Opony General Grabber Gt 235/75R15 109T

649,00

Opis

Opony General Grabber Gt 235/75R15 109T

Opony letnie General Grabber GT w rozmiarze 235/75 R15 109T XL

Opony letnie General Grabber GT 235/75 R15 zosta?y zaprojektowane i wyprodukowane z my?l? o samochodach typu Mitsubishi Pajero (II), Mercedes CLK, VW Golf, Mini Clubman czy VW Caddy. Testy wykonane na potrzeby europejskiego systemu etykiet pozwoli?y na przyznanie omawianemu modelowi nast?puj?cych klas: C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, E za opory toczenia, które wp?ywaj? na spalanie paliwa oraz 72 dB w pomiarze emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony letnie General Grabber GT 235/75 R15 posiadaj? indeks pr?dko?ci T (maksymalnie na tym modelu mo?na jecha? 190 km/h) oraz indeks no?no?ci 109 (najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 1030 kg). Warto wiedzie?, ?e samo oznaczenie rozmiaru 235/75 R15 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony w milimetrach, druga to wysoko?? profilu liczona jako procent z szeroko?ci (tutaj 75 przek?ada si? na warto?? 176,25 mm), a trzecia to ?rednica felgi, na jak? nale?y za?o?y? dan? opon? – w tym przypadku wynosi ona 15 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy to typ konstrukcji opony (radialny lub diagonalny).

Opony do auta 4×4 / SUV

Grabber GT w rozmiarze 235/75 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony stworzone z my?l? o samochodach typu SUV, autach terenowych i tych z nap?dem 4×4, ró?ni? si? od opon do aut osobowych wy?szymi indeksami no?no?ci i pr?dko?ci, które s? dostosowane do wi?kszej mocy silnika i masy samochodu. Technologie i bie?niki wykorzystywane w oponach do aut typu SUV s? jednak podobne do tych u?ywanych w oponach osobowych – ró?ni? si? g?ównie w zakresie wzmocnionej konstrukcji, która redukuje falowanie opony w czasie jazdy i gwarantuje optymaln? stabilno?? na ka?dym typie nawierzchni.

Klasa – ekonomiczna. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy General pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy ekonomicznej. Opony klasy ekonomicznej (bud?etowej) to optymalny wybór dla kierowców, którzy pokonuj? niewielkie przebiegi g?ownie w mie?cie i nie chc? przep?aca?. Modele tej klasy sprawdz? si? w niewielkich, miejskich autach o silnikach s?abszej mocy i w przypadku kierowców prowadz?cych na co dzie? spokojnie. Ich najwi?ksz? zalet? jest niewygórowana cena, przy czym gwarantuj? one bezpiecze?stwo w kluczowych zakresach. Do najch?tniej wybieranych marek opon klasy ekonomicznej nale??: General, Laufenn, D?bica, Dayton, Firemax, Sava czy Imperial.

Etykieta unijna opon Grabber GT 235/75 R15 czyli ocena hamowania, ha?asu i spalania

Spalanie paliwa – ocena E Informacje o spalaniu paliwa umieszczane s? na etykietach do??czanych do opon i prezentowane w formie piktogramu oraz klas od A do G, gdzie klasa A oznacza najwi?ksz? ekonomiczno?? paliwow?. Jest to wa?na informacja, poniewa? im mniejsze opory toczenia, tym samochód ma mniejsze spalania i jest bardziej ekonomiczny w eksploatacji. To tak?e wa?na informacja dla wszystkich, którzy dbaj? o ?rodowisko naturalne – wi?ksza ekonomiczno?? paliwowa oznacza, ?e do atmosfery trafi mniej szkodliwych spalin. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony General (producent), letnie (sezon) oraz 235/75 R15 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena C Bezpiecze?stwo jazdy uzale?nione jest w du?ej mierze od przyczepno?ci opony na mokrej nawierzchni. Droga hamowania w takich warunkach oceniana jest z pomoc? siedmiostopniowej skali literowej. Najlepsze modele nagradzane s? liter? „A” – najs?absze zalicza si? do klasy „G”. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 18 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 235/75 R15 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Je?eli zale?y ci na komfortowej je?dzie i chcesz, aby twój samochód by? jak najmniej uci??liwy dla ?rodowiska, zwró? uwag? na ha?as zewn?trzny generowany przez opon? podczas eksploatacji. Warto porówna? poszczególne modele mi?dzy sob? w zakresie tego parametru. To proste – oznaczenie g?o?no?ci znajdziesz na unijnej etykiecie, gdzie okre?lana jest w decybelach i przedstawiana za pomoc? piktogramu obejmuj?cego trzy fale. Jak go odczyta?? Opony z jedn? fal? s? najcichsze, podczas gdy te z zaznaczonymi trzema falami generuj? najwi?kszy ha?as w czasie jazdy.

