Miteless Home Odstraszacz Roztoczy Niebieski

189,00

Opis

Miteless Home Odstraszacz Roztoczy Niebieski

MiteLess, dzia?a na zasadzie emisji ultrad?wi?ków o odpowiedniej cz?stotliwo?ci.Ultrad?wi?ki s? ca?kowicie nieszkodliwe dla ludzi oraz zwierz?t domowych, blokuj? one jednak narz?d Hallera u roztoczy (wi?cej o narz?dzie Hallera). Roztocza kurzu domowego wykorzystuj? narz?d Hallera do namierzania pokarmu oraz partnera, w momencie gdy jest on zablokowany, nie s? w stanie tego robi? i stopniowo umieraj?.Narz?d Hallera jest bardzo czu?ym organem zmys?u, ultrad?wi?ki emitowane przez urz?dzenie powoduj? wibracje, które przeci??aj? narz?d Hallera i w praktyce blokuj? go.Analogi? takiego dzia?ania u cz?owieka by?aby np. bardzo g?o?na muzyka (która sprawia, ?e nie s?yszymy nic wi?cej) lub o?lepiaj?ce s?o?ce.Skuteczno?? urz?dzenia potwierdzono badaniami w laboratorium mikrobiologii i chorób zaka?nych uniwersytetu Camerino we W?oszech:Skrócony opis do?wiadczenia umie?cili?my tu: https://mite-less.pl/badania-laboratoryjne/mitelessUrz?dzenie MiteLess Home ró?ni si? od wersji Portable (przeno?nej):zasilany jest z sieci elektrycznej 230V (wersja przeno?na zasilana jest z bateriii)dzia?a tak d?ugo jak urz?dzenie jest zasilane z sieci i pozostaje sprawne (wersja przeno?na dzia?a 10-12 miesi?cy)amplituda emitowanych ultrad?wi?ków jest wy?sza ni? w wersji przeno?nej (mocniejszy g?o?niczek)dlatego:je?li posiadasz dost?p do gniazdka sieciowego 230V w miejscu, w którym chcesz zredukowa? populacj? roztoczy, zalecamy wersj? Homenatomiast MiteLess Portable sprawdzi si? doskonale wsz?dzie tam, gdzie takiego dost?pu nie posiadasz (np. w aucie)Urz?dzenie powinno zosta? umieszczone w pobli?u miejsca gdzie chcesz zredukowa? populacj? roztoczy. Bezustanna emisja ultrad?wi?ków spowoduje, ?e po pewnym czasie ich populacja zostanie znacznie zredukowana, zmniejszaj?c tym samym objawy alergii.Nie nale?y zas?ania? kratki w obudowie MiteLess – wydobywaj? si? przez ni? ultrad?wi?ki.ZasilanieUrz?dzenie zasilane jest z sieci elektrycznej 230V. Nale?y wpi?? je do gniazda w pobli?u miejsca gdzie chcesz zredukowa? populacj? roztoczy.Zasi?g dzia?aniaUltrad?wi?ki emitowane przez MiteLess Home pokrywaj? przestrze? oko?o 90 m3. Urz?dzenie nale?y umie?ci? w pobli?u miejsca gdzie chcesz zredukowa? populacj? roztoczy, dla osi?gni?cia najwi?kszej skuteczno?ci powinno pozostawa? stale zasilane, nie nale?y zas?ania? urz?dzeniaUruchomienie,dzialaniePo uruchomieniu niebieska dioda zamruga (faza kalibracji), a nast?pnie pozostanie stale w??czona.W??czony MiteLess Home emituje delikatny brz?cz?cy odg?os, który s?ycha? po przystawieniu do niego ucha.

Inny: Zwalczanie i odstraszanie szkodników

słowacja testy, vw passat b5 1.9 tdi 90km, umowa darowizny samochodu w rodzinie, polo 2010, audi a6 podlaskie, ford forum focus, tani wideorejestrator, fordpass connect, auto na b1, e46 bmw, toyota suwalki, audi r8 dane techniczne, opinie o ford mondeo, passat b6 dane techniczne

yyyyy