Opony Nokian Tyres Wr Suv 4 235/55R18 104H Xl

779,00

Opis

Opony Nokian Tyres Wr Suv 4 235/55R18 104H Xl

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 w rozmiarze 235/55 R18 104H XL

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 maj? w tym przypadku rozmiar 235/55 R18. Oznaczenie to jest zawsze umieszczone na ?cianie bocznej danego produktu. Jak nale?y je interpretowa?? Pierwsza liczba w rozmiarze to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 235 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu, która w oznaczeniu rozmiaru podawana jest jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 55% z 235 wynosi 129,25). Litera umieszczona po wysoko?ci profilu to informacja o typie konstrukcji opony (mo?e by? radialny lub diagonalny). Trzecia liczba w rozmiarze to informacja o ?rednicy felgi, na jakiej powinna by? zamontowana dana opona – w omawianym przypadku jest to 18 cali. Opony Nokian WR SUV 4 235/55 R18 maj? indeks pr?dko?ci H i indeks no?no?ci 104. Oznacza to, ?e podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h opona wytrzyma obci??enie do 900 kg. Prezentowany model ma nast?puj?ce parametry na etykietach: C za opory toczenia, B za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 72 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Nokian WR SUV 4 235/55 R18 najlepiej sprawdz? si? w samochodach typu Chevrolet Captiva (I Facelift), Audi A8 (D4), Toyota RAV4 (IV), Audi A8 (D4 FL) czy VW Tiguan (II).

Idealny wybór do aut segmentu SUV

WR SUV 4 w rozmiarze 235/55 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut terenowych, SUV-ów i samochodów z nap?dem na 4 ko?a ró?ni? si? konstrukcyjnie od opon stworzonych z my?l? o autach osobowych. Ze wzgl?du na to, ?e s? stosowane w du?ych autach wyposa?onych z regu?y w silniki o wi?kszej mocy, cechuj? si? wy?szymi indeksami pr?dko?ci i no?no?ci. Opony terenowe musz? ponadto odpowiednio amortyzowa? nierówno?ci, zapewnia? elastyczno??, a jednocze?nie by? wytrzyma?e. Tylko takie modele zagwarantuj? bezpiecze?stwo i komfort jazdy w ka?dych warunkach pogodowych.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium (wy?szej) to najbardziej zaawansowane modele na rynku. Podczas ich projektowania i produkcji wykorzystywane s? nowoczesne technologie i doskona?e jako?ciowo sk?adniki. W efekcie opony klasy premium oferuj? najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od panuj?cych warunków. Na zakup opon z tego segmentu najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku. Popularne marki: Nokian, Pirelli, Dunlop, Vredestein, Hankook, Michelin, Yokohama, Continental czy Bridgestone.

Etykieta unijna opon WR SUV 4 235/55 R18 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Informacje o spalaniu paliwa umieszczane s? na etykietach do??czanych do opon i prezentowane w formie piktogramu oraz klas od A do G, gdzie klasa A oznacza najwi?ksz? ekonomiczno?? paliwow?. Jest to wa?na informacja, poniewa? im mniejsze opory toczenia, tym samochód ma mniejsze spalania i jest bardziej ekonomiczny w eksploatacji. To tak?e wa?na informacja dla wszystkich, którzy dbaj? o ?rodowisko naturalne – wi?ksza ekonomiczno?? paliwowa oznacza, ?e do atmosfery trafi mniej szkodliwych spalin. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 25 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 235/55 R18 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena B Na unijnej etykiecie do??czonej do opony znajduje si? skala okre?laj?ca przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To wa?ny parametr decyduj?cy o tym, czy jazda jest bezpieczna, warto zatem zwróci? na niego uwag? wybieraj?c opony do swojego auta. Wyra?a si? go na skali od A do F (oznaczenia D i G s? puste w przypadku opon do aut osobowych), gdzie A okre?la najkrótsz? drog? hamowania, a zatem najbezpieczniejsz? opon?. W sytuacji awaryjnej ka?dy metr ró?nicy w d?ugo?ci drogi hamowania ma znaczenie, dlatego dobrze jest wybiera? ogumienie z jak najwy?sz? klas? przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 280 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony zimowe (sezon), 18 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Nokian (producent), zimowe (sezon) oraz 235/55 R18 (rozmiar).

