Nokian Tyres WR SUV 3 295/40R20 110V

960,97

Opis

Nokian Tyres WR SUV 3 295/40R20 110V

Opony zimowe Nokian WR SUV 3 w rozmiarze 295/40 R20 oraz indeksach 110V XL

Jeste? posiadaczem samochodu typu Volvo S60, Skoda Superb, Volvo XC90 czy BMW Seria 5 i poszukujesz opon na sezon zimowy? Je?li tak, to z pewno?ci? zainteresuje Ci? Nokian WR SUV 3. Prezentowane opony maj? rozmiar 295/40 R20, ich indeks pr?dko?ci wynosi V (dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach to 240 km/h), a no?no?ci 110 (dopuszczalne obci??enie to 1060 kg). Samo oznaczenie rozmiaru nale?y interpretowa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony mierzona w milimetrach (tu 295), druga to wysoko?? profilu (jest to procent z wysoko?ci, a wi?c w tym przypadku 40 procent z 295 wynosi 118,00 mm). „R” to informacja o radialnej budowie modelu, a ostatnia liczba to ?rednica mierzona w calach – tutaj 20. Prezentowane opony Nokian WR SUV 3 295/40 R20 mog? pochwali? si? nast?puj?cymi parametrami na etykietach: C za opory toczenia, C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 75 dB za ha?as zewn?trzny.

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Opony 4×4 przeznaczone s? do samochodów z nap?dem na cztery ko?a, które cz?sto poruszaj? si? po bezdro?ach (nie myli? z SUV). W zwi?zku z tym opony do aut terenowych wyposa?one s? w agresywny bie?nik o wyra?nych blokach i odporno?ci na zapychanie si? b?otem, kamieniami czy traw?. Opony terenowe dziel? si? na przystosowane do ka?dego terenu (A/T – all terrain – mniej agresywny bie?nik, tak?e na asfalt), b?otnistego (M/T – wi?ksza zdolno?? terenowa, ale dopuszczalna jazda po asfalcie) czy Extrem (rzadziej spotykane, wy??cznie w teren).

Klasa – premium

Modele opon klasy premium produkowane s? w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i z najlepszych sk?adników. W efekcie cechuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów (bezpiecze?stwo, komfort, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie) i montowane s? przez kierowców o agresywnym stylu jazdy, do mocnych samochodów lub przez osoby cz?sto wyruszaj?ce w d?ugie trasy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli – uznawane s? one za najlepsze na rynku.

Etykieta WR SUV 3 295/40R20

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Hamowanie na mokrym – ocena C Przyczepno?? na mokrej nawierzchni okre?la d?ugo?? drogi hamowania i bezpiecze?stwo jazdy po jezdni pokrytej wod?. Tu równie? stosuje si? skal? siedmiostopniow?, w której najwy?sze osi?gi nagradzane s? klas? „A”, a kolejne litery od „B” do „G” oznaczaj? coraz s?absze zachowanie na mokrej drodze. Ha?as na zewn?trz – 75 dB Pracuj?ca opona generuje ha?as – wysokie jego nat??enie sprawia, ?e jazda jest niekomfortowa. Dlatego te? na etykiecie podaje si? jego warto?? w decybelach i przydziela ka?d? opon? do jednej z trzech klas g?o?no?ci, oznaczanych graficznie jedn?, dwiema lub trzema symbolami fali.

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium, który pochodzi z mro?nej Finlandii. Produkty marki przed dopuszczeniem do sprzeda?y s? testowane w najbardziej ekstremalnych warunkach, dlatego idealnie sprawdzaj? si? w zmiennej aurze Europy ?rodkowej – dotyczy to zarówno letnich, jak i zimowych opon Nokian. Doskona?e prowadzenie, niski poziom ha?asu i spalania paliwa to zas?uga nowoczesnych i ekologicznych technologii wykorzystywanych podczas produkcji. Opony Nokian ciesz? si? pozytywnymi opiniami u?ytkowników i zdobywaj? doskona?e miejsca w testach.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Kierunkowa rze?ba bie?nika to najlepszy wybór dla kierowców, którzy oczekuj? od opon doskona?ego prowadzenia na wodzie, b?ocie po?niegowym czy ?niegu (jest ona stosowana w modelach letnich, zimowych i ca?orocznych. Oferuj? one 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu do opon asymetrycznych. Opony kierunkowe mo?na rozpozna? po rowkach uko?nych, które zbiegaj? si? do centrum opony (uk?ad bie?nika przypomina litery „V” lub „U”). Opony kierunkowe nale?y zawsze montowa? zgodnie z kierunkiem toczenia (oznaczenie „Rotation” znajduje si? na ?cianie bocznej).

Oznaczenia 110V, XL oraz 3PMSF

Napisy „110” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1060 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. 3PMSF to symbol p?atka ?niegu na potrójnym szczycie, jedyne oficjalne oznaczenie opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony zimowe

Opony zimowe u?ytkowane s? w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny. Najcz??ciej montuje si? je, gdy ?rednie dobowe temperatury zaczynaj? spada? poni?ej 7 st. C. Bie?nik opon zimowych najcz??ciej ma kszta?t kierunkowy, rzadziej asymetryczny (w przypadku mocniejszych aut). Mieszanka gumowa opon zimowych zapewnia dobr? przyczepno?? w niskich temperaturach, a lamele na powierzchni bie?nika u?atwiaj? zapanowanie nad autem na ?liskiej drodze. Najlepsze opony zimowe zajmuj? czo?owe miejsca w testach i mog? pochwali? si? doskona?ymi opiniami kierowców.

Gwarancja na opony WR SUV 3

Opony Nokian maj? 5-letni? gwarancj?, której bieg jest liczony od daty zakupu. Warto wiedzie?, ?e je?li wada produktu jest widoczna tylko po napompowaniu, to do reklamacji trzeba odda? opon? wraz z felg?, na której jest zamontowana. Reklamacji podlegaj? tak?e opony po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e wykona?a je firma Nokian lub autoryzowany serwisant. Zg?osi? mo?na wszelkie uchybienia zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Po uznaniu reklamacji zwracana jest cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (proporcjonalnie do jej zu?ycia).

Opinie kierowców

Opony zimowe Nokian to produkty, które mog? pochwali? si? bardzo pozytywnymi opiniami u?ytkowników. Komentarze mówi? zwykle o bardzo dobrym zachowaniu produktów marki na mokrej za?nie?onej czy pokrytej b?otem po?niegowym nawierzchni. Nie bez znaczenia pozostaje tak?e komfort oferowany przez opony zimowe Nokian czy ich ma?e opory toczenia. Gdzie szuka? opinii o oponach zimowych Nokian? Na forach bran?owych, portalach spo?eczno?ciowych czy stronach sklepu. To niezawodne produkty dla wymagaj?cych kierowców.

Nokian Tyres: Opony zimowe

tce 100, uszczelniacz wału korbowego wyciek, honda civic 2008, audi s3 8p, bmw r 1200 gs, hyundai ix35 jaki silnik, silnik 1.4 tsi, lincoln mkx, bmw x5 2003, r6 yamaha, mercedes gle 2019 coupe

yyyyy