Opony D?bica FRIGO SUV 235/65 R17 108H

439,00

Opis

Opony D?bica FRIGO SUV 235/65 R17 108H

Opony zimowe D?bica Frigo SUV 2 w rozmiarze 235/65 R17 108H XL

Opony zimowe D?bica Frigo SUV 2 235/65 R17 zosta?y zaprojektowane i wyprodukowane z my?l? o samochodach typu VW Touareg (II FL), Renault Espace (V), Hyundai Santa Fe (DM), Mercedes Klasa M (W166) czy VW Touareg (II). Testy wykonane na potrzeby europejskiego systemu etykiet pozwoli?y na przyznanie omawianemu modelowi nast?puj?cych klas: C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, C za opory toczenia, które wp?ywaj? na spalanie paliwa oraz 71 dB w pomiarze emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony zimowe D?bica Frigo SUV 2 235/65 R17 posiadaj? indeks pr?dko?ci H (maksymalnie na tym modelu mo?na jecha? 210 km/h) oraz indeks no?no?ci 108 (najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 1000 kg). Warto wiedzie?, ?e samo oznaczenie rozmiaru 235/65 R17 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony w milimetrach, druga to wysoko?? profilu liczona jako procent z szeroko?ci (tutaj 65 przek?ada si? na warto?? 152,75 mm), a trzecia to ?rednica felgi, na jak? nale?y za?o?y? dan? opon? – w tym przypadku wynosi ona 17 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy to typ konstrukcji opony (radialny lub diagonalny).

Opony do auta 4×4 / SUV

Frigo SUV 2 w rozmiarze 235/65 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV/4×4 to produkty projektowane z my?l? o samochodach, które s? stosunkowo ci??kie i maj? wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci. Aby zapewni? odpowiedni? stabilno?? pojazdu takie opony maj? wi?ksz? no?no?? i sztywniejsze, cz?sto wzmocnione ?ciany boczne. Jednocze?nie musz? one zagwarantowa? odpowiedni? przyczepno?? i komfort jazdy po asfalcie. Bie?niki opon do aut typu SUV/4×4 s? cz?sto takie same, jak w modelach osobowych (w wielu przypadkach opony SUV to warianty produktów przeznaczonych do osobówek).

Klasa – ekonomiczna. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy D?bica pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy ekonomicznej. Opony klasy ekonomicznej oferowane s? w ramach marek D?bica, Dayton, Zeetex, Apollo, Sava i wielu innych (w tym pochodz?cych z Chin). Tego typu produkty charakteryzuj? si? dobrymi osi?gami w ró?nych warunkach drogowych, ale o nieco ni?szym poziomie ni? opony klasy ?redniej czy premium. Z tego powodu opony klasy ekonomicznej polecane s? kierowcom mniejszych i s?abszych aut, którzy nie pokonuj? zbyt du?ych przebiegów rocznych, preferuj? spokojny styl jazdy albo po prostu poszukuj? oszcz?dno?ci.

Etykieta unijna opon Frigo SUV 2 235/65 R17 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 24 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 235/65 R17 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena C Jednym z parametrów, który uwzgl?dniono na etykiecie unijnej do??czonej do opony jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo istotna wiadomo?? dla osób, które chc? wybra? najlepsze opony, poniewa? okre?la on bezpieczne zachowanie samochodu podczas trudnych warunków pogodowych. Skala parametru obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Co ciekawe, ró?nice w odleg?o?ci hamowania na mokrym mi?dzy modelem z liter? A, a tym z F (ocena G nie jest u?ywana) wynosz? a? 18 metrów. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 29 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony zimowe (sezon), 17 cali (?rednica) oraz ekonomiczna (klasa). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Za ha?as zewn?trzny unijna etykieta przewiduje przyznanie od 1 do 3 fal i umieszczenie obok nich liczbowego wyniku pomiaru w dB. Warto wspomnie?, ?e decyzja o umieszczeniu na etykietach w?a?nie tego parametru budzi pewne kontrowersje. Dla kierowców wi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Informacja o ha?asie zewn?trznym emitowanym przez opony wynika z prowadzonej przez UE polityki ochrony ?rodowiska.

