech klas g?o?no?ci, oznaczanych graficznie jedn?, dwiema lub trzema symbolami fali.

Firma Cooper

Cooper to jeden z najwi?kszych producentów opon w USA. Firma dostarcza na rynek ogumienie klasy ?redniej, które ??czy bezpiecze?stwo i komfort jazdy ze zoptymalizowan? cen?. Fabryki Cooper znajduj? si? w Anglii, USA, Meksyku i Chinach, a powstaje w nich szeroki przekrój opon – od przeznaczonych do samochodów osobowych, po ogumienie do aut ci??arowych czy motocykli. Opony Cooper ciesz? si? zaufaniem kierowców na ca?ym ?wiecie, a firma udziela na wszystkie swoje produkty dwuletniej gwarancji liczonej od dnia zakupu.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Cooper Discoverer S/T Maxx 245/75 R16 120/116 Q? Poznaj jej wady i zalety

Model Discoverer S/T Maxx (Cooper) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które jest najstarsze pod wzgl?dem technologicznym. Jest ono tak?e najta?sze pod wzgl?dem projektowania i produkcji. Dwie po?owy opony z omawian? rze?b? s? takie same, co sprawia, ?e mo?na je dowolnie zamontowa? na samochodzie i niezale?nie od kierunku toczenia pracuj? tak samo. W efekcie osi?gi opon z bie?nikiem symetrycznym s? do?? przeci?tne, szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach. Bie?nik symetryczny mo?na obecnie spotka? g?ównie w oponach ci??arowych i dostawczych.

Oznaczenia 120/116Q oraz LT, POR

Napisy „120/116” oraz „Q” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1400/1250 kg) oraz pr?dko?ci (do 160 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie LT – ang. Light Truck, opona mo?e by? stosowana równie? przez lekkie ci??arówki oraz POR – ang. Proffessional Off Road. Oznacza opon? terenow? do zastosowa? profesjonalnych (np. Falken, Michelin, Goodyear).

Opona na sezon letni

Cooper Discoverer S/T Maxx 245/75 R16 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie to produkty, których monta? jest zalecany w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy temperatury regularnie przekraczaj? 7 st. C. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecze?stwa na suchej i mokrej drodze, optymalnego spalania paliwa i komfortu jazdy. Opony letnie dost?pne s? w ró?nych cenach i oferuj? zró?nicowany poziom osi?gów w zale?no?ci od potrzeb kierowców (klasy ekonomiczna, ?rednia i wy?sza). Tego typu modele zwykle posiadaj? kierunkowy (doskona?y podczas deszczu) lub asymetryczny bie?nik (wybierany do mocniejszych aut).

Gwarancja na opony Discoverer S/T Maxx

Z gwarancji na opony warto skorzysta?, gdy zauwa?ysz wad? fabryczn? opony – jej deformacj? lub b??dy konstrukcyjne uniemo?liwiaj?ce prawid?owe wywa?enie. Je?eli nie jeste? pewien w jaki sposób powsta?a usterka, przed zg?oszeniem reklamacji skorzystaj z porady specjalistów z serwisu wulkanizacyjnego. Pomog? ci oni okre?li? szans? na uzyskanie rekompensaty finansowej lub wymiany produkt na nowy. Okresy gwarancji ró?ni? si? w zale?no?ci od marek – przyk?adowo opony klasy medium Cooper mo?na reklamowa? przez okres 2 lata od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 245/75 R16 o oponach Cooper Discoverer S/T Maxx

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Cooper: Opony terenowe letnie

volvo c30 2008, czy yanosik jest płatny, seat ateca 4×4, octavia sedan, marka japońskich samochodów, street triple 765, mercedes s coupe 2019, maluch + 2020, ford focus mk1 1.8 tdci opinie, wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, system extended grip, mercedes b klasa automat opinie, toyota corolla 2.0 d4d, fiat panda silnik, największe kombi, auta pomorskie, ducato 3.0, mondeo mk4 2.0 benzyna opinie, jakie ciśnienie w kole dojazdowym

yyyyy