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium pochodz?cy z Finlandii. Firma specjalizuje si? w modelach przystosowanych do jazdy w najtrudniejszych i zmieniaj?cych si? warunkach atmosferycznych. Zarówno opony letnie, jak i zimowe Nokian doskonale sprawdzaj? si? w kapry?nej aurze Europy ?rodkowej. Nowoczesne technologie i ekologiczne materia?y wykorzystywane podczas produkcji przek?adaj? si? na wysok? przyczepno??, efektywno?? paliwow? i komfort podró?owania. Opony Nokian mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach i dobrymi opiniami kierowców.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian WR SUV 4 235/55 R18 104H? Poznaj jej wady i zalety

Model WR SUV 4 (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy charakteryzuje si? kszta?tem rowków przypominaj?cym litery „V” lub „U”. Tego typu opony bardzo dobrze odprowadzaj? wod? i b?oto po?niegowe, dlatego s? cz?sto polecane na mokr? nawierzchni? i sezon zimowy. Badania dowodz?, ?e opony kierunkowe maj? o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi typami bie?nika. Do zalet opon kierunkowych nale?? tak?e wysoka stabilno?? podczas jazdy na wprost i atrakcyjny wygl?d. Opony kierunkowe s? projektowane w oparciu o zaawansowane symulacje komputerowe.

Oznaczenia 104H, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „104” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 900 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona zimowa

Nokian WR SUV 4 235/55 R18 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to segment ogumienia, którego zadaniem jest zapewnienie bezpiecze?stwa w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny, gdy ?rednie dobowe temperatury regularnie spadaj? poni?ej 7 st. C. Rze?ba bie?nika opon zimowych wyposa?ona jest w specjalne naci?cia zwane lamelami, które wgryzaj? si? w ?nieg zwi?kszaj?c stabilno?? samochodu. Z kolei ich elastyczna mieszanka zapewnia odpowiedni? przyczepno?? w niskich temperaturach. W oponach zimowych najcz??ciej stosowana jest kierunkowa rze?ba bie?nika, ale w modelach do mocniejszych aut mo?na spotka? te? asymetryczn?.

Gwarancja na opony WR SUV 4

Ka?dy kupuj?cy opony Nokian otrzymuje na nie 5-letni? gwarancj? liczon? od daty zakupu. Reklamacji podlegaj? wszelkie wady wynikaj?ce z materia?ów u?ytych do produkcji, jako?ci wykonania czy konstrukcji oraz modele po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e zosta?o ono wykonane przez firm? Nokian lub autoryzowany przez ni? serwis. Warto pami?ta?, ?eby opony do ewentualnej reklamacji odda? nie pó?niej ni? 2 miesi?ce po odkryciu wady. W przypadku jej uznania producent zwraca cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (im mniej zu?yta, tym wi?ksza kwota zwrotu).

Opinie kierowców rozmiaru 235/55 R18 o oponach Nokian WR SUV 4

Nowoczesna technologia produkcji i niezawodno?? opon zimowych Nokian sprawiaj?, ?e modele marki mog? pochwali? si? bardzo pozytywnymi opiniami kierowców. S? one publikowane na stronach sklepów internetowych z oponami, na forach bran?owych czy portalach spo?eczno?ciowych. Wed?ug nich, opony zimowe Nokian charakteryzuj? si? dobrym prowadzeniem na za?nie?onej, mokrej czy pokrytej b?otem po?niegowym nawierzchni. Pozytywnie oceniane s? tak?e w?a?ciwo?ci ekologiczne opon marki i ich komfort jazdy.

Nokian Tyres: Opony terenowe zimowe

odpowietrzenie pompy abs, jeep grand cherokee 4.7 v8, dach ursus, bmw i8 2018, arteon r shooting brake, vw nowy sącz, lexus nx bagażnik, mercedes viano, tdi silnik, laguna ii fl, neony do auta, ile kosztuje wymiana tulei wahacza, samochody sportowe do 10 tys, ford mokka, naprawa koła dwumasowego, master dębica, co ile wymieniać płyn chłodniczy, citroen c5 1.6 hdi

yyyyy