Firma General (grupa Continental)

General to ameryka?ska marka nale??ca do koncernu Continental. Specjalizuje si? w produkcji opon ekonomicznych ??cz?cych bezpiecze?stwo i optymalne osi?gi z korzystn? cen?. Dzi?ki przynale?no?ci do Continental, General ma dost?p do innowacyjnych rozwi?za?, najnowszej technologii, a tak?e rozbudowanego systemu dystrybucyjnego. Wieloletnie do?wiadczenie oraz gwarancja producenta obowi?zuj?c? przez 7 lat od zakupu, sprawiaj? ?e ogumienie General cieszy si? pozytywnymi opiniami milionów u?ytkowników.

Jak sprawdza si? asymetryczna rze?ba bie?nika w oponie General Grabber GT 235/75 R15 109T? Poznaj jej wady i zalety

Model Grabber GT (General) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Czym charakteryzuj? si? opony asymetryczne? Ich bie?nik sprawia wra?enie sk?adaj?cego si? z dwóch niezale?nych cz??ci. Zadaniem wewn?trznego obszaru jest szybkie odprowadzanie wody, a zewn?trzna cz??? bie?nika odpowiada za zachowanie opony i stabilno?? jazdy na suchej nawierzchni. Dzi?ki takiemu po??czeniu stref, model oferuje doskona?e osi?gi w zró?nicowanych warunkach pogodowych. Najcz??ciej opony tego typu stosowane s? w samochodach wy?szej klasy i autach sportowych, poniewa? sprawdzaj? si? podczas agresywnej jazdy.

Oznaczenia 109T oraz XL

Napisy „109” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1030 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona na sezon letni

General Grabber GT 235/75 R15 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie to produkty, które s? tworzone z my?l? o zapewnieniu wysokiej przyczepno?ci i sprawnego hamowania, a tak?e komfortu jazdy i oszcz?dno?ci paliwa w warunkach panuj?cych na drogach w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni – w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. W oponach letnich (dziel?cych si? na klasy bud?etow?, ?redni? i wy?sz?) stosowane s? g?ównie bie?niki kierunkowe i asymetryczne. Jak kupi? opony letnie? Najlepiej zapozna? si? z ich etykietami, sprawdzi? wyniki testów i opinie u?ytkowników.

Gwarancja na opony Grabber GT

General to producent opon klasy ekonomicznej, który na swoje opony udziela gwarancji obowi?zuj?cej przez 7 lat od daty zakupu. Marka nale?y do koncernu Continental, co oznacza, ?e w jej przypadku obowi?zuj? takie same zasady reklamacji, jak w przypadku innych marek tego giganta oponiarskiego. Opony nale?y reklamowa? w sytuacji zauwa?enia wady fabrycznej, je?eli jednak nabywca nie jest pewien co do okoliczno?ci powstania usterki, warto poradzi? si? specjalistów z serwisu oponiarskiego, którzy okre?l? dalsze post?powanie.

Opinie kierowców rozmiaru 235/75 R15 o oponach General Grabber GT

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

General: Opony terenowe letnie

olx pk, yamaha dt, renault clio 3 2006, napęd przedni do c 360, podkładki samochodowe dla dzieci, stukanie w kole podczas jazdy na wprost, subaru legacy ii, bmw z4 m coupe, kia sportage 3 dane techniczne, subaru forester 2007, a5 3.0 tdi, bmw 2 coupe, s klasa 2021, renault master 2, otomoto fiat ducato, daewoo espero, volvo fh 750, podlaski otomoto

yyyyy