Opony D?bica Navigator 3 195/50R15 82H

194,00

Opis

Opony D?bica Navigator 3 195/50R15 82H

Opony ca?oroczne D?bica Navigator 3 w rozmiarze 195/50 R15 82H

Opony ca?oroczne D?bica Navigator 3 195/50 R15 maj? za zadanie zapewni? bezpieczne podró?owanie niezale?nie od warunków drogowych. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 195/50 R15 to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 195 mm). Wysoko?? profilu to 50 (liczba jest procentem z szeroko?ci – tutaj 97,50. ?rednica tego modelu ma z kolei 15 cali. Indeks no?no?ci modelu D?bica Navigator 3 195/50 R15 to 82, a indeks pr?dko?ci H. Opony 195/50 R15 najcz??ciej montowane s? w samochodach takich, jak Mercedes Klasa A (W168), VW Golf (III), Fiat Bravo (I), Skoda Fabia (I), Fiat Tipo (I) czy Seat Toledo (I). Konstrukcja opon wielosezonowych D?bica Navigator 3 195/50 R15 jest przystosowana do osi?gów czy mo?liwo?ci w?a?nie takich aut.

Opona do auta osobowego

Navigator 3 w rozmiarze 195/50 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe oferuj? dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, a przy tym zapewniaj? odpowiedni komfort jazdy i cz?sto niskie opory toczenia, które wp?ywaj? na poziom spalania paliwa. Montuje si? je w autach miejskich, klasy ?redniej, rodzinnych sedanach i kombi, a tak?e luksusowych limuzynach i samochodach sportowych. W zale?no?ci od posiadanego bud?etu, miejsca u?ytkowania auta, jego mocy, stylu jazdy czy pokonywanych przebiegów rocznych kierowcy mog? wybiera? w?ród opon osobowych klas ekonomicznej, ?redniej i premium.

Klasa – ekonomiczna. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy D?bica pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy ekonomicznej. Opony klasy ekonomicznej (bud?etowej) to optymalny wybór dla kierowców, którzy pokonuj? niewielkie przebiegi g?ownie w mie?cie i nie chc? przep?aca?. Modele tej klasy sprawdz? si? w niewielkich, miejskich autach o silnikach s?abszej mocy i w przypadku kierowców prowadz?cych na co dzie? spokojnie. Ich najwi?ksz? zalet? jest niewygórowana cena, przy czym gwarantuj? one bezpiecze?stwo w kluczowych zakresach. Do najch?tniej wybieranych marek opon klasy ekonomicznej nale??: D?bica, PowerTrac, Sava, Imperial, Achilles, Matador czy Firemax.

Etykieta unijna opon Navigator 3 195/50 R15 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Jako ciekawostk? dodam, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony 195/50 R15 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon) – uzyska? ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni etykieta unijna przewiduje przyznawanie oponom klas od A do G, ale klasa D pozostaje pusta dla rozgraniczenia modeli z lepszym wynikiem pomiaru. Z kolei produkty z klas? G s? na tyle s?abe pod wzgl?dem przyczepno?ci, ?e mog? stanowi? zagro?enie i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Warto?ci przyczepno?? na mokrej nawierzchni na potrzeby systemu etykiet wyznacza si? w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon. Zapoznaj?c si? z tym parametrem mo?na wyrobi? sobie opini? na temat zachowania danego modelu w trudnych warunkach. Wspomn? tak?e, ?e 20 produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony ca?oroczne (sezon), 15 cali (?rednica) oraz ekonomiczna (klasa) – uzyska?o ocen? „A” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Symbol trzech fal d?wi?kowych umieszczonych na etykiecie unijnej do??czonej do opon okre?la ha?as zewn?trzny generowany przez opon? podczas jazdy To parametr wp?ywaj?cy na komfort jazdy, dlatego warto zwróci? na niego uwag? wybieraj?c ogumienie. Jedna fala oznacza niski poziom g?o?no?ci, podczas gdy trzy fale – najwi?kszy. Poziom g?o?no?ci oblicza si? na podstawie skali logarytmicznej, co oznacza, ?e opona z trzema falami jest a? czterokrotnie g?o?niejsza od modelu zaklasyfikowanego jedn? fal?. Na koniec informacja, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Navigator 3 (model) oraz 15 cali (?rednica) – uzyska? ocen? „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma D?bica (grupa Goodyear)