Firma D?bica (marka Goodyear)

Opony D?bica s? znane polskim kierowcom od wielu lat. Obecnie modele marki s? produkowane przez ameryka?ski koncern Goodyear w oparciu o najnowocze?niejsze rozwi?zania technologiczne (du?a cz??? produkcji nadal umiejscowiona jest w naszym kraju). Opony D?bica mog? pochwali? si? wieloma pozytywnymi opiniami kierowców. To modele, które doskonale ??cz? osi?gi na dobrym poziomie z niskimi cenami. Produkty marki s? wybierane zarówno na sezon letni, jak i zimowy do samochodów ró?nych klas.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Frigo SUV 2 (D?bica) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy to rozwi?zanie, które kszta?tem przypomina liter? „V”. Cz?sto jest te? okre?lane mianem jode?ki. Opony z bie?nikiem kierunkowym doskonale sprawdzaj? si? w trudnych warunkach drogowych – na wodzie, ?niegu czy b?ocie po?niegowym (dlatego opony zimowe maj? najcz??ciej tak? rze?b?). Do zalet opon kierunkowych nale?? 20% wy?sza odporno?? na aquaplaning od asymetrycznych, dobre trzymanie toru jazdy oraz atrakcyjny wygl?d. Warto pami?ta?, ?e opony kierunkowe montuje si? zgodnie z ich kierunkiem toczenia.

Oznaczenia 108H, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „108” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1000 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony zimowe

D?bica Frigo SUV 2 235/65 R17 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe s? przystosowane do jazdy w trudnych warunkach drogowych spotykanych w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny, gdy ?rednia dobowa temperatura spada poni?ej 7 st. C. Bie?nik opon zimowych ma najcz??ciej rze?b? kierunkow?, w przypadku mocniejszych aut spotyka si? te? modele asymetryczne. Opony zimowe pokryte s? sieci? lameli, które wspomagaj? prowadzenie na ?niegu i lodzie, a system rowków odprowadza b?oto po?niegowe i wod?. Mieszanka gumowa opon zimowych zachowuje przyczepno?? w niskich temperaturach.

Gwarancja na opony Frigo SUV 2

Opony D?bica mo?na zareklamowa? w czasie 5 lat od daty ich produkcji (dotyczy to modeli do samochodów osobowych, dostawczych, 4×4 oraz motocykli). Gwarancja na modele marki dotyczy ich wad konstrukcyjnych, materia?owych lub wykonawczych. Po uznaniu ewentualnej reklamacji producent zobowi?zuje si? zwróci? cz??? ?rodków finansowych przeznaczonych na zakup opony, przy czym wysoko?? rekompensaty jest zale?na od stopnia zu?ycia wadliwego modelu. Warunki gwarancji na opony D?bica s? takie same, jak w przypadku innych marek nale??cych do koncernu Goodyear.

Opinie kierowców rozmiaru 235/65 R17 o oponach D?bica Frigo SUV 2

Opony zimowe D?bica to pewno?? prowadzenia w zró?nicowanych warunkach pogodowych dost?pna dla wszystkich, którzy nie chc? przep?aca?. Doskonale wiedz? o tym polscy kierowcy, dlatego modele zimowe tej marki ciesz? si? bardzo du?? popularno?ci?. U?ytkownicy pisz? o nich opinie pozostawiane na forach motoryzacyjnych i w mediach spo?eczno?ciowych: „bardzo dobrze odprowadzaj? wod? i zapewniaj? p?ynne ruszanie”, „podczas niekorzystnych warunków pogodowych zachowuj? si? doskonale, nigdy mnie nie zawiod?y”.

D?bica: Opony terenowe zimowe

peugeot 301 1.6, bmw 330i e90, audi a4b7, czy autocasco obejmuje uszkodzenie silnika, volvo vc70, mazda cx3 wnętrze, hyundai santa fe ii opinie, samochód dosstawczy wyprzedaż, opel vectra c 2.0 dti opinie, phaeton spalanie

yyyyy