Opony D?bica s? produkowane w oparciu o zaawansowane rozwi?zania technologiczne koncernu Goodyear (polska marka jest obecnie jego cz??ci?). Zazwyczaj nieco starsze bie?niki opon Goodyear pojawiaj? si? w w?a?nie w produktach tej marki (wielokrotnie wprowadzane s? jednak tak?e nowe projekty). Dzi?ki temu opony D?bica oferuj? dobre osi?gi zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym, a jednocze?nie s? dost?pne w atrakcyjnych cenach. D?bica to doskona?y wybór dla kierowców poszukuj?cych opon bud?etowych o zadowalaj?cej jako?ci.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie D?bica Navigator 3 195/50 R15 82H? Poznaj jej wady i zalety

Model Navigator 3 (D?bica) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony kierunkowe charakteryzuj? si? doskona?ym odprowadzaniem wody, b?ota po?niegowego i ?niegu (badania wykaza?y, ?e maj? o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning od modeli asymetrycznych). Jest to zas?uga rowków, które kszta?tem przypominaj? litery „V” i „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Do pozosta?ych zalet opon kierunkowych zalicza si? tak?e doskona?? przyczepno?? podczas jazdy na wprost i atrakcyjny wygl?d. Rze?ba kierunkowa jest najcz??ciej stosowana w oponach zimowych, w letnich wyst?puje praktycznie na równi z asymetrykami.

Oznaczenia 82H oraz 3PMSF, M+S

Napisy „82” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 475 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony ca?oroczne

D?bica Navigator 3 195/50 R15 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Budowa opon ca?orocznych stanowi po??czenie mi?dzy oponami letnimi i zimowymi – bie?nik wyposa?ony jest w lamele gwarantuj?ce szybkie odprowadzanie wody i b?ota po?niegowego, a mieszanka gumowa, z której zbudowane s? opony ca?oroczne, jest twardsza ni? w przypadku opon zimowych. Dzi?ki temu model zapewnia optymaln? przyczepno?? przez ca?y rok. Opony ca?oroczne to kompromis mi?dzy oponami sezonowymi, dlatego sprawdz? si? g?ównie w przypadku niewielkich przebiegów i jazdy w spokojnym stylu po miejskich jezdniach.

Gwarancja na opony Navigator 3

Opony D?bica charakteryzuj? si? wysok? jako?ci? wykonania, a gwarancja na produkty marki obowi?zuje przez 5 lat od daty ich produkcji (podobnie jak w przypadku innych modeli osobowych oferowanych przez koncern Goodyear). Standardowo gwarancj? obj?te s? wszelkie wady zwi?zane z konstrukcj?, jako?ci? wykonania czy materia?ami u?ytymi do produkcji opony. W przypadku uznania ewentualnej reklamacji, producent zobowi?zuje si? do zwrotu ?rodków finansowych w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwego produktu.

Opinie kierowców rozmiaru 195/50 R15 o oponach D?bica Navigator 3

D?bica to polska marka klasy ekonomicznej, która dostarcza na rynek m. in. opony ca?oroczne. Jak twierdz? kierowcy z nich korzystaj?cy, to modele, które oferuj? bardzo dobry stosunek jako?ci do ceny i bezpieczn? jazd? w zró?nicowanych warunkach pogodowych. Ponadto pisz? o nich na forach tak: ” je?d?? na D?bicach podró?uj?c z rodzin? i nigdy mnie nie zawiod?y”, „prowadz? g?ównie w mie?cie, raczej spokojnie, dlatego dro?sze opony nie s? mi potrzebne, a te sprawdzaj? si? w stu procentach”.

D?bica: Opony ca?oroczne

leksus ls 500, opel frontera b 2.2 dti, alfa romeo 159 2.4 jtd opinie, wymiary zdjęcia do prawa jazdy, pmmotor pilchowice, lamborghini aventador svj liberty walk, mercedes r320, porsche boxster otomoto, stuki w tylnym zawieszeniu

yyyyy